သတင္း မီဒီယာ ဥပေဒ - Kanbawza Tai News

Kanbawza Tai News

Represent For Shan State, Myanmar

Breaking

သတင္း မီဒီယာ ဥပေဒ

သတင္း မီဒီယာ ဥပေဒ
(၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၁၂။)
၁၃၇၅ ခုႏွစ္၊ တေပါင္းလဆန္း ၁၄ ရက္
(၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၄ ရက္)
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ ဤဥပေဒကို ျပ႒ာန္းလိုက္သည္။

အခန္း (၁)
အမည္ႏွင့္ အဓိပၸာယ္ ေဖာ္ျပခ်က္

၁။    ဤဥပေဒကို သတင္း မီဒီယာ ဥပေဒ ဟု ေခၚတြင္ေစရမည္။
၂။    ဤဥပေဒတြင္ ပါရွိေသာစကားရပ္မ်ားသည္ ေဖာ္ျပပါအတိုင္း အဓိပၸာယ္ သက္ေရာက္ ေစရမည္ -
(က)    သတင္းမီဒီယာ ဆိုသည္မွာ သတင္းရွာေဖြျခင္း၊ ရယူျခင္း၊ ပိုင္ဆိုင္ျခင္း၊ မွတ္တမ္း တင္ျခင္း၊ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္း၊ ျဖန္႔ခ်ိျခင္း အစရွိသည္ တုိ႔ကို စာ၊ အသံ၊ အရုပ္၊ ရုပ္ သံ၊ ကိန္းဂဏန္း အခ်က္အလက္၊ ရုပ္ပံုဒီဇိုင္း စသည့္ အသြင္သဏၭာန္မ်ား အသံုးျပဳကာ၊ ပံုႏွိပ္မီဒီယာ၊ ရုပ္သံလႊင့္ မီဒီယာ၊ အယ္ဒီတာ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ အင္တာနက္မီဒီယာ သို႔မဟုတ္ အျခား နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ လုပ္ ကိုင္သည့္ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ ျပန္ၾကားဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကိုဆိုသည္။
(ခ)    သတင္း မီဒီယာသမား ဆိုသည္မွာ သတင္းမီဒီယာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ လုပ္ငန္း တစ္ရပ္ရပ္ လုပ္ကိုင္သူကို ဆိုသည္။
(ဂ)    ေကာင္စီ ဆိုသည္မွာ ဤဥပေဒႏွင့္အညီ ဖြဲ႔စည္းေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းမီဒီယာ ေကာင္စီကို ဆိုသည္။
(ဃ)    သတင္း ထုတ္လႊင့္ျပသျခင္း ဆိုသည္မွာ အသံျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ စာျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ရုပ္ပံုျဖင့္ ျဖစ္ေစ အမ်ားျပည္သူအား ထုတ္လႊင့္ျပသျခင္းကို ဆိုသည္။
(င)    သတင္းစာ ဆိုသည္မွာ ေန႔စဥ္ျဖစ္ပ်က္ေနေသာ ျပည္တြင္း ျပည္ပသတင္းမ်ား၊ ယင္း တို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ ေရးသားေဖာ္ျပမႈမ်ားကို ပံုမွန္ျဖန္႔ခ်ိေသာ ထုတ္ေဝစာကို ဆိုသည္။
(စ)    သတင္းေထာက္ ဆိုသည္မွာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရွာေဖြရယူ၍ သတင္း မီဒီယာ တစ္ခုခုသို႔ ေပးပို႔သူကို ဆိုသည္။
(ဆ)    စာနယ္ဇင္း ဆိုသည္မွာ သတင္းမီဒီယာလုပ္ငန္းကို အခ်ိန္မွန္ ျဖစ္ေစ၊ အခ်ိန္ကာလ မသတ္မွတ္ဘဲ ျဖစ္ေစ လုပ္ကိုင္လ်က္ သတင္း၊ ဝတၳဳ၊ ေဆာင္းပါး၊ ကဗ်ာ၊ ကာတြန္း၊ ရုပ္ပံု၊ ဓာတ္ပံု၊ သရုပ္ေဖာ္ပံု စသည္တို႔ကို ရုပ္သံလႊင့္နည္းပညာျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ အင္တာနက္နည္းပညာျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ အျခားနည္းပညာ တစ္ရပ္ရပ္ျဖင့္ ျဖစ္ေစ ေဖာ္ျပထားေသာ စာအုပ္၊ စာေစာင္၊ သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္၊ မဂၢဇင္း စသည့္ ထုတ္ေဝစာ တုိ႔ကို ဆိုသည္။
(ဇ)    သတင္း ေအဂ်င္စီ ဆိုသည္မွာ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ သတင္းမ်ားကို စုေဆာင္းရယူ၍ နည္းတစ္မ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ မီဒီယာမ်ားသို႔ အခေၾကးေငြျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ အခေၾကးေငြ မယူဘဲ ျဖစ္ေစ ျဖန္႔ေဝေပးသည့္ လုပ္ငန္း၊ ေကာ္ပိုေရးရွင္း၊ ကုမၸဏီ သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႔အစည္းကို ဆုိသည္။
(စ်)    စိစစ္ျခင္း ဆုိသည္မွာ စာနယ္ဇင္း တစ္ခုခုတြင္ ပါဝင္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ပံုႏွိပ္ျခင္း မျပဳမီ ျဖတ္ေတာက္ျခင္း၊ ဖယ္ရွားျခင္း၊ တားျမစ္ျခင္း၊ ပိတ္ပင္ျခင္း တုိ႔ကို ဆိုသည္။
(ည)    ဝန္ႀကီးဌာန ဆိုသည္မွာ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ  ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနကို ဆိုသည္။

