သတင္းမီဒီယာက်င့္၀တ္ - Kanbawza Tai News

Kanbawza Tai News

Represent For Shan State, Myanmar

Breaking

သတင္းမီဒီယာက်င့္၀တ္


သတင္းမီဒီယာက်င့္၀တ္

 ၁။ တိက်မႈ၊ ဘက္မလိုက္မႈႏွင့္ မွ်တမႈ

    ၁.၁၊    သတင္းမ်ား၊ မ်က္ေမွာက္ျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဘက္မလိုက္ဘဲ ဟန္ခ်က္ညီညီ မွ်တစြာကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။ သတင္းႏွင့္မ်က္ေမွာက္ျဖစ္စဥ္မ်ားအား ေရးသားတင္ျပျခင္းႏွင့္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုျခင္းကို ႐ိုးသားစြာေဆာင္ရြက္ရမည္။ မတိက်ေသာ၊ အနက္ေကာက္လြဲေစေသာ၊ ပံုဖ်က္ထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေရးသားထုတ္လႊင့္ျခင္း မျပဳလုပ္ရပါ။
    ၁.၂၊    အကယ္၍ မတိက်ေသာ၊ အနက္ေကာက္လြဲေစေသာ၊ ပံုဖ်က္ထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖာ္ျပမိပါကလည္း အခ်ိန္မဆိုင္းဘဲ ျပင္ဆင္ခ်က္ထုတ္ျပန္ရမည္။ ထိုသို႔ျပင္ဆင္ခ်က္ ထုတ္ျပန္ရာတြင္လည္း မူလေဖာ္ျပခ်က္ႏွင့္ အနီးစပ္ဆံုးေနရာတြင္ ေပၚလြင္ထင္ရွားစြာ အျမန္ဆံုးျပင္ဆင္ေဖာ္ျပေပးရမည္။ ထိုမတိက်မႈေၾကာင့္ ထိခိုက္ႏိုင္ေသာ လူ/အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အားလံုးကိုလည္း ျပန္လည္ေျဖရွင္းတုန္႔ျပန္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ေပးရမည္။
    ၁.၃၊    ႐ုပ္/သံ ထုတ္လႊင့္သူမ်ားသည္ မိမိ၏အာေဘာ္မ်ားကို ထည့္သြင္းထုတ္လႊင့္မႈ မျပဳသင့္။ (ပါတီစြဲအယူအဆမ်ားကို ထုတ္လႊင့္သူ၏ သေဘာထားအျဖစ္ယူဆေစႏိုင္သည့္ အာေဘာ္မ်ား မထည့္ရ။) ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝသူမ်ားသည္ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္မ်ားကို အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာေဆာင္ရြက္ၿပီး ေရးသူ၏သေဘာထားအျမင္ျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားစြာေဖာ္ျပရမည္။ သတင္းႏွင့္ မ်က္ေမွာက္ေရးရာ အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ေရးသူ၏သေဘာထားအျမင္မ်ားပါဝင္ျခင္းကို ေရွာင္ရွားရမည္။
    ၁.၄၊    ေရးသားေဖာ္ျပထုတ္လႊင့္ေလ့ရွိေသာ ေဆာင္းပါးတစ္ခုခ်င္းစီ/ အစီအစဥ္တစ္ခုခ်င္းစီတြင္ မွ်တမႈရွိရန္ထက္ ပံုမွန္စဥ္ဆက္မျပတ္ေဖာ္ျပေသာအစီအစဥ္မ်ား/သတင္းမ်ား (ဥပမာ - ႐ုပ္/သံလႊင့္ အစီအစဥ္တစ္ရပ္ သို႔မဟုတ္ သတင္းစာတစ္ေစာင္၏ ပံုမွန္က႑ ေဖာ္ျပခ်က္တစ္ရပ္) ကို ျခံဳငံုၾကည့္သည့့္အခါ မွ်တရန္လိုသည္။အျခားေဖာ္ျပ/ထုတ္လႊင့္ေသာက႑မ်ားတြင္လည္း သင့္ေလ်ာ္ေသာ အခ်ိန္ကာလအတိုင္းအတာတစ္ခုအတြင္း ျခံဳၾကည့္ပါက မွ်တေနေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ထည့္သြင္းေပးလွ်င္ လံုေလာက္သည္။ စာေရးဆရာ၏ တစ္သီးပုဂၢလအျမင္ကိုထင္ဟပ္ေသာ က႑မ်ားတြင္လည္း စာေရးသူ၏အာေဘာ္သာျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပေပးရမည္။
    ၁.၅၊    မီဒီယာဌာနမ်ားသည္ မိမိတုိ႔ကိုယ္တုိင္တရားစြဲျခင္းခံရလွ်င္ပင္ ထိုသတင္းကို မွ်တစြာေရးသား ထုတ္လႊင့္ရမည္။

၂။ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား

 
    ၂.၁၊ မီဒီယာဌာနမ်ားသည္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း မတူကြဲျပားစြာရွိေနေသာ ႏိုင္ငံေရး အယူအဆမ်ားကို ထင္ဟပ္ေဖာ္ျပေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး အမ်ားျပည္သူအက်ဳိးစီးပြားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာကိစၥရပ္မ်ားကိုလြတ္လပ္ပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးျငင္းခံုႏိုင္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ အထူးသျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္ကာလမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ ရပ္တည္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအယူအဆမ်ားကို ေဖာ္ျပရာတြင္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း ထိုပါတီမ်ား၏ ကိုယ္စားျပဳေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ား ထင္ဟပ္ေပၚလြင္ေစရန္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဖာ္ျပသင့္သည္။
    ၂.၂၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကိုယ္တိုင္ သို႔မဟုတ္ ယင္းတို႔ကိုယ္စား ေရးသားထုတ္လႊင့္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုလည္း ပါတီမ်ား၏ေရးသားထုတ္လႊင့္ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားစြာ ေဖာ္ျပရမည္။
    ၂.၃၊ ႏိုင္ငံေရးတြင္ လက္ရွိပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ား (ေရြးေကာက္ခံကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၊ ႏို္င္ငံေရးပါတီမ်ားမွ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ပါတီတာဝန္ရွိသူမ်ား) သည္ သတင္းအစီအစဥ္ထုတ္လႊင့္သူမ်ား၊ အင္တာဗ်ဴးသမားမ်ားႏွင့္ သတင္းေထာက္မ်ားအျဖစ္ သတင္း အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳရ။ အျခားေသာ က႑မ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္ပါကလည္း ယင္းတို႔၏ ပါတီေနာက္ခံမ်ားကို ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပေပးရမည္။

၃။ ေပါက္ၾကားလာေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ ကန္႔သတ္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ သတင္းရင္းျမစ္ကို ကာကြယ္ျခင္း

