ဂ်ာနယ္စာမ်က္ႏွာမ်ား - Kanbawza Tai News

Kanbawza Tai News

Represent For Shan State, Myanmar

Breaking

Recent Tube

ဂ်ာနယ္စာမ်က္ႏွာမ်ား


အတဲြ(၅)၊ အမွတ္(၁)
http://www.mediafire.com/file/a225e8au74k0c79/5-1.pdf/file

အတဲြ(၅)၊ အမွတ္(၂)
http://www.mediafire.com/file/jxi017rghisjkdj/5-2.pdf/file

အတဲြ(၅)၊ အမွတ္(၃)
http://www.mediafire.com/file/x2j822q92v4bwrp/5-3.pdf/file

အတဲြ(၅)၊ အမွတ္(၄)
http://www.mediafire.com/file/z8grvx92q1ecrgh/5-4.pdf/file

အတဲြ(၅)၊ အမွတ္(၅)
http://www.mediafire.com/file/515adbbd0b19f4e/5-5.pdf/file

အတဲြ(၅)၊ အမွတ္(၆)
http://www.mediafire.com/file/6jqouqtu035jc45/5-6.pdf/file

အတဲြ(၅)၊ အမွတ္(၇)
http://www.mediafire.com/file/j9yxm87ojddxp32/5-7.pdf/file

အတဲြ(၅)၊ အမွတ္(၈)
http://www.mediafire.com/file/kcysjyt29tybyak/5-8.pdf/file

အတဲြ(၅)၊ အမွတ္(၉)
http://www.mediafire.com/file/v9dqvzkv74rerz7/5-9.pdf/file

အတဲြ(၅)၊ အမွတ္(၁၀)
http://www.mediafire.com/file/7jjk8stpcl8yhga/5-10.pdf/file 

အတဲြ(၅)၊ အမွတ္(၁၁)
http://www.mediafire.com/file/f4o2yhfkmuad497/5-11.pdf/file

အတဲြ(၅)၊ အမွတ္(၁၂)
http://www.mediafire.com/file/88zds6iarq7b6w6/5-12.pdf/file 

အတဲြ(၅)၊ အမွတ္(၁၃)
http://www.mediafire.com/file/jpbdhuqlm1kmqlj/5-13.pdf/file 

အတဲြ(၅)၊ အမွတ္(၁၄)
http://www.mediafire.com/file/u8ssii2022adk2p/5-14.pdf/file 

အတဲြ(၅)၊ အမွတ္(၁၅) 
http://www.mediafire.com/file/d33o22848e6hano/5-15.pdf/file

No comments:

Post a Comment

Recent Tube