အခန္း (၂)
ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား

၃။    ဤဥပေဒ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္သည္ -
(က)    ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္အညီ ႏိုင္ငံသားတုိင္း လြတ္လပ္စြာ ေရးသား ထုတ္ေဝျဖန္႔ခ်ိခြင့္ ရွိသည့္ သတင္းမီဒီယာ လုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေစရန္၊
(ခ)    သတင္း မီဒီယာလုပ္ငန္းသည္ စတုတၳမ႑ိဳင္ အျဖစ္ ပီျပင္စြာ ရပ္တည္ႏိုင္ေစရန္၊
(ဂ)    သတင္းမီဒီယာ သမားမ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္ႏွင့္ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ား အျပည့္အဝ ရရွိေစရန္၊
(ဃ)    သတင္းမီဒီယာ သမားမ်ား လိုက္နာရမည့္ တာဝန္၊ က်င့္ဝတ္၊ စည္းကမ္းႏွင့္ က်င့္စဥ္မ်ားကို ဆိုင္ရာလုပ္ငန္း၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အတြင္း သတ္မွတ္ေရးဆြဲရန္၊
(င)    ႏိုင္ငံသားတိုင္း၏ သတင္း သိပိုင္ခြင့္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးရန္၊
(စ)    သတင္း မီဒီယာတစ္ခုခုတြင္ ေရးသားေဖာ္ျပ ထုတ္လႊင့္္မႈ တစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ တစ္စံုတစ္ေယာက္၏ တိုင္ၾကားခ်က္၊ အျငင္းပြားခ်က္မ်ားကို ႏွစ္ဖက္ ညိႇႏိႈင္း ေျဖရွင္းေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ ေၾကေအးေျပၿငိမ္း ေစရန္။
အခန္း(၃)
သတင္းမီဒီယာသမားမ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ား