 
    ၃.၁၊    မီဒီယာဌာနတစ္ခုသည္ ေပါက္ၾကားလာေသာ ဌာနဆိုင္ရာႏွင့္ အျခားသတင္း အခ်က္အလက္မ်ား (ဥပမာ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ားထံမွ အခ်က္အလက္မ်ား) ကို အမ်ားျပည္သူအက်ဳိးစီးပြား ျဖစ္ေစသည္ဟု ခိုင္လံုပါက လူသိရွင္ၾကား ထုတ္ေဖာ္ရမည့္ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ တာဝန္ရွိသည္။ မီဒီယာက်င့္ဝတ္က ဤတာဝန္ဝတၱရားကို ေထာက္ခံသည္။
    ၃.၂၊    မီဒီယာဌာနမ်ားသည္ လွ်ဳိ႕ဝွက္အပ္ေသာ သတင္းရင္းျမစ္မ်ားကို ကာကြယ္ေပးရန္ က်င့္ဝတ္အရ တာဝန္ရွိၿပီး မီဒီယာလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္လံုးတြင္ ထိုလွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က္ကို အသိရွိရွိ ေလးစားလိုက္နာရန္  လိုအပ္သည္။ ထိုသို႔ ကာကြယ္ေပးရန္တာဝန္ရွိမႈကို ဤမီဒီယာက်င့္ဝတ္က ေထာက္ခံသည္။
    ၃.၃၊    ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ အေရးေပၚအေျခအေနက်ေရာက္ေသာအခါမ်ားတြင္ မီဒီယာဌာနမ်ား အေနျဖင့္ အသက္အႏၱရာယ္ရွိမႈ (ဥပမာ စစ္ကာလအတြင္း စစ္ေရးတာဝန္ရွိသူမ်ားကို မေဖာ္ျပျခင္း) သို႔မဟုတ္ ျပည္သူလူထု၏အသက္အိုးအိမ္လံုျခံဳေရးကို ထိခိုက္ႏိုင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို မေဖာ္ထုတ္ဘဲ ကန္႔သတ္ထားႏိုင္သည္။ မီဒီယာက်င့္ဝတ္က မီဒီယာမ်ား၏ ထုိသို႔ မိမိသေဘာအေလ်ာက္ ေရြးခ်ယ္ေဆာင္ရြက္မႈကို အသိအမွတ္ျပဳလက္ခံသည္။
    ၃.၄၊    သတင္းထုတ္ျပန္ရန္ အခ်ိန္ကန္႔သတ္ထားေသာ သတင္းမ်ားကို လက္ဝယ္ ရရွိထားေသာ္လည္း မူရင္းသတင္းထုတ္ျပန္သူက သတ္မွတ္ထားေသာ အခ်ိန္ေရာက္မွသာ ထုတ္ျပန္ရမည္။
    ၃.၅၊    မူပိုင္ခြင့္ဥပေဒႏွင့္ ဥာဏပစၥည္းပိုင္ဆိုင္မႈဥပေဒမ်ားကို ေလးစားလိုက္နာရမည္။ မူပိုင္ခြင့္ရွိေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားမွ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္၊ ကိုးကားခ်က္မ်ားကိုသာ မူရင္းပိုင္ရွင္သို႔ ၫႊန္းဆိုၿပီး ထည့္သြင္းေဖာ္ျပခြင့္ရွိေၾကာင္း သိရွိရမည္။

၄။ သတင္းမီဒီယာတြင္ေဖာ္ျပေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ခြဲျခားသတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ အမ်ဳိးအစားအလိုက္ အၫႊန္း ျပဳျခင္း

 
    ၄.၁၊    သတင္းမီဒီယာဌာနမ်ားသည္ အခ်က္အလက္မ်ား၊ မွတ္ခ်က္စကားမ်ားႏွင့္ မွန္းဆေဟာကိန္း ထုတ္မႈမ်ားကို ရွင္းလင္းကြဲျပားစြာေဖာ္ျပရမည္။ အထူးသျဖင့္ လူသိမ်ားေသာ သတင္းေၾကညာသူမ်ားကို အျခားေသာအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးေၾကာ္ျငာမ်ားတြင္အသံုးျပဳျခင္းကို သတိျပဳသင့္သည္။
    ၄.၂၊    သတင္းရင္းျမစ္ကို လံုျခံဳစြာထိန္းသိမ္းရမည္ဆိုေသာက်င့္ဝတ္ႏွင့္ မဆန္႔က်င္လွ်င္ အစိုးရ၊ အျခားတရားဝင္သတင္းရင္းျမစ္မ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္အမ်ားျပည္သူမွမီဒီယာဌာနမ်ားသို႔ ေပးပို႔လာေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား မည္သည့္အရင္းအျမစ္မွ ရရွိသည္ကို ထင္ရွားစြာေဖာ္ျပထည့္သြင္းရမည္။
    ၄.၃၊    သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ားက်ေရာက္မႈမ်ဳိးကဲ့သို႔ေသာ အျဖစ္ဆိုးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍မီဒီယာမ်ားအေနျဖင့္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ အခန္းက႑တြင္သာရွိသင့္သည္။ အစိုးရ၏ တရားဝင္ေၾကညာခ်က္မ်ား၊ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို တစ္ဆင့္ျဖန္႔ျဖဴးလိုပါက ရင္းျမစ္ႏွင့္အေၾကာင္းအရာကို ရွင္းလင္းစြာထည့္သြင္းေဖာ္ျပရမည္။

၅။ ကိုယ္ေရးလြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူအက်ဳိးစီးပြား

 
    ၅.၁၊    အမ်ားျပည္သူအက်ဳိးစီးပြားအတြက္ျဖစ္သည္ဟု အထင္အရွားျပႏိုင္လွ်င္ လူတစ္ဦးခ်င္းႏွင့္ မိသားစုမ်ား၏ ပုဂၢလိကဘဝဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ယင္းတုိ႔၏ သေဘာတူ ခြင့္ျပဳခ်က္မပါဘဲ ေရးသားေဖာ္ျပျခင္း သို႔မဟုတ္ ထုတ္လႊင့္ျခင္းကို ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။
    ၅.၂၊    လူပုဂၢိဳလ္မ်ားအေနျဖင့္ ကိုယ္ေရးလြတ္လပ္ခြင့္ရွိမည္ဟု ေၾကာင္းက်ဳိး ညီၫြတ္စြာ ေမွ်ာ္လင့္ႏုိင္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားအား ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံျခင္း မျပဳဘဲ အသံ၊ ဗီဒီယို မွတ္တမ္းတင္ျခင္းႏွင့္ ဓာတ္ပံု႐ိုက္ျခင္းမျပဳရပါ။ သို႔ရာတြင္ အမ်ားျပည္သူအက်ဳိးစီးပြားအတြက္ ျဖစ္ပါက ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္ ေတာင္းခံရန္လက္ေတြ႔တြင္မျဖစ္ႏိုင္ေသာ အေျခအေနမ်ား(ဥပမာ လူအုပ္ၾကားထဲ)တြင္ ခြင့္ျပဳခ်က္မေတာင္းဘဲ မွတ္တမ္းတင္ႏိုင္သည္။ ထို႐ုပ္ပံုမ်ားကို အေၾကာင္းအရာ တစ္ရပ္ၫႊန္းဆိုရန္အတြက္ အသံုးျပဳေသာအခါတြင္ ထင္ရွားသူမ်ားကို ၎တု႔ိ၏ဂုဏ္သေရ ထိခိုက္ေစမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ယွဥ္တြဲေဖာ္ျပျခင္းကို သတိျပဳဆင္ျခင္ရမည္။ (ဥပမာ- က်န္းမာေရး ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈႏွင့္ အစြန္းေရာက္ႏုိင္ငံေရး အယူအဆဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားစသည္)

၆။ ၀မ္းနည္းေၾကကြဲျခင္း၊ ေသဆံုးျခင္းႏွင့္ ေဘးဒုကၡေရာက္ျခင္း

 
    ၆.၁၊    ေဘးဒုကၡေရာက္ေနသူမ်ား၊ ဝမ္းနည္းေၾကကြဲေနသူမ်ား၊ ပုဂၢလထိခိုက္နာက်င္မႈႏွင့္ တုန္လႈပ္ေျခာက္ခ်ားမႈၾကံဳေတြ႔ေနသူမ်ားကို ခ်ဥ္းကပ္ရာတြင္ စာနာနားလည္မႈႏွင့္ သတိျပဳဆင္ျခင္ရမည္။သို႔ေသာ္ သတင္းေဖာ္ျပရာတြင္ ဥပေဒေၾကာင္းရာျဖစ္စဥ္မ်ားကို အစီရင္ခံျခင္းကိစၥရပ္မ်ား၊ ရာဇဝတ္မႈမ်ားကိုစံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ တရား႐ံုးသို႔မဟုတ္ ဥပေဒအရအတည္ျဖစ္သည့္ ေျဖရွင္းဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ေပးႏိုင္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို  ႀကိဳတင္အဟန္႔အတားမျဖစ္ေစရ။

၇။ မွတ္တမ္းယူရာတြင္ ကာယိေႁႏၵထိပါးျခင္း၊ အတင္းအက်ပ္ရယူျခင္းႏွင့္ ေခ်ာင္းေျမာင္းရယူျခင္း

