မသန္စြမ္းသူမ်ား ရင္ဆိုင္ေနရေသာ အတားအဆီးႏွင့္ အခက္အခဲမ်ားကို ဖယ္ရွားေပးရန္ ဝိုင္းဝန္း အေထာက္အကူျပဳေပးေစလိုဟု ရွမ္းျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေျပာၾကား - Kanbawza Tai News

Breaking

Boxed(True/False)

Tuesday, September 3, 2019

မသန္စြမ္းသူမ်ား ရင္ဆိုင္ေနရေသာ အတားအဆီးႏွင့္ အခက္အခဲမ်ားကို ဖယ္ရွားေပးရန္ ဝိုင္းဝန္း အေထာက္အကူျပဳေပးေစလိုဟု ရွမ္းျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေျပာၾကား


ေမာင္ေမာင္သန္း(ေတာင္ႀကီး)
.
မသန္စြမ္းသူမ်ား ရင္ဆိုင္ေန ရေသာ အတားအဆီးမ်ားႏွင့္ အ ခက္အခဲမ်ားကို ဖယ္ရွားေပးႏိုင္ရန္ အတြက္ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ႏိုင္ငံ ေတာ္အဆင့္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ ေနမႈမ်ားကို ဝိုင္းဝန္း အေထာက္အ ကူျပဳေပးေစလိုသည္ဟု ရွမ္းျပည္ နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီး ခ်ဳပ္ေဒါက္တာလင္းထြဋ္က ေျပာဆို ခဲ့သည္။
.
 