၄။    သတင္းမီဒီယာသမားမ်ားသည္ -
(က)    ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရး ဆိုင္ရာတို႔၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ မႈမ်ားကို ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒႏွင့္အညီ လြတ္လပ္စြာ ေဝဖန္၊ ေထာက္ျပ၊ အၾကံျပဳ ေရးသားခြင့္ ရွိသည္။
(ခ)    ႏိုင္ငံသားတိုင္း သိခြင့္ရွိေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ သေဘာထား အျမင္မ်ားကို က်င့္ဝတ္ စည္းကမ္းႏွင့္အညီ စံုစမ္း၊ ေဖာ္ထုတ္ ေရးသားခြင့္ႏွင့္ သတင္းထုတ္လႊင့္ခြင့္တို႔ ရွိသည္။
(ဂ)    ႏိုင္ငံသားတစ္ဦး၏ အခြင့္အေရး ဆံုးရံႈးမႈဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ ေရးသားခြင့္ ရွိသည္။
(ဃ)    သက္ဆိုင္ရာ ဌာန၊ အဖြဲ႔အစည္းက သတ္မွတ္ထားေသာ စည္းကမ္းႏွင့္အညီ အစိုးရရံုး၊ ဌာန၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ သတင္းအခ်က္အလက္ ရယူခြင့္၊ ေနရာထိုင္ခင္း ရခြင့္ႏွင့္ ဝင္ထြက္သြားလာခြင့္တို႔ ရွိသည္။
၅။    သတင္း မီဒီယာ လုပ္ငန္း၏ ထုတ္ေဝစာသည္ စိစစ္ျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ ရွိသည္။
၆။    သတင္းမီဒီယာ သမား တစ္ဦးသည္ -
(က)    ဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္အရျဖစ္ေစ၊ အာဏာပိုင္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္ရပ္ကျဖစ္ေစ အမိန္႔ ညႊန္ၾကားခ်က္ျဖင့္ လံုၿခံဳေရးအဆင့္အတန္း သတ္မွတ္ထားေသာ စာရင္းဇယား၊ ဓာတ္ပံု၊ မွတ္တမ္း ေရးသားခ်က္မ်ားမွ အပ အမ်ားျပည္သူ သိခြင့္ရွိေသာ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားထံမွ ေတာင္းယူ ၾကည့္ရႈခြင့္ ရွိသည္။
(ခ)    အမ်ားျပည္သူ၏ ရန္ပံုေငြျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ အစိုးရ မဟုတ္သည့္ အသင္း၊ အဖြဲ႔၊ လုပ္ငန္းမ်ားမွ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို ပုဒ္မခြဲ (က) ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္အညီ ေတာင္းယူ ၾကည့္ရႈခြင့္ရွိသည္။
၇။    သတင္းမီဒီယာသမား တစ္ဦးသည္ စစ္မက္ျဖစ္ပြားရာ ေဒသ၊ အေရးအခင္း၊ အဓိကရုဏ္း၊ အမ်ားျပည္သူ ဆႏၵျပရာ ေနရာေဒသတို႔၌ သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိ အဖြဲ႔အစည္းက သတ္မွတ္ထား ေသာ စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ သတင္းရယူစဥ္တြင္ -
(က)    လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္း တစ္ရပ္ရပ္၏ ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ သတင္း မွတ္တမ္း စသည့္ သတင္းရယူျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ကိရိယာမ်ားကို သိမ္းယူ ခံရျခင္းႏွင့္ ဖ်က္ဆီးခံရျခင္းတို႔မွ ကင္းလြတ္ေစ ရမည္။
(ခ)    လုံျခံဳေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားရွိက ယင္းတို႔၏ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေတာင္းခံခြင့္ ရွိေစရမည္။
၈။    သတင္းမီဒီယာသမား တစ္ဦးသည္ -
(က)    က်င့္ဝတ္ႏွင့္အညီ မိမိအမည္ကို ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆို၍ သတင္းရယူရမည္။ သို႔ရာတြင္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္သည့္ ျပည္သူ႔ုက်န္းမာေရး၊ ျပည္သူ တို႔၏ ေဘးကင္းလံုျခံဳေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္တို႔ကို ထိခိုက္ေစႏိုင္ေသာ ကိစၥ ရပ္မ်ား၊ ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားစီရင္ေရးႏွင့္ လူမႈစီးပြားေရးဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားတြင္ မမွန္မကန္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရန္ မျဖစ္မေနစံုစမ္းရမည့္ သတင္းျဖစ္ပါက သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ သက္ဆိုင္ရာ အယ္ဒီတာ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ အမည္မေဖာ္ျပဘဲ  စံုစမ္းခြင့္ရွိၿပီး ထိုသို႔ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပေပးရမည္။
(ခ)    ဤဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ တစ္ရပ္ရပ္ျဖင့္ အေရးယူခံရေသာ အမႈတြင္တရားရုံး၏ အမိန္႔အရ မဟုတ္ဘဲ သတင္းမီဒီယာဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းသံုး ပစၥည္းမ်ားကို သိမ္းဆည္း ျခင္း၊ ခ်ိ္ပ္ပိတ္ျခင္းႏွင့္ ဖ်က္ဆီးျခင္းတုိ႔မွ ကင္းလြတ္ခြင့္ ရရွိေစရမည္။