 
    ၇.၁၊    ပံုမွန္အားျဖင့္ မီဒီယာမ်ားသည္ အင္တာဗ်ဴးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မွတ္တမ္းမ်ား ရယူရာတြင္ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ မဖြယ္မရာျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ အတင္းအက်ပ္ ဖိအားေပးေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳရ။
    ၇.၂၊    အမ်ားျပည္သူအက်ဳိးစီးပြားအတြက္ျဖစ္ေၾကာင္းအခိုင္အမာသက္ေသျပႏုိင္ျခင္းမရွိပါက လွည့္ျဖားေသာနည္းျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္ျခင္း၊ ဥပမာ ကာယကံရွင္ႏွင့္ နီးစပ္ေသာသူမ်ားထံ သတင္းအလို႔ငွာ ခ်ဥ္းကပ္ျခင္း၊ အေျဖမရမခ်င္း ေမးခြန္းေမးျမန္းျခင္း၊ ဖုန္းဆက္ျခင္း၊ ေနာက္မွလိုက္ျခင္းတို႔တြင္ ကာယကံရွင္က ျငင္းဆိုျခင္း သို႔မဟုတ္ ပိုင္နက္အတြင္းမွ ထြက္ခြာသြားရန္ေတာင္းဆိုျခင္းခံရၿပီးေနာက္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳလုပ္ရ။ ထိုသို႔ျဖစ္ၿပီးေနာက္တြင္လည္း ထိုပုဂၢိဳလ္မ်ားထံသို႔ ထပ္မံ ခ်ဥ္းကပ္ျခင္း မျပဳလုပ္သင့္ေပ။
    ၇.၃၊    လွ်ဳိ႕ဝွက္ကင္မရာမ်ားႏွင့္ အသံဖမ္းစက္မ်ားသံုးျခင္းတို႔အပါအဝင္ လွ်ဳိ႕ဝွက္သတင္းေထာက္လွမ္းေသာ နည္းပညာမ်ားကို သံုးရာတြင္လည္း ထိုသို႔ရယူေသာ အခ်က္အလက္မွတ္တမ္းသည္ အမ်ားျပည္သူ အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ျဖစ္ေၾကာင္း အေသအခ်ာသက္ေသျပႏိုင္ျခင္း၊ သတင္း၏တရားဝင္မႈႏွင့္ ခိုင္လံုမွန္ကန္မႈအတြက္ အလြန္အေရးပါေသာ အခ်က္အလက္ျဖစ္ျခင္း၊ အျခားေသာ တရားဝင္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ရရွိႏိုင္ရန္ လံုးဝမျဖစ္ႏိုင္ျခင္းစေသာအေျခအေနမ်ားတြင္ အႀကီးတန္း အယ္ဒီတာက တိက်ရွင္းလင္းစြာ သေဘာတူခြင့္ျပဳမွသာ တရားဝင္ေဆာင္ရြက္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ သို႔ရာတြင္ အေရးေပၚ အေျခအေနမ်ား၌ အႀကီးတန္းအယ္ဒီတာ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မယူဘဲ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျပီး ယင္းသို႔ေဆာင္ရြက္ရေၾကာင္းကို သက္ဆုိင္ရာအယ္ဒီတာထံ လွ်င္ျမန္စြာသတင္းေပးပို႔ရမည္။
    ၇.၄၊    ႐ုပ္သံသတင္းမီဒီယာမ်ားတြင္ အစီအစဥ္စတင္မ႐ိုက္ကူးမီ ကင္မရာ စမ္းသပ္တပ္ဆင္ခ်ိန္၌ ခြင့္ျပဳခ်က္မယူဘဲ သို႔မဟုတ္ လူအမ်ားသတိမမူမိဘဲ ႐ုိက္ကူးေသာျဖတ္ပိုင္းမ်ားကို ျပန္လည္ထုတ္လႊင့္မည္ ဆိုပါက ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံၿပီးမွ ျပန္လည္ထုတ္လႊင့္ရမည္။ ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ ထုတ္လႊင့္မည္ဆိုပါကလည္း အမ်ားျပည္သူအက်ဳိးစီးပြားျဖစ္ေၾကာင္း အခိုင္အမာသက္ေသျပႏိုင္ရမည့္အျပင္ အႀကီးတန္းအယ္ဒီတာ၏ သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္လည္း လိုအပ္သည္။
    ၇.၅၊    အၾကီးတန္းအယ္ဒီတာက လွ်ဳိ႕ဝွက္အသံဖမ္းရန္ တရားဝင္ခြင့္ျပဳေသာ အေျခအေနမ်ဳိးမွအပ တယ္လီဖုန္းဆက္သြယ္ေျပာဆိုမႈမ်ားကို အသံဖမ္းယူမည္ဆိုပါက သတင္းရင္းျမစ္မ်ားထံ ႀကိဳတင္အသိေပးရမည္။

၈။ အေယာင္ေဆာင္၊ လွည့္စားျခင္း

 
    ၈.၁၊    သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ရရွိရန္အတြက္ မိမိမည္သူမည္ဝါဆိုသည္ႏွင့္မည္သည့္အဖြဲ႔ အစည္းကို ကိုယ္စားျပဳေၾကာင္း ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပၿပီး ရိုးေျဖာင့္စြာ ေဆာင္ရြက္ရမည္။ အမ်ားျပည္သူ အက်ဳိးစီးပြားျဖစ္ေၾကာင္း အခိုင္အမာသက္ေသျပႏိုင္ၿပီး အျခားနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ သတင္းရရွိႏိုင္ျခင္းမရွိေသာ အေျခအေနမ်ဳိးမွအပ အမည္နာမ လွီးလႊဲေျပာဆိုျခင္းႏွင့္ အျခားမရိုးေျဖာင့္ေသာ  နည္းလမ္းမ်ား အသံုးမျပဳရ။