.
ရွမ္းျပည္နယ္ မသန္စြမ္းသူမ်ား အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ျပည္နယ္ေကာ္ မတီ လုပ္ငန္းညႇိႏိႈင္း အစည္းအေဝး ကို ဩဂုတ္လ ၂၈ ရက္၊ မြန္းလြဲပိုင္း က ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ရွမ္းျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕႐ံုး၊ အစည္းအေဝး ခန္း မတြင္ ျပဳလုပ္ရာ အဆိုပါ အစည္းအ ေဝးတြင္ မသန္စြမ္းသူမ်ား အခြင့္အ ေရးဆိုင္ရာ ျပည္နယ္ေကာ္မတီ ဥကၠဌ၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္ တာလင္းထြဋ္က ယင္းကဲ့သို႔ ေျပာဆို ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
.
ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က မသန္ စြမ္းသူမ်ား အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီမွတစ္ဆင့္ လူတိုင္းအက်ံဳး ဝင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၊ မသန္စြမ္းသူ မ်ား၏ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ အ လုပ္အကိုင္၊ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးစသည့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို ျပည့္မီလာေစရန္ ေဆာင္႐ြက္ ေပး ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး၊ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ ၿဖိဳးမႈ ပန္းတိုင္မ်ားဆိုင္ရာ ၂၀၃၀ အစီအစဥ္၏ ကတိျပဳထားရွိသည့္ မည္သူမွ ေနာက္က် မက်န္ရစ္ေစ ေရးမူႏွင့္အညီ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး မသန္စြမ္းသူမ်ား၊ လူနည္းစု မသန္ စြမ္းသူမ်ားအတြက္ပါ ထည့္သြင္း စဥ္းစား ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ ဘဝ အရည္အေသြး ပိုမိုဖြံ႕ၿဖိဳးရန္၊ တန္း တူညီမွ် အခြင့္အေရးရရွိရန္၊ အျပည့္ အဝ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ ရရွိရန္၊ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ ႏွစ္စဥ္ဘဝတြင္ လည္းေကာင္း၊ ရပ္႐ြာအတြင္းတြင္ လည္းေကာင္း၊ လူမႈေရးဝန္ေဆာင္မႈ တို႔ကို လက္လွမ္းမီရရွိႏိုင္ရန္၊ ၎တို႔ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ အတားအဆီးႏွင့္ အခက္အခဲမ်ားကို ဖယ္ရွားေပးရန္ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ႏိုင္ငံေတာ္အ ဆင့္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကို ဝိုင္းဝန္း အေထာက္အကူျပဳေပးၾက ေစလိုေၾကာင္း အမွာစကား ေျပာ ၾကားခဲ့သည္။
.
ဆက္လက္၍ မသန္စြမ္းသူမ်ား အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ျပည္နယ္ေကာ္ မတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ရွမ္းျပည္နယ္အ စိုးရဖြဲ႕ဝင္ ဗမာတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး ေရးရာဝန္ႀကီး ေဒါက္တာေအာင္ သန္းေမာင္က မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင့္အေရး ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းတင္ျပၿပီး၊ တက္ေရာက္လာသူမ်ားမွ အေထြ ေထြေဆြးေႏြးၾကကာ မသန္စြမ္းသူ မ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ျပည္ နယ္ ေကာ္မတီဥကၠ႒ ရွမ္းျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလင္းထြဋ္မွ နိဂုံးခ်ဳပ္ စကား ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရ သည္။
.
တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ မ်ားတြင္ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင့္ အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ေကာ္မတီမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္ နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားက ဥကၠ႒အျဖစ္ တာဝန္ယူလ်က္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ဖြဲ႕စည္း ခဲ့ရာ ရွမ္းျပည္နယ္ မသန္စြမ္းသူမ်ား အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီကို အဖြဲ႕ဝင္ ၁၉ ဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီးျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။ ထို႔အတူ တိုင္း ေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အလိုက္ မသန္ စြမ္းသူမ်ားအသင္းမ်ား ဖြဲ႕စည္းခဲ့ရာ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၉ ရက္တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ မသန္စြမ္းသူမ်ား အ သင္းအား မဲစနစ္ျဖင့္ ေ႐ြးခ်ယ္ကာ အဖြဲ႕ဝင္ ၁၈ ဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီးျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။
.
၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ေကာက္ယူခဲ့ ေသာ ျပည္လံုးကၽြတ္ သန္းေခါင္စာ ရင္း အခ်က္အလက္မ်ားအရ ရွမ္း ျပည္နယ္တြင္ လူဦးေရ ၅၈၂၄၄၃၂ ဦး ရွိသည့္အနက္ မသန္စြမ္းသူ ၂၂၈၀၇၄ ဦး ရွိသည့္အတြက္ ရာခိုင္ ႏႈန္းအားျဖင့္ ၃ ဒသမ ၉၂ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။
.
============================================================
မသန်စွမ်းသူများ ရင်ဆိုင်နေရသော အတားအဆီးနှင့် အခက်အခဲများကို ဖယ်ရှားပေးရန် ဝိုင်းဝန်း အထောက်အကူပြုပေးစေလိုဟု ရှမ်းပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ပြောကြား