အခန္း (၄)
သတင္းမီဒီယာသမားမ်ား လိုက္နာရမည့္ တာဝန္ႏွင့္ က်င့္ဝတ္မ်ား

၉။    သတင္းမီဒီယာသမား တစ္ဦးသည္ ေအာက္ပါ က်င့္ဝတ္ စည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာရန္ တာဝန္ရွိသည္ -
(က)    သတင္းတုိင္း အခ်က္အလက္ တိက်မွန္ကန္ေစရန္ႏွင့္္ တတ္ႏိုင္သမွ်  ျပည့္စံုေစရန္ စိစစ္ျခင္း၊
(ခ)    တိက်မွန္ကန္မႈ မရွိေသာ သတင္းကို ေဖာ္ျပမိ၍ ျပင္ဆင္ရန္ လိုအပ္ပါက ပံုႏွိပ္မီဒီယာ ျဖစ္လွ်င္ ျပင္ဆင္ခ်က္ကို ထင္ရွားေသာ စာမ်က္ႏွာ၌ လည္းေကာင္း၊ အျခား မီဒီယာ ျဖစ္လွ်င္ အနီးစပ္ဆံုးအခ်ိန္၌ လည္းေကာင္း အျမန္ဆံုး ေဖာ္ျပျခင္း၊
(ဂ)    တရားရုံးတြင္ စစ္ေဆးဆဲ အမႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သတင္း ေဖာ္ျပရာတြင္ တရားရုံးက ျပစ္မႈထင္ရွား စီရင္ျခင္း မျပဳသမွ် ကာလပတ္လံုး တရားစြဲဆို ခံရသူအား အျပစ္ကင္းစင္သူ အျဖစ္ မွတ္ယူျခင္းႏွင့္ တရားရုံးအား မထိမဲ့ျမင္ျပဳရာ ေရာက္ေသာ သတင္း ေဝဖန္ခ်က္မ်ဳိးကို ေဖာ္ျပျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း၊
(ဃ)    သတင္းဓာတ္ပံုႏွင့္ အရုပ္အသံမ်ား ေဖာ္ျပရာတြင္ နည္းပညာ တစ္ရပ္ရပ္ အသံုးျပဳ၍ မေလွ်ာ္ကန္ေသာ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း၊
(င)    သတင္း ေဝဖန္ခ်က္၊ အာေဘာ္ႏွင့္ ေဆာင္းပါး ေရးသားျခင္းမွတစ္ပါး သတင္း ေရးသားသူ၏ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္၊ အာေဘာ္ လံုးဝ မပါရွိေစျခင္း၊
(စ)    တစ္ပါးသူပိုင္ဆို္င္သည့္ ဉာဏဆိုင္ရာ ပစၥည္းမ်ားကို ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း၊
(ဆ)    အမ်ားျပည္သူ၏ အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ စပ္ဆိုင္သည့္ သတင္းေရးသားျခင္း မဟုတ္လွ်င္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး၊ အဖြဲ႔အစည္း တစ္ခု၏ ဂုဏ္သိကၡာကို တမင္ ထိခိုက္ေစေသာ အေရးအသားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးကို ထိခိုက္ေစေသာ အေရးအသားမ်ိဳး ေဖာ္ျပျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း၊
(ဇ)    ဇာတိ၊ ကိုးကြယ္ရာဘာသာ၊ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ပဋိပကၡ ျဖစ္ေစ ႏိုင္ေသာ လႈံ႔ေဆာ္ေရးသားမႈမွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း၊
(စ်)    ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီ က ထုတ္ျပန္သည့္ က်င့္ဝတ္ႏွင့္ စည္းကမ္းမ်ား ကို လိုက္နာျခင္း။