၉။ အင္တာဗ်ဴးျခင္း

 
    ၉.၁၊    သမား႐ိုးက်အင္တာဗ်ဴးမ်ားကို စီစဥ္ျခင္း၊ ေမးျမန္းျခင္းႏွင့္ တည္းျဖတ္ျခင္းတို႔ကို မွ်တ၊ ႐ိုးေျဖာင့္စြာေဆာင္ရြက္ရမည္။ အင္တာဗ်ဴးေျဖဆိုမည့္သူမ်ားသည္လည္း အင္တာဗ်ဴး၏ အစီအစဥ္ပံုစံႏွင့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ႀကိဳတင္သိပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ (အေၾကာင္းအရာအေသးစိတ္ ႀကိဳတင္ေျပာ ထားရန္မလို။) ႐ုပ္သံအင္တာဗ်ဴးျဖစ္ပါက တိုက္႐ိုက္ထုတ္လႊင့္မည္ သို႔မဟုတ္ မွတ္တမ္းတင္မည္ကို ႀကိဳတင္ အသိေပးထားရမည္။
    ၉.၂၊    အကယ္၍ အင္တာဗ်ဴးခံရန္ လ်ာထားေသာသူက အင္တာဗ်ဴးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ၎လိုလားေသာ အခ်က္မ်ား (အျခားအင္တာဗ်ဴးခံပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ အတူယွဥ္တြဲေဖာ္ျပျခင္းကို ႀကိဳတင္ျငင္းဆိုျခင္း၊ တစ္စံုတရာ တည္းျဖတ္ျခင္းမျပဳရန္ ေတာင္းဆိုျခင္း၊ ေမးခြန္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ ေျဖၾကားရန္အတြက္ ႀကိဳတင္ေပးပို႔ရန္ ေတာင္းဆိုျခင္းစသည္)ကို အတင္းအက်ပ္ေတာင္းဆိုလာပါက သတင္းမီဒီယာဌာနသည္ အင္တာဗ်ဴးရန္ ကမ္းလွမ္းခ်က္ကို ႐ုပ္သိမ္းႏုိင္သည္။ ထိုေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို လိုက္ေလ်ာခဲ့ပါကလည္း မည္သည့္အခ်က္မ်ားကို လိုက္ေလ်ာခဲ့ေၾကာင္း ေရးသားထုတ္လႊင့္ရာတြင္ ရွင္းလင္းစြာ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပရမည္။
၉.၃၊    မည္သူမဆို မီဒီယာအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးမ်ားတြင္ ပါဝင္ျခင္းကို ျငင္းဆိုရန္ အခြင့္အေရးရွိသည္။ ထိုသို႔ျငင္းဆိုေၾကာင္းကိုလည္း အျခားအဓိပၸါယ္တစ္စံုတရာ သက္ေရာက္ျခင္းမရွိေသာ အသံုးအႏႈန္းမ်ားျဖင့္ မီဒီယာတြင္ ေဖာ္ျပႏိုင္သည္။ (ဥပမာ- အင္တာဗ်ဴးကမ္းလွမ္းျခင္းကို ျငင္းဆိုသည္၊ မွတ္ခ်က္တစ္စံုတစ္ရာ ေပးႏိုင္ျခင္းမရွိပါ စသည္)။ မီဒီယာမ်ားသည္ တိုက္႐ိုက္အင္တာဗ်ဴးထားျခင္း မရွိသူမ်ား၏ လူသိထင္ရွား ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားထားၿပီးျဖစ္ေသာ မွတ္ခ်က္မ်ားကို ဟန္ခ်က္ညီမွ်တစြာ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပႏိုင္သည္။
    ၉.၄၊    အင္တာဗ်ဴးတင္ဆက္ျခင္းႏွင့္ တည္းျဖတ္ျခင္းတို႔တြင္ အင္တာဗ်ဴးေျဖဆိုသူ၏ သေဘာထား ရပ္တည္ခ်က္မ်ားကို ပံုဖ်က္ျခင္း သို႔မဟုတ္ မမွန္မကန္ ျပန္လည္ေဖာ္ျပျခင္း မျပဳလုပ္ရ။
    ၉.၅၊    အမ်ားျပည္သူ အက်ဳိးစီးပြားျဖစ္ေၾကာင္း ခိုင္လံုသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္မရွိဘဲ အင္တာဗ်ဴး ေျဖဆိုသူကို အမည္မေဖာ္လိုသူအျဖစ္ ေျဖဆိုခြင့္မျပဳရ။
    ၉.၆၊    အမ်ားျပည္သူ အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ လိုအပ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား  ရယူရာတြင္တိုက္႐ိုက္ခ်ဥ္းကပ္ရန္ မျဖစ္ႏုိင္ျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ တိုက္႐ိုက္ခ်ဥ္းကပ္ပါက အေထာက္အထား ဆံုး႐ႈံးျခင္းႏွင့္ သတင္းထိန္ခ်န္ျခင္းတို႔ ျဖစ္ႏိုင္ေသာ အေျခအေနမ်ဳိးမွအပ ႀကိဳတင္အေၾကာင္းမၾကားဘဲ ေရွာင္တခင္ အင္တာဗ်ဴးေမးျမန္းျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္။

၁၀။ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း

 
    ၁၀.၁၊    လူမ်ဳိး၊ အသားအေရာင္၊ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈ၊ လိင္၊ လိင္တိမ္းၫႊတ္မႈ၊ အသက္အရြယ္၊ ကိုယ္ကာယပိုင္းႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ မသန္စြမ္းမႈ၊ နာမက်န္းမႈတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း၊ ထိခိုက္နစ္နာေစျခင္းႏွင့္ ႏွိမ့္ခ်ျခင္း အဓိပၸါယ္သက္ေရာက္ေစေသာ မည္သည့္အသံုးအႏႈန္း၊ တင္ဆက္မႈမ်ဳိးကိုမွ် မျပဳလုပ္ရ။
    ၁၀.၂၊    သတင္းတင္ျပမႈတြင္ တိုက္႐ိုက္သက္ဆိုင္ျခင္း၊ဖတ္႐ႈသူ၊နားဆင္ၾကည့္႐ႈသူမ်ား၏အေၾကာင္းအရာအေပၚ နားလည္မႈကို ထူးထူးကဲကဲသက္ေရာက္ေစျခင္းရွိေသာ အေျခအေနမ်ားမွအပ အထက္(၁၀.၁)ပါ ဝိေသသမ်ားကို မီဒီယာမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပျခင္းမျပဳရ။ ထိခိုက္လြယ္ေသာ အုပ္စုမ်ားအား အထက္(၁၀.၁)ပါ ဝိေသသ ရည္ၫႊန္းခ်က္မ်ားျဖင့္ တြဲဖက္ေဖာ္ျပမည္ဆုိပါက အထူးဂ႐ုျပဳသင့္သည္။
    ၁၀.၃၊    မီဒီယာမ်ားသည္ အမ်ားျပည္သူ အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ မည္သည့္အေၾကာင္းအရာကိုမဆို လြတ္လပ္စြာ ေဖာ္ျပခြင့္ႏွင့္ ေဝဖန္သံုးသပ္ခြင့္ရွိသည္။ သို႔ရာတြင္ လူမ်ဳိးေရး ပဋိပကၡမ်ား၌ ဘက္တစ္ဖက္တည္းမွ သတင္းေရးျခင္းအပါအဝင္ လူမ်ဳိးေရး သို႔မဟုတ္ အုပ္စုအခ်င္းခ်င္း အမုန္းတရားမ်ားႏွင့္ သေဘာ ကြဲလြဲမႈမ်ားကို အားေပးလႈံ႔ေဆာ္ျခင္းမျပဳမိေစရန္ အထူးသတိျပဳရမည္။

၁၁။ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈ

 
    ၁၁.၁၊    မီဒီယာမ်ားသည္ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္သူမ်ား၏ သက္ဆိုင္ရာဘာသာတရား၊ အယူအသီးသီး၏ အေရးပါမႈကို ေကာင္းစြာနားလည္ေလးစားရမည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံကဲ့သို႔ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈ အမ်ဳိးစံုစြာရွိေနေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး နားလည္မႈရွိရွိႏွင့္ မွ်တေသာ ေရးသားတင္ဆက္မႈမ်ဳိးမွာ အထူးအေရးတႀကီးလိုအပ္သည္။ ဘာသာေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာ အေၾကာင္းအရာ၊ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မရည္ရြယ္ေသာ အမွားမ်ား၊ မလိုအပ္ဘဲ တင္စားခိုင္းႏိႈင္းမႈမ်ားႏွင့္ ထိပါးမႈမ်ားသည္ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္သူမ်ားကို မည္သို႔ ထိခိုက္ေစာ္ကားမႈမ်ား ျဖစ္ေစသည္ကို ေကာင္းစြာ နားလည္ဂ႐ုျပဳရမည္။
    ၁၁.၂၊    ႐ုပ္သံႏွင့္ ေရဒီယိုမ်ားတြင္ ထုတ္လႊင့္ေသာ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ အစီအစဥ္မ်ားသည္လည္း နာယူသူမ်ားကို အေၾကာက္တရားသံုးၿပီး ၾသဇာလႊမ္းရန္ ႀကိဳးစားျခင္း၊ လက္ေတြ႔သက္ေသျပ၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္မျဖစ္ႏုိင္ေသာ သဘာဝလြန္တန္ခိုးထူးမ်ားကို တစ္ဦးခ်င္း သို႔မဟုတ္ အုပ္စုလိုက္ရႏုိင္မည္ဟု ေႂကြးေၾကာ္၊ ေဟာေျပာျခင္း သို႔မဟုတ္ အျခားဘာသာဝင္မ်ားကို ထိပါး၊ ႏွိမ္ခ်ျခင္းမ်ား လံုးဝမရွိေစရ။

၁၂။ ျပင္းထန္ၾကမ္းတမ္းေသာ ဘာသာစကားအသံုးအႏႈန္း

 
    ၁၂.၁၊    ႐ုန္႔ရင္းၾကမ္းတမ္းေသာ၊ ညစ္ညမ္းေသာ၊ ယုတ္ညံ့ေသာ အနက္အဓိပၸါယ္ထြက္သည့္ စကားလံုးမ်ားအား မလိုအပ္ဘဲ သံုးစြဲျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္။ စာဖတ္ပရိတ္သတ္ သို႔မဟုတ္ ႐ုပ္သံပရိသတ္မ်ား၏ နားလည္မႈကို ထူးကဲစြာ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစေသာအခါႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ေျပာစကားတြင္ အစိတ္အပိုင္းအေနျဖင့္ ပါဝင္ေနျခင္း သို႔မဟုတ္ တင္ျပေနေသာ ဇာတ္လမ္း၏ အႏွစ္သာရကို ပံ့ပိုးကူညီေပးသည္ဟု သက္ေသျပႏုိင္ေသာအခါမ်ားမွလြဲ၍ သံုးစြဲျခင္းမျပဳရ။