.
မောင်မောင်သန်း(တောင်ကြီး)
.
မသန်စွမ်းသူများ ရင်ဆိုင်နေ ရသော အတားအဆီးများနှင့် အ ခက်အခဲများကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်ရန် အတွက် လုပ်ဆောင်နေသော နိုင်ငံ တော်အဆင့် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက် နေမှုများကို ဝိုင်းဝန်း အထောက်အ ကူပြုပေးစေလိုသည်ဟု ရှမ်းပြည် နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီး ချုပ်ဒေါက်တာလင်းထွဋ်က ပြောဆို ခဲ့သည်။
.
ရှမ်းပြည်နယ် မသန်စွမ်းသူများ အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ပြည်နယ်ကော် မတီ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်း အစည်းအဝေး ကို ဩဂုတ်လ ၂၈ ရက်၊ မွန်းလွဲပိုင်း က တောင်ကြီးမြို့၊ ရှမ်းပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့ရုံး၊ အစည်းအဝေး ခန်း မတွင် ပြုလုပ်ရာ အဆိုပါ အစည်းအ ဝေးတွင် မသန်စွမ်းသူများ အခွင့်အ ရေးဆိုင်ရာ ပြည်နယ်ကော်မတီ ဥက္ကဌ၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက် တာလင်းထွဋ်က ယင်းကဲ့သို့ ပြောဆို ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
.
ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်က မသန် စွမ်းသူများ အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ကော်မတီမှတစ်ဆင့် လူတိုင်းအကျုံး ဝင် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ မသန်စွမ်းသူ များ၏ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ အ လုပ်အကိုင်၊ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးစသည့် အခွင့်အရေးများကို ပြည့်မီလာစေရန် ဆောင်ရွက် ပေး နိုင်မည်ဖြစ်ပြီး၊ စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ ဖြိုးမှု ပန်းတိုင်များဆိုင်ရာ ၂၀၃၀ အစီအစဉ်၏ ကတိပြုထားရှိသည့် မည်သူမှ နောက်ကျ မကျန်ရစ်စေ ရေးမူနှင့်အညီ တိုင်းရင်းသားလူမျိုး မသန်စွမ်းသူများ၊ လူနည်းစု မသန် စွမ်းသူများအတွက်ပါ ထည့်သွင်း စဉ်းစား ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ် ကြောင်း၊ မသန်စွမ်းသူများ၏ ဘဝ အရည်အသွေး ပိုမိုဖွံ့ဖြိုးရန်၊ တန်း တူညီမျှ အခွင့်အရေးရရှိရန်၊ အပြည့် အဝ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခွင့် ရရှိရန်၊ မသန်စွမ်းသူများ၏ နှစ်စဉ်ဘဝတွင် လည်းကောင်း၊ ရပ်ရွာအတွင်းတွင် လည်းကောင်း၊ လူမှုရေးဝန်ဆောင်မှု တို့ကို လက်လှမ်းမီရရှိနိုင်ရန်၊ ၎င်းတို့ ရင်ဆိုင်နေရသော အတားအဆီးနှင့် အခက်အခဲများကို ဖယ်ရှားပေးရန် လုပ်ဆောင်နေသော နိုင်ငံတော်အ ဆင့် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မှုများကို ဝိုင်းဝန်း အထောက်အကူပြုပေးကြ စေလိုကြောင်း အမှာစကား ပြော ကြားခဲ့သည်။
.
ဆက်လက်၍ မသန်စွမ်းသူများ အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ပြည်နယ်ကော် မတီ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ရှမ်းပြည်နယ်အ စိုးရဖွဲ့ဝင် ဗမာတိုင်းရင်းသားလူမျိုး ရေးရာဝန်ကြီး ဒေါက်တာအောင် သန်းမောင်က မသန်စွမ်းသူများ၏ အခွင့်အရေး ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ နှင့်ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းတင်ပြပြီး၊ တက်ရောက်လာသူများမှ အထွေ ထွေဆွေးနွေးကြကာ မသန်စွမ်းသူ များ၏ အခွင့်အရေးများဆိုင်ရာ ပြည် နယ် ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ရှမ်းပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ်မှ နိဂုံးချုပ် စကား ပြောကြားခဲ့ကြောင်း သိရှိရ သည်။
.
တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ် များတွင် မသန်စွမ်းသူများ၏ အခွင့် အရေးများဆိုင်ရာ ကော်မတီများကို သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည် နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးချုပ်များက ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် တာဝန်ယူလျက် ၂၀၁၈ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလတွင် ဖွဲ့စည်း ခဲ့ရာ ရှမ်းပြည်နယ် မသန်စွမ်းသူများ အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ကော်မတီကို အဖွဲ့ဝင် ၁၉ ဦးဖြင့် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးဖြစ် ကြောင်း သိရသည်။ ထို့အတူ တိုင်း ဒေသကြီး/ပြည်နယ်အလိုက် မသန် စွမ်းသူများအသင်းများ ဖွဲ့စည်းခဲ့ရာ ၂၀၁၉ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၉ ရက်တွင် ရှမ်းပြည်နယ် မသန်စွမ်းသူများ အ သင်းအား မဲစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ကာ အဖွဲ့ဝင် ၁၈ ဦးဖြင့် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးဖြစ် ကြောင်း သိရသည်။
.
၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် ကောက်ယူခဲ့ သော ပြည်လုံးကျွတ် သန်းခေါင်စာ ရင်း အချက်အလက်များအရ ရှမ်း ပြည်နယ်တွင် လူဦးရေ ၅၈၂၄၄၃၂ ဦး ရှိသည့်အနက် မသန်စွမ်းသူ ၂၂၈၀၇၄ ဦး ရှိသည့်အတွက် ရာခိုင် နှုန်းအားဖြင့် ၃ ဒသမ ၉၂ ရာခိုင်နှုန်း ရှိနေကြောင်း သိရသည်။
.

No comments:

Post a Comment

Journal Download

Photo of three cats

Fixed Sidebar (true/false)