အခန္း (၅)
သတင္း မီဒီယာလုပ္ငန္း ထူေထာင္ျခင္း

၁၀။    သတင္း မီဒီယာလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္လိုသူသည္ ေအာက္ပါ နည္းလမ္းတစ္ရပ္ရပ္အရ လုပ္ငန္းထူေထာင္ခြင့္ ရွိသည္ -
(က)    တည္ဆဲျမန္မာႏိုင္ငံကုမၸဏီမ်ားအက္ဥပေဒအရ အမ်ားႏွင့္မသက္ဆိုင္ေသာ ကုမၸဏီ ကို ျဖစ္ေစ၊ အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ကုမၸဏီကိုျဖစ္ေစ ဖြဲ႔စည္း၍ တည္ေထာင္ လုပ္ကိုင္ျခင္း၊  ဖက္စပ္ကုမၸဏီကို ျဖစ္ေစ ဖြဲ႔စည္း၍ လုပ္ငန္းထူေထာင္ျခင္း၊
(ခ)    တည္ဆဲျမန္မာႏိုင္ငံသားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒအရ လုပ္ငန္းထူေထာင္ျခင္း၊
၁၁။   သတင္းမီဒီယာလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္လိုသူသည္ လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစားအလိုက္ သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒႏွင့္အညီ လုပ္ငန္းအသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ရယူရမည္။

အခန္း (၆)
ေကာင္စီ ဖြဲ႔စည္းျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား

၁၂။    ေကာင္စီသည္ စာနယ္ဇင္းသမားမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဤဥပေဒပါ  ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ လြတ္လပ္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ တစ္ခုတည္းေသာ အဖြဲ႔အစည္း ျဖစ္သည္။
၁၃။    ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတသည္ ဤဥပေဒပါ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို  ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ေအာက္ပါ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ပါဝင္ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံသတင္း မီဒီယာေကာင္စီကို အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ ထုတ္ျပန္၍ ဖြဲ႔စည္းေပးရမည္ -
(က)    ေကာင္စီဝင္မ်ား အျဖစ္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက အဆိုျပဳသည့္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး၊  ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒တို႔က အဆိုျပဳသည့္  ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးစီ၊
(ခ)    သတင္းမီဒီယာသမားမ်ား၊ သတင္း ေအဂ်င္စီမ်ား၊ ပံုႏွိပ္ ထုတ္ေဝသူမ်ား၊ စာေရးဆရာမ်ား၊ ကဗ်ာဆရာမ်ား၊ ကာတြန္း ရုပ္ျပဆရာမ်ားက သတ္မွတ္ အခ်ိဳးအစားအလိုက္ အဆိုျပဳသည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊
(ဂ)    လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ စာေပယဥ္ေက်းမႈ၊ ဥပေဒေရးရာ၊ သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာဆိုင္ရာ အသိပညာရွင္၊ အတတ္ပညာရွင္မ်ား ပါဝင္သည့္ လူထုအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားက ေရြးခ်ယ္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊
(ဃ)    ေကာင္စီဝင္ ဦးေရကို အနည္းဆံုး (၁၅) ဦး မွ အမ်ားဆံုး (၃၀) ဦး အထိ သတ္မွတ္ ေပးရမည္။
၁၄။   (က)    ေကာင္စီ ဥကၠ႒၊ ဒုတိယ ဥကၠ႒မ်ား၊ အတြင္းေရးမွဴး၊ တြဲဖက္ အတြင္းေရးမွဴးမ်ားကို ေကာင္စီဝင္မ်ားထဲမွ အမ်ားဆႏၵအရ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ရမည္။
(ခ)    ပုဒ္မခြဲ (က) အရ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္သည့္ ေကာင္စီပုဂိၢဳလ္မ်ား၏ အမည္ စာရင္းကို ခန္႔အပ္တာဝန္ ေပးႏိုင္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတထံ တင္ျပရမည္။
၁၅။    (က)    ေကာင္စီဝင္တစ္ဦး၏ သက္တမ္း (၁)ႀကိမ္သည္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခံရသည့္ ေန႔မွစ၍ သံုးႏွစ္ ျဖစ္သည္။   
(ခ)    ေကာင္စီဝင္တစ္ဦးသည္ သက္တမ္း ႏွစ္ႀကိမ္ထက္ပို၍ တစ္ဆက္တည္း ေဆာင္ရြက္ ခြင့္ မရိွေစရ။       
၁၆။    ေကာင္စီဝင္တစ္ဦးသည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအေၾကာင္း တစ္ရပ္ရပ္ေၾကာင့္ ေကာင္စီဝင္ အျဖစ္မွ ရပ္စဲသည္ -
(က)    မိမိ သေဘာ ဆႏၵအရ ႏႈတ္ထြက္ျခင္း၊
(ခ)    ေကာင္စီဝင္ တစ္ဦးဦးက သတင္းမီဒီယာ သမားမ်ား လိုက္နာရမည့္ တာဝန္ႏွင့္ က်င့္ဝတ္မ်ားကို တမင္ ေဖာက္ဖ်က္ျခင္းေၾကာင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေကာင္စီဝင္၏ လုပ္ငန္း တာဝန္မ်ားကို ေက်ႁပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈ မရွိျခင္းေၾကာင့္ ေသာ္လည္း ေကာင္း၊ ေကာင္စီက သတ္မွတ္ထားေသာ စည္းကမ္းမ်ားကို တမင္ ခ်ိဳးေဖာက္မႈ တစ္ခုခုေၾကာင့္ ဆက္လက္တာဝန္ေပးရန္ မသင့္လွ်င္ ေသာ္လည္းေကာင္း ေကာင္စီဝင္မ်ား၏ သံုးပံုႏွစ္ပံု ေထာက္ခံ တင္ျပခ်က္အရ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတက ရာထူးမွ ရပ္စဲျခင္း၊
(ဂ)    အက်င့္ သိကၡာ ပ်က္ျပားရာေရာက္သည့္ ျပစ္မႈ ျပစ္ဒဏ္ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳး အျပစ္ေပး ခံရျခင္း၊
(ဃ)    ႐ူးသြပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ကြယ္လြန္ အနိစၥေရာက္ျခင္း။
၁၇။    ေကာင္စီ၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္သည္ -
(က)    သတင္းမီဒီယာကို ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ အရည္အေသြး ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း၊
(ခ)    သတင္းမီဒီယာလုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းမ်ား ျပည္ပမွ တင္သြင္းရာတြင္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ ေစေရးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရဌာနမ်ားႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းျခင္း၊
(ဂ)    သတင္းမီဒီယာ ဆိုင္ရာ အလုပ္ရံု ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ ေဟာေျပာပြဲမ်ား က်င္းပရန္ စီစဥ္ျခင္း၊
(ဃ)    သတင္းဆိုင္ရာ ထူးခၽြန္သူမ်ားကို ဆုခ်ီးျမႇင့္ေရးအတြက္ စာနယ္ဇင္းအဖြဲ႔အစည္း မ်ားႏွင့္ ညွိႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊
(င)    သတင္း မီဒီယာလုပ္ငန္း တိုးတက္ေရး အတြက္ စီမံခ်က္မ်ား ေရးဆြဲေဆာင္ရြက္ျခင္း၊
(စ)    လိုအပ္သည့္ အခ်ိန္တိုင္း သတင္း ထုတ္ျပန္ျခင္း၊
(ဆ)    ျပည္သူမ်ား သတင္းမွန္ သိခြင့္ရရွိေရး အတြက္ အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္း၊ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ သတင္းထုတ္ျပန္ေရး တာဝန္ခံ တစ္ဦး သတ္မွတ္ ထားရွိေရးအတြက္ ေကာင္စီက  ညိႇႏိႈႈ္င္း ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊
(ဇ)    မိမိ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ အေျခအေနႏွင့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတထံ တစ္ႏွစ္လွ်င္ တစ္ႀကိမ္ မပ်က္မကြက္ အစီရင္ခံျခင္း။
၁၈။    ေကာင္စီသည္ မိမိ၏လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လိုအပ္ေသာ ေကာ္မတီမ်ား ကို ဖြဲ႔စည္းၿပီး ယင္းတို႔၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို သတ္မွတ္ေပးႏိုင္သည္။