၁၃။ ကေလးသူငယ္မ်ား

 
    ၁၃.၁၊    ကေလးသူငယ္မ်ားကို မိဘ သို႔မဟုတ္ အုပ္ထိန္းသူ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ သို႔မဟုတ္ ၄င္းတို႔၏ မ်က္ေမွာက္မဟုတ္ဘဲ အင္တာဗ်ဴးမျပဳလုပ္ရပါ။ အမ်ားျပည္သူအက်ဳိးစီးပြားအတြက္ အထူးအေရးႀကီးသည့္ အခါမ်ဳိးမွလြဲ၍ သို႔မဟုတ္ ကေလးတြင္ မိဘေရာ အုပ္ထိန္းသူပါ မရွိေသာအခါမွလြဲ၍ ဤပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ က်င့္ဝတ္လိုအပ္ခ်က္ကို ေရွာင္လႊဲျခင္းမျပဳရ။
    ၁၃.၂၊ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီး/ ဆရာမႀကီး  သုိ႔မဟုတ္ အတန္းပုိင္ဆရာ/မ တစ္ဦးဦး၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ ေက်ာင္းပရဝုဏ္အတြင္း ေက်ာင္းသားမ်ားကို ခ်ဥ္းကပ္ျခင္း၊ အင္တာဗ်ဴးျခင္း မျပဳရပါ။
    ၁၃.၃၊ ကေလးမိဘမ်ား၏ ထင္ရွားမႈ၊ လူသိမ်ားမႈႏွင့္ ရာထူးဌာနႏၲရတို႔ကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး ကေလး၏ ကုိယ္ေရးဘဝႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေဖာ္ျပျခင္းမျပဳရ။
၁၃.၄၊ ကေလး၏ ဘဝႏွင့္ဆိုင္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား ေဖာ္ျပရန္အတြက္ ကေလးကို အခေၾကးေငြေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ လက္ေဆာင္ေပးျခင္းကဲ့သို႔ေသာ အျခားမက္လံုးမ်ားေပးျခင္း၊ ကေလး သို႔မဟုတ္ အုပ္ထိန္းခံအေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပရန္အတြက္ မိဘအုပ္ထိန္းသူမ်ားကို အခေၾကးေငြေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ အျခားမက္လံုးတစ္မ်ဳိးမ်ဳိးေပးျခင္း မျပဳရ။

၁၄။ လိင္ဆိုင္ရာ ရာဇဝတ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းခံရသူမ်ား

 
    ၁၄.၁၊    လိင္ဆိုင္ရာ ရာဇဝတ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းခံရေသာ ဓားစာခံမ်ားကို မည္သူမည္ဝါေဖာ္ျပျခင္း၊ ယင္းတို႔ မည္သူမည္ဝါဆိုသည္ကို သိရွိႏိုင္ေသာ အေထာက္အထားမ်ားေဖာ္ျပျခင္း မျပဳလုပ္ရပါ။ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိၿပီး အမ်ားျပည္သူ အက်ဳိးစီးပြားကိုလည္း အေထာက္အပံံ့ေပးႏိုင္မည္ဟု သက္ေသျပႏိုင္ေသာ အခါမ်ဳိးမွလြဲ၍ လိင္ဆိုင္ရာ ရာဇဝတ္မႈမ်ားတြင္ သက္ေသအျဖစ္ ပါဝင္ေနေသာ ကေလးသူငယ္မ်ားကိုလည္း မည္သူမည္ဝါဟု ေဖာ္ျပျခင္း မျပဳရပါ။
    ၁၄.၂၊    ဥပေဒေၾကာင္းအရ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိၿပီး အမ်ားျပည္သူ အက်ဳိးစီးပြားကိုလည္း အေထာက္အပံံ့ ေပးႏိုင္မည္ဟု သက္ေသျပႏိုင္ေသာ အခါမ်ဳိးမွလြဲ၍ ကေလးသူငယ္မ်ားေပၚ က်ဴးလြန္သည္ဟု စြပ္စြဲခံရေသာ လိင္ဆိုင္ရာ ရာဇဝတ္မႈမ်ားတြင္ ကေလးသူငယ္မ်ားကို မည္သူမည္ဝါဟု ေဖာ္ျပျခင္း မျပဳရ။ အရြယ္ေရာက္ၿပီး စြပ္စြဲခံရသူကိုမူ ေဖာ္ျပႏိုင္သည္။ ကေလးႏွင့္ စြပ္စြဲခံရသူတို႔တြင္ နီးကပ္ေသာ ဆက္ဆံေရးရွိပါကလည္း ေဖာ္ျပျခင္း မျပဳရပါ။

၁၅။ လိင္ဆိုင္ရာ အျပဳအမူမ်ားကို သရုပ္ေဖာ္ တင္ျပျခင္း

 
    ၁၅.၁၊    လိင္ဆိုင္ရာ အျပဳအမူမ်ားႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို တင္ျပျခင္း၊ ျပန္လည္ေဖာ္ျပျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ အမ်ားျပည္သူ ဖတ္ရႈနားဆင္၍ အျမင္မတင့္တယ္ျခင္း၊ ၾကည့္ရႈသူမ်ား စိတ္မသက္မသာ ျဖစ္ေစျခင္းမ်ား မျဖစ္ေစရန္ အထူးသတိျပဳရမည္။ အထူးသျဖင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားမ်ားတြင္ ၾကည့္႐ႈသူအမ်ားစု ရွိေနေသာ အခ်ိန္မ်ားအတြင္း ထုတ္လႊင့္ျခင္းမျပဳရန္ အထူးသတိျပဳရမည္။

၁၆။ ႐ုပ္သံထုတ္လႊင့္မႈမ်ားတြင္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ ေသြးထြက္သံယိုမႈမ်ားကို တင္ျပျခင္း

 
    ၁၆.၁၊    ရုပ္သံထုတ္လႊင့္သူမ်ားသည္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၏ တကယ့္သ႐ုပ္မွန္ သို႔မဟုတ္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ (အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈမ်ား)ကို အစီအစဥ္တြင္ ထည့္သြင္းတင္ျပရန္ အတြက္ ခိုင္လံုေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား ရွိရမည္။ အစီအစဥ္၏ ၿပီးျပည့္စုံမႈ၊ မွန္ကန္မႈႏွင့္ ေထာင့္ေစ့မႈတို႔အတြက္ လိုအပ္ေၾကာင္း သက္ေသျပႏိုင္ျခင္းမရွိဘဲထိုသို႔ အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပျခင္းမျပဳရပါ။ အထူးသျဖင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို သ႐ုပ္ေဖာ္တင္ျပျခင္းက ေနာက္ဆက္တြဲ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစရန္ တြန္းအားေပးႏိုင္ေသာ အေျခအေနမ်ားကို အထူးသတိထားရမည္။
    ၁၆.၂၊    အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို အေသးစိတ္ပံုေပၚေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္း၊ အစအဆံုး သရုပ္ေဖာ္ တင္ဆက္ျခင္းမ်ဳိးကို ေရွာင္ရွားသင့္သည္။ အထူးသျဖင့္ ေဖာ္ျပမည့္ အၾကမ္းဖက္မႈပံုစံမ်ားကို အလြယ္တကူ အတုခိုးႏုိင္ေသာအခါ သို႔မဟုတ္ ကေလးသူငယ္မ်ား အလြယ္တကူ လက္လွမ္းမီေသာ မီးဖိုေခ်ာင္သံုးဓား၊ အိမ္သံုးဓာတုပစၥည္းမ်ားစေသာ ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ အၾကမ္းဖက္မႈ က်ဴးလြန္ေသာအခါမ်ဳိးမ်ားတြင္ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပျခင္းကို ေရွာင္ရွားရမည္။ အလားတူပင္ မိမိကိုယ္ကို အဆံုးစီရင္မႈမ်ားႏွင့္ အဆံုးစီရင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကိုလည္း အေသးစိတ္ေဖာ္ျပျခင္း မျပဳရ။

