လူဦးေရစာရင္းႏွင့္ အေျခခံမဲဆႏၵရွင္စာရင္း ျပဳစုျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ ခြဲမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေန - Kanbawza Tai News

Breaking

Sunday, August 11, 2019

လူဦးေရစာရင္းႏွင့္ အေျခခံမဲဆႏၵရွင္စာရင္း ျပဳစုျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ ခြဲမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေန


ေမာင္ေမာင္သန္း (ေတာင္ႀကီး)
.
လူဦးေရစာရင္းႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ယူျပဳစုျခင္း၊ အေျခ ခံမဲဆႏၵရွင္ စာရင္းျပဳစုျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ကို ေရးဆြဲထားၿပီး စီမံခ်က္ကို ေအာင္ျမင္စြာေဆာင္ရြက္နိုင္ေရးအတြက္ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ခြဲမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ား အားလံုးက ညႇိႏိႈင္းပူးေပါင္းအေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ ေၾကာင္း ရွမ္းျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလင္းထြဋ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။
.
.
လူဦးေရစာရင္းႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ယူျပဳစုျခင္း ျပည္နယ္အဆင့္ လုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ ျပည္နယ္ (ဒုတိယ)အဆင့္၊ ခ႐ိုင္၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသ လုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕တို႕၏ လုပ္ငန္း ညႇိႏိႈင္းအစည္းအေဝးကို ဇူလိုင္လ ၃၁ ရက္၊ မြန္းလြဲပိုင္းက ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ ျပည္နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ ေရး ဦးစီးဌာန႐ံုး အစည္းအေဝးခန္းမတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ ျပည္နယ္ဝန္ ႀကီးခ်ဳပ္က ယင္းကဲ့သို႔ ေျပာဆိုခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
.
ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလင္းထြဋ္က အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၊ အလုပ္သမား လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အားဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္တို႕ ပူးေပါင္းၿပီး အေျခခံလူဦးေရစာရင္း ေကာက္ယူျပဳစုျခင္းႏွင့္ လာမည့္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ မည့္ပါတီစံု ဒီမိုကေရစီ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲႀကီးအတြက္ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္သည့္အေနျဖင့္ ေကာက္ယူ ရရွိေသာ လူဦးေရစာရင္းမွ အသက္ (၁၈)ႏွစ္ျပည့္ၿပီး မဲဆႏၵရွင္မ်ားကို အေျခခံမဲဆႏၵရွင္စာရင္း ျပဳစုႏိုင္ေရး အတြက္ လူဦးေရစာရင္းႏွင့္ အခ်က္ အလက္မ်ား ေကာက္ယူျပဳစုျခင္း လုပ္ငန္းကို ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုေရြး ေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ကို မဲဆႏၵရွင္ စာရင္းျပဳစုေရးႏွစ္ အ ျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိ သည့္ ႏိုင္ငံသားတိုင္းမဲစာရင္း တြင္ပါ ဝင္ျခင္းျဖင့္ င္းတို႔၏ ႏိုင္ငံသားအခြင့္ အေရး မဆံုး႐ံႈးေစေရး မဲဆႏၵရွင္စာ ရင္းကို တိက်မွန္ကန္ေစေရး ျပဳစု ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ လူဦး ေရစာရင္းႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ယူျပဳစုျခင္း၊ အေျခခံမဲဆႏၵ ရွင္ စာရင္းျပဳစုျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္း စီမံခ်က္ကို ေရးဆြဲထားၿပီး င္းစီမံ ခ်က္ကို ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ ေရး တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္ေရြး ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ခြဲမ်ား ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ား အားလံုးကညႇိ ႏိႈင္းပူးေပါင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း ေျပာ ၾကားခဲ့သည္။
.
ဆက္လက္၍ ရွမ္းျပည္နယ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲ ဥကၠ႒ ဦးထင္ေက်ာ္က လူဦးေရစာရင္းႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ယူျပဳစု ျခင္းဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေျပာၾကားၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အားဆိုင္ရာ ဦးစီးမွဴး႐ံုး မွ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးဝင္းလြင္က ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း ေဒသအလိုက္ လူဦးေရ စာရင္းေကာက္ယူမည့္ အခ်က္အလက္ဆိုင္ရာမ်ားကို Projector ျဖင့္ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြး တင္ျပခဲ့သည္။
.
ထို႔ေနာက္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၊ အေရွ႕ပိုင္းႏွင့္ ေတာင္ပိုင္းတို႔မွ ဒုတိယျပည္နယ္မွဴးမ်ား၊ ခ႐ိုင္မွဴးမ်ား ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ လုပ္ ငန္းႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕ဝင္မ်ားက မိမိ တို႔ ေဒသအလိုက္ လုပ္ငန္းေဆာင္ ရြက္မည့္ အေျခအေနမ်ားကို အသီးသီး တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး  ျပည္နယ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲ ဥကၠ႒ႏွင့္ တက္ေရာက္ၿပီး တာဝန္ရွိသူတို႔က မိမိတို႔ေဒသမ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္ မည့္ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာမ်ားကိုေပါင္းစပ္ ညႇိႏိႈင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