အခန္း (၇)
ရန္ပံုေငြႏွင့္ ေထာက္ပံ့ေရး

၁၉။    ေကာင္စီသည္ မိမိလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ေအာက္ပါ ရေငြမ်ားျဖင့္ ရန္ပံုေငြ ထူေထာင္ရမည္ -
(က)    ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႔မွ ေထာက္ပံ့ေငြ၊
(ခ)    ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ေစတနာရွင္မ်ား၏ လွဴဒါန္းေငြမ်ား၊
(ဂ)    ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အစိုးရ မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ေထာက္ပံ့ ကူညီမႈမ်ား၊
(ဃ)    သတင္းမီဒီယာလုပ္ငန္းမ်ား၏ ထည့္ဝင္ေငြမ်ား။
၂၀။    ေကာင္စီသည္ မိမိ ထူေထာင္ထားသည့္ ရန္ပံုေငြမ်ားကို ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ စာရင္းျပဳစုျခင္း၊ ျပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ရံုး၏ စစ္ေဆးမႈ ခံယူျခင္း၊ ေငြစာရင္း ဆိုင္ရာႏွင့္ ရန္ပံုေငြ သံုးစြဲျခင္း ဆုိင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား သတ္မွတ္ျခင္း တို႔ကို ေဆာင္ရြက္ရမည္။

အခန္း (၈)
အေရးယူျခင္း

၂၁။    နစ္နာေသာ ဌာန၊ အဖြဲ႔အစည္း သို႔မဟုတ္ ပုဂၢိဳလ္သည္ သတင္းမီဒီယာသမား တစ္ဦးက  ပုဒ္မ ၉ တြင္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ တာဝန္ႏွင့္ က်င့္ဝတ္သိကၡာ တစ္ရပ္ရပ္ကို ခ်ိဳးေဖာက္ေၾကာင္း ယူဆလွ်င္ ေရွးဦးစြာ ေကာင္စီသို႔ တိုင္ၾကားႏိုင္သည္။
၂၂။    ေကာင္စီသည္ ပုဒ္မ ၂၁ အရ တိုင္ၾကားခ်က္ကို လက္ခံရရွိပါက ႏွစ္ဖက္ေတြ႔ဆံု ညိႇႏႈိင္း ေျဖရွင္းျခင္း ဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒမ်ား၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရမည္။
၂၃။    ပုဒ္မ ၂၂ အရ ေကာင္စီ၏ ေရွ႕ေမွာက္တြင္ ညႇိႏႈိင္း ေျဖရွင္းရာ၌ ေျပလည္မႈ မရွိပါက တုိင္ၾကားသူ သို႔မဟုတ္ ေက်နပ္မႈ မရွိသူသည္ သက္ဆိုင္ရာ တရားရံုးတြင္ ဥပေဒႏွင့္အညီ တရားစြဲဆို ႏိုင္သည္။
၂၄။    ပုဒ္မ ၆၊ ပုဒ္မခြဲ (က) အရ အမ်ားျပည္သူသိခြင့္ရွိေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေတာင္းယူၾကည့္ရႈရာတြင္ ျငင္းဆန္ျခင္း၊ အခ်ိန္ဆြဲျခင္း သို႔မဟုတ္ သတင္းယူသူအား ေႏွာင့္ယွက္ျခင္းတို႔ မျဖစ္ေစရန္ သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူက စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။

အခန္း (၉)
ျပစ္မႈႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ား

၂၅။    (က)    မည္သည့္ သတင္း မီဒီယာသမား မဆို ပုဒ္မ ၉ ပုဒ္မခဲြ(ခ) ပါ တာဝန္ႏွင့္ က်င့္ဝတ္ကို က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွား စီရင္ျခင္း ခံရလွ်င္ ထိုသူကို ေငြဒဏ္ အနည္းဆံုး က်ပ္တစ္သိန္းမွ အမ်ားဆံုး က်ပ္သံုးသိန္း အထိ ခ်မွတ္ရမည္။   
(ခ)    မည္သည့္ သတင္း မီဒီယာသမား မဆို ပုဒ္မ ၉၊ ပုဒ္မခြဲ (ဃ)၊ ပုဒ္မခြဲ (စ)   ႏွင့္ ပုဒ္မခြဲ (ဆ) တို႔ပါ တာဝန္ႏွင့္ က်င့္ဝတ္ တစ္ရပ္ရပ္ျဖင့္ ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွား စီရင္ျခင္း ခံရလွ်င္ ထိုသူကို ေငြဒဏ္ အနည္းဆံုး က်ပ္သံုးသိန္းမွ အမ်ားဆံုး က်ပ္တစ္ဆယ္သိန္း အထိ ခ်မွတ္ရမည္။
၂၆။    မည္သည့္ သတင္းမီဒီယာသမား မဆို ပုဒ္မ ၉၊ ပုဒ္မခြဲ (ဇ) ပါ တားျမစ္ခ်က္ကို ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့လွ်င္ တည္ဆဲဥပေဒ တစ္ရပ္ရပ္ျဖင့္ အေရးယူျခင္းခံရမည္။