၁၇။ ႐ုပ္သံလႊင့္ အစီအစဥ္မ်ား ေရးဆြဲျခင္း၊ အစီအစဥ္မ်ား ေခါင္းစဥ္တပ္ျခင္းႏွင့္ မထုတ္လႊင့္မီ ႀကိဳတင္ အသိ ေပးေၾကညာျခင္း

 
    ၁၇.၁၊    ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ မသင့္ေလ်ာ္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ကေလးသူငယ္အမ်ားစု ၾကည့္႐ႈခ်ိန္၊ သို႔မဟုတ္ နားဆင္ခ်ိန္ဟုယူဆရေသာ အခ်ိန္မ်ားတြင္ ထုတ္လႊင့္ျခင္းမျပဳရ။ ၂၂း၀၀ နာရီ ေနာက္ပိုင္းအခ်ိန္မ်ားတြင္မူ ထိုကန္႔သတ္ခ်က္ကို ေလ်ာ့ေပါ့ စဥ္းစားေလ့ရွိသည္။ ျပသမည့္ ကန္႔သတ္အစီအစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ နမူနာအပိုင္းမ်ားႏွင့္ ျမႇင့္တင္ေရးအစီအစဥ္အပိုင္းမ်ားကိုလည္း၂၂း၀၀ နာရီ မတိုင္မီတြင္ ျပသျခင္းမျပဳရ။
    ၁၇.၂၊    ျပသမည့္ အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ၾကည့္႐ႈသူကို ကန္႔သတ္သည့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ထည့္သြင္းရမည့္အျပင္ နမူနာအပုိင္းမ်ား၊ အစီအစဥ္ျမႇင့္တင္ေရးေၾကာ္ျငာမ်ားႏွင့္ ထပ္ဆင့္ထုတ္လႊင့္မႈမ်ားတြင္ပါ ထိုကန္႔သတ္သတိေပးခ်က္ကို ထည့္သြင္းရမည္။ အစီအစဥ္မ်ားကိုလည္း ျမန္မာလူမႈအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ျခင္းရွိ၊ မရွိ သံုးသပ္တည္းျဖတ္ရမည္။ မီဒီယာအခြဲမ်ားမွ ျပသမည့္ အစီအစဥ္မ်ားတြင္လည္း ကန္႔သတ္သတိေပးခ်က္မ်ား ထည့္သြင္းရမည္ျဖစ္ၿပီး အမ်ဳိးအစား မခြဲႏိုင္ပါကလည္း အမ်ဳိးအစားခြဲမထားဟူေသာ သတိေပးခ်က္ ထည့္သြင္းရမည္။ ပွ်မ္းမွ်ၾကည့္႐ႈနားဆင္သူမ်ားကို စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေစသည့္၊ ႐ုန္႔ရင္းၾကမ္းတမ္းသည္ဟု မွတ္ယူႏိုင္ေစသည့္ သို႔မဟုတ္ ကေလးသူငယ္မ်ားကို ထိခိုက္ေစႏိုင္သည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို ျပသရာတြင္ ယင္းအစီအစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ကန္႔သတ္သတိေပးခ်က္ကို အစီအစဥ္ မစခင္ျဖစ္ေစ၊ အစီအစဥ္၏ အစတြင္ျဖစ္ေစ ထည့္သြင္းျပသရမည္။ ထို႔အျပင္ မီဒီယာ၏ သေဘာသဘာဝ၊ ထုတ္လႊင့္မည့္ အခ်ိန္ႏွင့္ ပံုမွန္ ၾကည့္႐ႈႏိုင္ေခ်ရွိသည့္ ပရိသတ္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီးမွ ထုတ္လႊင့္မႈမ်ားႏွင့္ ကန္႔သတ္ခ်က္သတိေပးမႈမ်ားကို ထုတ္ျပန္ရမည္။

၁၈။ ရာဇဝတ္မႈမ်ား၊ လူမႈစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ဖီလာျဖစ္ေသာ အျပဳအမူမ်ား

 
    ၁၈.၁၊    ရာဇဝတ္မႈမ်ား၊ လူမႈစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ဖီလာျဖစ္ေသာ အျပဳအမူမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍အတုခိုးျခင္း သို႔မဟုတ္ စမ္းသပ္ျပဳလုပ္ၾကည့္ျခင္းကို အားေပးရာေရာက္ေသာ ဆြဲေဆာင္မႈ ျဖစ္ေစသည့္ ေရးသားတင္ဆက္မႈမ်ား၊ သတင္းေပးပို႔မႈမ်ားႏွင့္ သ႐ုပ္ေဖာ္တင္ဆက္မႈမ်ား  ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္။
    ၁၈.၂၊    သတင္းတင္ဆက္မႈအတြက္ တိုက္႐ိုက္ဆက္စပ္ပတ္သက္ေသာ အေျခအေနမ်ဳိးမွလြဲ၍ ရာဇဝတ္မႈျဖင့္ စြပ္စြဲခံရေသာ သို႔မဟုတ္ ျပစ္မႈထင္ရွားေၾကာင္း စီရင္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းခံရသူမ်ား၏ မိသားစုႏွင့္ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းမ်ားကို ပံုမွန္အားျဖင့္ မည္သူမည္ဝါ အမည္တပ္ၿပီး ေဖာ္ျပျခင္းမျပဳရ။

၁၉။ ျပန္ေပးဆြဲျခင္းႏွင့္ အပိုင္စီးျခင္း

 
    ၁၉.၁၊    ျပန္ေပးဆြဲမႈႏွင့္ အပိုင္စီးမႈမ်ားအတြင္း ဓားစာခံမ်ားကို အသက္အႏၲရာယ္ ထိခိုက္ေစႏိုင္ေသာ သို႔မဟုတ္ ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းျခင္းကို လမ္းေၾကာင္းလြဲေစႏုိင္ေသာ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ား တင္ျပျခင္းမျပဳရ။

၂၀။ ဆႏၵျပမႈမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းႏိုင္ငံေရး မၿငိမ္သက္မႈမ်ား

 
    ၂၀.၁၊    အထက္ပါ အျဖစ္အပ်က္မ်ား ျဖစ္ပြားရာတြင္ မီဒီယာမ်ား၏ ၾသဇာလႊမ္းမႈ ႀကီးမားသည္ကို ဂ႐ုျပဳရမည္ျဖစ္ျပီး မီဒီယာမ်ား ေရာက္ရွိေနျခင္းကို အခြင့္ေကာင္းယူႏိုင္ေသာသူမ်ားလည္း လူအုပ္ထဲတြင္ ရွိေနသည္ကို သတိထားရမည္။
    ၂၀.၂၊    ဆႏၵျပမႈမ်ားႏွင့္ ဆူပူအံုႂကြမႈမ်ားကို တိုက္႐ိုက္ထုတ္လႊင့္မည္ဆိုပါက ယင္းတို႔၏ ေနာက္ခံအေၾကာင္းမ်ားႏွင့္တကြ ထုတ္လႊင့္ရမည္။ အထူးသျဖင့္ လူမ်ဳိးေရးကိစၥမ်ားကဲ့သု႔ိ အထိအရွ မခံေသာ ျပႆနာရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ပါက သတင္းေဖာ္ျပပံုသည္ မွ်ွမွ်တတရွိရန္ လိုသည္။