.
============================================================
လူဦးရေစာရင်းနှင့် အခြေခံမဲဆန္ဒရှင်စာရင်း ပြုစုခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ အောင်မြင်ရေးအတွက် ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်အဖွဲ့ ခွဲများနှင့် သက်ဆိုင်ရာဌာနများ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေ
.
မောင်မောင်သန်း (တောင်ကြီး)
.
လူဦးရေစာရင်းနှင့် အချက်အလက်များ ကောက်ယူပြုစုခြင်း၊ အခြေ ခံမဲဆန္ဒရှင် စာရင်းပြုစုခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစီမံချက်ကို ရေးဆွဲထားပြီး ၎င်းစီမံချက်ကို အောင်မြင်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲများနှင့် သက်ဆိုင်ရာဌာနများ အားလုံးက ညှိနှိုင်းပူးပေါင်းအကောင် အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိ ကြောင်း ရှမ်းပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ်က ပြောကြားခဲ့သည်။
.
လူဦးရေစာရင်းနှင့် အချက်အလက်များ ကောက်ယူပြုစုခြင်း ပြည်နယ်အဆင့် လုပ်ငန်းကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့နှင့် ပြည်နယ် (ဒုတိယ)အဆင့်၊ ခရိုင်၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒေသ လုပ်ငန်းကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့တို့၏ လုပ်ငန်း ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို ဇူလိုင်လ ၃၁ ရက်၊ မွန်းလွဲပိုင်းက တောင်ကြီးမြို့ ပြည်နယ် အထွေထွေအုပ်ချုပ် ရေး ဦးစီးဌာနရုံး အစည်းအဝေးခန်းမတွင် ကျင်းပပြုလုပ်ရာ ပြည်နယ်ဝန် ကြီးချုပ်က ယင်းကဲ့သို့ ပြောဆိုခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
.
ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ်က အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၊ အလုပ်သမား လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်တို့ ပူးပေါင်းပြီး အခြေခံလူဦးရေစာရင်း ကောက်ယူပြုစုခြင်းနှင့် လာမည့် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင် ကျင်းပပြုလုပ် မည့်ပါတီစုံ ဒီမိုကရေစီ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲကြီးအတွက် ကြိုတင် ပြင်ဆင်သည့်အနေဖြင့် ကောက်ယူ ရရှိသော လူဦးရေစာရင်းမှ အသက် (၁၈)နှစ်ပြည့်ပြီး မဲဆန္ဒရှင်များကို အခြေခံမဲဆန္ဒရှင်စာရင်း ပြုစုနိုင်ရေး အတွက် လူဦးရေစာရင်းနှင့် အချက် အလက်များ ကောက်ယူပြုစုခြင်း လုပ်ငန်းကို ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက် လျက်ရှိပါကြောင်း၊ ပြည်ထောင်စုရွေး ကောက်ပွဲ ကော်မရှင်က ၂၀၁၉ ခုနှစ် ကို မဲဆန္ဒရှင် စာရင်းပြုစုရေးနှစ် အ ဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး ဆန္ဒမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိ သည့် နိုင်ငံသားတိုင်းမဲစာရင်း တွင်ပါ ဝင်ခြင်းဖြင့် င်းတို့၏ နိုင်ငံသားအခွင့် အရေး မဆုံးရှုံးစေရေး မဲဆန္ဒရှင်စာ ရင်းကို တိကျမှန်ကန်စေရေး ပြုစု ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် လူဦး ရေစာရင်းနှင့် အချက်အလက်များ ကောက်ယူပြုစုခြင်း၊ အခြေခံမဲဆန္ဒ ရှင် စာရင်းပြုစုခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း စီမံချက်ကို ရေးဆွဲထားပြီး င်းစီမံ ချက်ကို အောင်မြင်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင် ရေး တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်ရွေး ကောက်ပွဲကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲများ နှင့် သက်ဆိုင်ရာဌာနများ အားလုံးကညှိ နှိုင်းပူးပေါင်း အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိကြောင်း ပြော ကြားခဲ့သည်။
.
ဆက်လက်၍ ရှမ်းပြည်နယ် ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးထင်ကျော်က လူဦးရေစာရင်းနှင့် အချက်အလက်များ ကောက်ယူပြုစု ခြင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များနှင့် ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းပြောကြားပြီး ရှမ်းပြည်နယ် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဆိုင်ရာ ဦးစီးမှူးရုံး မှ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးဝင်းလွင်က ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်း ဒေသအလိုက် လူဦးရေ စာရင်းကောက်ယူမည့် အချက်အလက်ဆိုင်ရာများကို Projector ဖြင့် ရှင်းလင်းဆွေးနွေး တင်ပြခဲ့သည်။
.
ထို့နောက် ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း၊ အရှေ့ပိုင်းနှင့် တောင်ပိုင်းတို့မှ ဒုတိယပြည်နယ်မှူးများ၊ ခရိုင်မှူးများ နှင့် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ လုပ် ငန်းကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များက မိမိ တို့ ဒေသအလိုက် လုပ်ငန်းဆောင် ရွက်မည့် အခြေအနေများကို အသီးသီး တင်ပြဆွေးနွေးခဲ့ပြီး  ပြည်နယ် ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ ဥက္ကဋ္ဌနှင့် တက်ရောက်ပြီး တာဝန်ရှိသူတို့က မိမိတို့ဒေသများတွင် ဆောင်ရွက် မည့် လုပ်ငန်းဆိုင်ရာများကိုပေါင်းစပ် ညှိနှိုင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
.

No comments:

Post a Comment

Journal Download

Photo of three cats