အခန္း (၁၀)
အေထြေထြ

၂၇။    ေကာင္စီဝင္မ်ားသည္ ဤဥပေဒအရ ေပးအပ္ေသာ တာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ခ်ိန္တြင္ ရာဇသတ္ႀကီး ဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၁ အရ ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္း ျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူရမည္။
၂၈။    ေကာင္စီသည္ မိမိ၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ႐ံုးလုပ္ငန္း ဆိုင္ရာ ေန႔စဥ္ လုပ္ငန္း တာဝန္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး အတြက္ ႐ံုးအဖဲြ႔ကို ဖြဲ႔စည္း၍ လိုအပ္ေသာ အရာထမ္းႏွင့္ အမႈထမ္းမ်ားကို ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးႏိုင္သည္။
၂၉။    ဥပေဒအရ တားျမစ္ ပိတ္ပင္ထားၿပီး ျပစ္မႈျဖင့္ အေရးယူ ခံရသည့္ သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္၊ စာေစာင္ စသည့္္ မီဒီယာဆိုင္ရာ ပစၥည္းမ်ားကို ရွာေဖြ သိမ္းဆည္းရာတြင္ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ က်င့္ထံုး ဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရမည္။
၃၀။    ပုဒ္မ ၂၅ အရ တရားစြဲဆို ေလွ်ာက္ထားရန္ ရွိက -
(က)    သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္း၏ တာဝန္ေပးအပ္ျခင္းခံရသူ တစ္ဦးဦး က တရား႐ံုးသို႔ တိုက္႐ိုက္ ေလွ်ာက္ထား စြဲဆိုရမည္။
(ခ)    ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး ျဖစ္ပါက တရား႐ံုးသို႔ တိုက္႐ိုက္ ေလွ်ာက္ထား စြဲဆိုႏိုင္သည္။
၃၁။    (က)    ဤဥပေဒ အာဏာမတည္မီက တည္ဆဲဥပေဒ တစ္ရပ္ရပ္အရ တည္ေထာင္ထား ေသာ မီဒီယာလုပ္ငန္းသည္ သတ္မွတ္သည့္ သက္တမ္းကုန္သည္ အထိ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ရွိသည္။
(ခ)    သက္တမ္း ကုန္ဆံုးၿပီး ဆက္လက္၍ လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္လိုပါက သတ္မွတ္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္အညီ သက္တမ္းတိုး၍ ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ခြင့္ရွိသည္။
၃၂။    ၁၉၆၂ ခုႏွစ္၊ ပံုႏွိပ္သူမ်ားႏွင့္ထုတ္ေဝသူမ်ား မွတ္ပံုတင္ဥပေဒအရ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ လြတ္လပ္စြာ ေရးသား ထုတ္ေဝခြင့္ကို ကန္႔သတ္တားျမစ္ေသာ အမိန္႔မ်ား၊ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား၊ အမွာစာမ်ားႏွင့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားသည္ ဤဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္သမွ် ပ်က္ျပယ္သည္ဟု မွတ္ယူရမည္။
၃၃။    ဤဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ -
(က)    ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ေကာင္စီႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းၿပီး ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႔၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ လိုအပ္ေသာ နည္းဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းႏွင့္ စည္းကမ္းမ်ားကို ထုတ္ျပန္ ႏိုင္သည္။
(ခ)    ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ေကာင္စီတို႔သည္ လိုအပ္ေသာ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ၊ အမိန္႔၊ ၫႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ လုပ္ထံုး လုပ္နည္းမ်ားကို ထုတ္ျပန္ႏိုင္သည္။


ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ ကၽြႏု္ပ္လက္မွတ္ ေရးထိုးသည္။

                                          ပံု
                                          သိန္းစိန္ 
                                            ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ
                                               ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္