၂၁။ ရဲတပ္ဖြဲ႔၊ အျခားအာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရး

 
    ၂၁.၁၊    မီဒီယာလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူမ်ားသည္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ အျခားအာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ သတင္းေပးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳရပါ။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အယ္ဒီတာမ်ား၏ သီးျခား လြတ္လပ္မႈႏွင့္ မီဒီယာတာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသူမ်ားအတြက္ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏုိင္ေျခရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
    ၂၁.၂၊    တရား႐ံုးအမိန္႔အရ ေဆာင္ရြက္ရေသာ အေျခအေနမ်ဳိးမွလြဲ၍ ပံုႏွိပ္ေဖာ္ျပျခင္း သို႔မဟုတ္ ထုတ္လႊင့္ထားျခင္းမရွိေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို လံုျခံဳေရးအာဏာပိုင္မ်ားထံသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးျခင္း မျပဳရ။


၂၂။ ရာဇဝတ္မႈမ်ားတြင္ သတင္းဝယ္ယူျခင္း

 
    ၂၂.၁၊ ရာဇဝတ္မႈက်ဴးလြန္ေၾကာင္း စီရင္ခ်က္က်သူမ်ား သို႔မဟုတ္ ေျဖာင့္ခ်က္ေပးထားသူမ်ား သို႔မဟုတ္ ၎တို႔၏ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားႏွင့္ ေဆြမ်ဳိးမ်ားအား ရာဇဝတ္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရရွိရန္အတြက္ တိုက္႐ိုက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝိုက္၍ျဖစ္ေစ အခေၾကးေငြေပး၍ ဝယ္ယူျခင္းမျပဳရ။
    ၂၂.၂၊ ရာဇဝတ္အမႈအခင္းမ်ားတြင္ သက္ေသျဖစ္ႏုိင္ေသာသူမ်ားထံမွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အေထာက္အထားမ်ားကို တနည္းနည္းျဖင့္ အမႈအဆံုးသတ္စီရင္ခ်က္ခ် မၿပီးမခ်င္း တိုက္႐ိုက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝိုက္၍ျဖစ္ေစ ဝယ္ယူျခင္း၊ ဝယ္ယူရန္ကမ္းလွမ္းျခင္း မျပဳရ။
    ၂၂.၃၊    အထူးႁခြင္းခ်က္ျပဳႏိုင္ေသာ အေျခအေနအခ်ဳိ႕မွလြဲ၍ အမ်ားျပည္သူအက်ဳိးအတြက္ ယင္းသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား လိုအပ္သည္ဟု သက္ေသျပႏုိင္ၿပီး အျခားနည္းမ်ားျဖင့္ ရရန္နည္းလမ္း မရွိေသာအခါမ်ဳိးမွအပ ထိုသို႔ အခေၾကးေငြေပး ဝယ္ယူျခင္း မျပဳရ။


၂၃။ ေၾကာ္ျငာျခင္း၊ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ထည့္သြင္းျပသျခင္းႏွင့္ ေၾကာ္ျငာမဟုတ္ေသာ အစီအစဥ္မ်ားတြင္ အလြန္အကြၽံ ၫႊန္းဆိုျခင္း

 
    ၂၃.၁၊    ေၾကာ္ျငာမ်ားႏွင့္ အျခားေသာမီဒီယာအခန္းက႑မ်ားကို ေကာ္လံခြဲေဖာ္ျပျခင္း၊ တီးလံုးသံစဥ္တစ္ခုျဖင့္ အမွတ္အသားျပဳျခင္းစေသာ သိသာထင္ရွားသည့္ ပံုစံတစ္မ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ အျမင္အာ႐ံု ရွင္းလင္းေစရန္ ခြဲျခားေဖာ္ျပရမည္။
    ၂၃.၂၊    ေၾကာ္ျငာမ်ားကို ပံုမွန္သတ္မွတ္ေပးေလ့ရွိသည့္ စာမ်က္ႏွာေနရာမ်ားႏွင့္ ထုတ္လႊင့္ခ်ိန္မ်ားမွလြဲ၍ က်န္ေနရာမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္သင့္သည္။ အျခားေသာ မီဒီယာအခန္းက႑မ်ားတြင္လည္း ကုန္ပစၥည္းေၾကာ္ျငာမ်ား ထည့္သြင္းျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္သင့္သည္။ စီးပြားျဖစ္ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ေသာ ကုန္စည္၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း အစီအစဥ္အတြင္း ၫႊန္းဆိုတင္ျပရန္လိုအပ္ပါက အယ္ဒီတာလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ေက်ာ္လြန္ျခင္းမရွိဘဲ အလြန္အမင္း ေပၚလြင္ထင္ရွားေအာင္ အသားေပးေဖာ္ျပျခင္း မျပဳရ။
    ၂၃.၃၊    ေၾကာ္ျငာေသာ ကုန္ပစၥည္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအားလံုးသည္ တရားဝင္ျခင္း၊ ေကာင္းမြန္ ဆီေလ်ာ္ျခင္း၊ ႐ိုးေျဖာင့္ျခင္းႏွင့္ အယံုၾကည္ခံထိုက္ျခင္းစေသာစည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္အညီ ျဖစ္ရမည္။ ပရိသတ္မ်ားခံစားရေသာ အရသာ၊ ေကာင္းမြန္ျပည့္စံုမႈႏွင့္ လူမႈတာဝန္သိမႈဆိုင္ရာ ေၾကာ္ျငာမ်ားတြင္လည္းအယ္ဒီတာစံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားကို အၫႊန္းျပဳသံုးစြဲရန္ လိုသည္။ အျခားေသာ ေစ်းကြက္ၿပိဳင္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္ ထုတ္ကုန္မ်ားအေပၚတြင္လည္း ကဲ့ရဲ႕ျပစ္တင္ျခင္းမ်ားကို ေရွာင္ရွားရမည္။ ထို႔အျပင္ သက္ေသအခိုင္အလံုမျပႏိုင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို အားကိုးၿပီး ႏိႈင္းယွဥ္ေဖာ္ျပျခင္း မျပဳရ။ စီးပြားျဖစ္ ကုန္စည္၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သက္ေသခံခ်က္မ်ား၊ ေထာက္ခံေျပာဆိုခ်က္မ်ား အားလံုးသည္ အစစ္အမွန္ျဖစ္ရမည့္အျပင္ ေထာက္ခံသူ၏ ကိုယ္ပိုင္အေတြ႔ အႀကံဳအေပၚတြင္သာ  အေျခခံထားရမည္။


၂၄။ ၿပိဳင္ဆိုင္ျခင္း

 
    ၂၄.၁၊    မီဒီယာဌာနမ်ားသည္ စီးပြားေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ယွဥ္ျပိဳင္မႈမ်ားကို မွ်တစြာ လႊမ္းျခံဳေဖာ္ျပသင့္သည္။ ယွဥ္ျပိဳင္သူတစ္ဦးက အျခားတစ္ဦးအေပၚ အသာစီးရေစရန္ မီဒီယာႏွင့္ ယွဥ္ျပိဳင္သူမ်ားအၾကား မေလ်ာ္မကန္ ပူးေပါင္းႀကံစည္မႈမ်ဳိး မရွိေစရ။


၂၅။ ပုဂၢလ အက်ဳိးစီးပြားမ်ားႏွင့္ ၾသဇာလႊမ္းမႈမ်ား

 
    ၂၅.၁၊    သတင္းမီဒီယာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ၾကသူမ်ားသည္  ပုဂၢလ သို႔မဟုတ္ မိသားစု အက်ဳိးစီးပြားမ်ားအတြက္ ၎တုိ႔အေပၚၾသဇာလႊမ္းမိုးျခင္း ခြင့္မျပဳရ။
    ၂၅.၂၊    သတင္းမီဒီယာလုပ္ငန္းမွ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ ေဆာင္ရြက္ၾကသူမ်ားကိုယ္တိုင္ကလည္း အခေၾကးေငြ၊ တံစိုးလက္ေဆာင္၊ အက်ဳိးခံစားခြင့္ သို႔မဟုတ္ စီးပြားေရးေၾကာ္ျငာမ်ား ထည့္သြင္းမႈႏွင့္ အျခားစီးပြားေရး အက်ဳိးရလဒ္မ်ားကို အေျခခံၿပီး ၾသဇာလႊမ္းမိုးခံျခင္း မရွိေစရန္လည္း ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္။


၂၆။ ဘ႑ာေရးအေၾကာင္းအရာမ်ား တင္ဆက္မႈ

 
    ၂၆.၁၊    သတင္းမီဒီယာလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ရင္းရရွိေသာ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ားကို အမ်ားျပည္သူသိရွိေအာင္ ထုတ္ျပန္ျခင္းမျပဳမီ မိမိ၏ သို႔မဟုတ္ မိသားစုပုဂၢလ အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ အသံုးခ်ျခင္း၊ အျခားသူမ်ားကို လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ျခင္း မျပဳရ။
    ၂၆.၂၊    မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ သို႔မဟုတ္ မိသားစုဝင္မ်ား ပိုင္ဆိုင္ပတ္သက္မႈရွိေသာ ဘ႑ာေငြ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သတင္းေရးသားမည္ဆိုပါက ထိုသို႔ဆက္စပ္မႈရွိေၾကာင္းကို အ    အယ္ဒီတာထံသို႔ျဖစ္ေစ၊ လိုအပ္ပါက စာဖတ္ပရိတ္သတ္ထံသို႔ျဖစ္ေစ ဖြင့္ဟအသိေပးရမည္။
    ၂၆.၃၊    သတင္းမီဒီယာမ်ားတြင္ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ ေဆာင္ရြက္ၾကသူမ်ားသည္ ဆိုင္ရာမီဒီယာတြင္ မၾကာေသးခင္က သတင္းေရးသားထုတ္လႊင့္ေဖာ္ျပမႈ သို႔မဟုတ္ သတင္းခန္႔မွန္းသံုးသပ္ခ်က္အျဖစ္ ေဖာ္ျပမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဘ႑ာေငြ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈမ်ား ဝယ္ယူျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္း မျပဳသင့္။


၂၇။ ႐ုပ္သံထုတ္လႊင့္သူမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အေၾကာင္းအရာပိုင္းႏွင့္ စီစဥ္တင္ဆက္မႈအပိုင္းတြင္ ေစာင့္ထိန္းသင့္သည္မ်ား

 
    ၂၇.၁၊    ၾကည့္႐ႈသူနားဆင္သူမ်ား အသိစိတ္ကို ႐ႈပ္ေထြးေစႏိုင္သည့္ ႐ုပ္ပံုမ်ားႏွင့္ အသံမ်ား အသံုးျပဳျခင္းကို မည္သည့္အစီအစဥ္တြင္မွ် အသံုးမျပဳသင့္ပါ။ ဓာတ္ပံု၊ ဗီဒီယိုလွ်ပ္ျပက္အလင္းမ်ားသည္ လူ႔က်န္းမာေရးကို ထိခိုက္ေစေသာေၾကာင့္ အထူးသတိျပဳ သံုးစြဲရမည္။
    ၂၇.၂၊    အိပ္ေမြ႕ခ်ျခင္းကို တင္ျပေသာ အစီအစဥ္မ်ားတြင္ အိပ္ေမြ႔ခ်သူအား ကင္မရာတည့္တည့္သို႔  ၾကည့္ၿပီးေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳေစရ။ မီဒီယာက်င့္ဝတ္ႏွင့္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္မႈမ်ားႏွင့္ တိုက္႐ိုက္သက္ဆိုင္ေသာ အေျခအေနမ်ဳိးမွအပ အစိမ္းသရဲႏွင္ျခင္းႏွင့္ အျခားစုန္းကေဝေမွာ္ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို သတင္းႏွင့္ မ်က္ေမွာက္ေရးရာအစီအစဥ္မ်ားအတြင္း ထည့္သြင္းျပသျခင္း မျပဳရ။ အျခားအစီအစဥ္မ်ားတြင္ ထည့္သြင္းမည္ဆိုပါကလည္း ၂၂ း ၀၀ နာရီ ေနာက္ပိုင္း အခ်ိန္မ်ားတြင္သာ ထည့္သြင္းရမည္။


 မွတ္ခ်က္

 
၁။ ကေလးသူငယ္မ်ား

 
    ဤသတင္းမီဒီယာက်င့္ဝတ္လမ္းၫႊန္တြင္ အျခားနည္းမ်ားျဖင့္ ျပ႒ာန္းထားျခင္းမရွိလွ်င္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ မျပည့္ေသးသူအားလံုးကို ကေလးသူငယ္ဟု သတ္မွတ္သည္။ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ႏွင့္ အထက္ကို အရြယ္ေရာက္သူဟု သတ္မွတ္သည္။


၂။ အမ်ားျပည္သူအက်ဳိးစီးပြား

 
    ဤသတင္းမီဒီယာက်င့္ဝတ္လမ္းၫႊန္တြင္ ရည္ၫႊန္းေဖာ္ျပထားခ်က္မ်ားအား ေဖာက္ဖ်က္သည္ဟု သတ္မွတ္ယူဆႏိုင္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ အမ်ားျပည္သူအက်ဳိးစီးပြားျဖစ္ေစသည္ဟု ခုိင္လံုပါက  လက္ခံအသိအမွတ္ျပဳႏိုင္သည္။ ဤသို႔ေသာအေျခအေနမ်ားတြင္ ေကာင္စီသည္ အမ်ားျပည္သူ အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ ဤလမ္းၫႊန္အရ ကာကြယ္ရန္ ရည္မွန္းထားေသာ အက်ဳိးစီးပြားမ်ားအၾကား ခ်ိန္ၫိွသံုးသပ္ျပီး မည္သည့္ဘက္က အေလးသာသည္ကို ဆံုးျဖတ္မည္ ျဖစ္သည္။ အမ်ားျပည္သူအက်ဳိးစီးပြားဟု ေခၚဆိုႏိုင္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားစြာ ရွိသည့္အနက္ ရာဇဝတ္မႈ၊ အဂတိလိုက္စားမႈ၊ ဆိုးရြားေသာ က်င့္ဝတ္ေဖာက္ဖ်က္မႈမ်ားကဲ့သို႔ အမႈကိစၥမ်ားအား ေထာက္လွမ္းျခင္း၊ ေဖာ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ ၾကိဳတင္ကာကြယ္တားဆီးျခင္း၊ အမ်ားျပည္သူက်န္းမာေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ အမ်ားျပည္သူတို႔ ေရလိုက္လြဲေစရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို ကာကြယ္တားဆီးျခင္းႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ၏ သတင္းအခ်က္အလက္ သိရွိပိုင္ခြင့္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း စသည္တုိ႔မွာ ထင္ရွားေသာ ဥပမာမ်ားျဖစ္သည္။ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္တစ္ခုခု၌ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားသူမ်ား၏ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ႏုိင္စြမ္း၊ က်န္းမာေရးအေျခအေန၊ ျပည္သူမ်ားအၾကားတြင္ရွိေနေသာ ၎တို႔၏ လက္ရွိအေနအထားမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေရးသားေဖာ္ျပမႈမ်ားမွာ တရားဝင္သည္။
    အမ်ားျပည္သူအက်ဳိးစီးပြားဆိုသည္ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ၏ စိတ္ပါဝင္စားမႈတို႔ မတူညီသည္ကို သတိျပဳမိၾကရမည္။ စပ္စုလိုစိတ္သက္သက္ျဖင့္ ဤက်င့္ဝတ္လမ္းၫႊန္ပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို မခ်ဳိးေဖာက္ရ။ သတင္းမီဒီယာမ်ားသည္ မည္သို႔ေသာ အေျခအေနမ်ဳိးတြင္မဆို ၎တုိ႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား မွန္ကန္မွ်တေၾကာင္းကို အမ်ားျပည္သူ အက်ဳိးစီးပြားအားအေျခခံေၾကာင္းႏွင့့္ တရားဝင္ျဖစ္ေၾကာင္းတုိ႔ျဖင့္ ေဖာ္ထုတ္ျပသႏိုင္ရမည္။ ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဖာ္ျပရာတြင္လည္း အထူးႁခြင္းခ်က္ျပဳေပးထားရန္ လိုအပ္သည့္ အမ်ားျပည္သူ အက်ဳိးစီးပြားတစ္ရပ္ ျဖစ္မွသာ ေဖာ္ျပရမည္။