က်န္းမာေရး အသိပညာေပးျခင္း - Kanbawza Tai News

Kanbawza Tai News

#StayAtHome

Breaking

COVID-19

Photo of three cats

Wednesday, April 17, 2019

က်န္းမာေရး အသိပညာေပးျခင္း


ေကာင္ေလး (ျမန္မာစာ)
.

.
က်န္းမာျခင္း
.
ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕မွ အဆိုျပဳခ်က္အရ က်န္းမာျခင္းဆိုသည္မွာ ေရာဂါဘယကင္းရွင္း ျခင္း၊ ကိုယ္ခႏၶာမသန္စြမ္းျခင္း ကင္း႐ုံမက ကာယသုခ၊ စိတ္ၱသုခ၊ မိတ္ၱသုခႏွင့္ၿပီးျပည့္စုံ  ေသာ အေျခအေနကို ဆိုလိုသည္။
.        
က်န္းမာေရးဖြဲ႕စည္းပုံ
.
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူဦးေရ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ေနထိုင္ေသာ ေက်းလက္ေန ျပည္သူမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ ေက်းလက္ေတာရြာဟူသည္ ေအးခ်မ္းသာယာ ၿပီး သန္႔ရွင္းလတ္ဆတ္ေသာေလကို ႐ႈ႐ႈိက္ကာ သန္႔ရွင္းလတ္ဆတ္ေသာ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ မ်ား စားသုံးျခင္းျဖင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီၫြတ္ ေသာ ေနရာျဖစ္ပါသည္။ သည္လိုေက်းလက္ ေတာရြာကေလးမွာ ဂုဏ္ပကာသနမပါဘဲ ေက်းလက္က်န္းမာေရး ဆရာတစ္ေယာက္ ျဖစ္ရတာကိုပဲ ခုထိ ဂုဏ္ယူလို႔ မဆုံးေသးပါ။ ကၽြန္ေတာ့္ကို ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးႀကီးၾကပ္ ၂ ရာထူးႏွင့္အတူ စတင္တာ၀န္ခ်ထားျခင္းခံရ ေသာေနရာသည္ မီးေရာင္စုံထိန္ၿငီးၿပီး ႐ူ႕မၿငီး သည့္ ၿမိဳ႕ျပႀကီးေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ သာမန္ ေက်းလက္ေတာရြာကေလး တစ္ရြာသာျဖစ္ပါ သည္။ က်န္းမာေရးႀကီးၾကပ္ ၂ အပါအ၀င္ အေျခခံ က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းအားလုံးသည္ က်န္းမာေရးအသိပညာေပးျခင္းလုပ္ငန္းကို အမ်ိဳးသားေရး စီမံကိန္းတစ္ခုအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ ရပါမည္။ လူဦးေရ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေနထိုင္ေသာ ေက်းလက္ေန ျပည္သူလူထုမ်ား၏ က်န္းမာေရး လုပ္ငန္းတာ၀န္(ကုသေရး+ကာကြယ္ေရး)မ်ား ကို တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ရသည့္ ေက်းလက္ က်န္းမာေရးဌာနႏွင့္ ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာနခြဲ ဟူ၍ရွိပါသည္။ ေက်းလက္က်န္းမာေရး ဌာန၏ က်န္းမာေရးဖြဲ႕စည္းပုံမွာ က်န္းမာေရး မွဴး အမ်ိဳးသမီး က်န္းမာေရးဆရာမ၊ သားဖြား ဆရာမႏွင့္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးႀကီးၾကပ္ ၂ တို႔ သည္ ေက်းလက္ေန ျပည္သူမ်ား၏ က်န္းမာ ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ရ သည္။ တစ္ဖန္ ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာနခြဲ ၏ က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းဖြဲ႕စည္းပုံတြင္ သားဖြား ဆရာမႏွင့္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး ႀကီးၾကပ္ ၂ တို႔က ေက်းလက္ေန ျပည္သူမ်ား၏ က်န္းမာ ေရး တာ၀န္အသီးသီးကို တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ ရသည္။ ကၽြန္ေတာ္သည္ ျပည္သူ႔ က်န္းမာေရး ႀကီးၾကပ္ ၂ ရာထူးႏွင့္အတူ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ မတ္ လ ၁ ရက္ေန႔ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ ပင္း တယၿမိဳ႕နယ္၊ ေတာင္ေရႊပုထိုး ေက်းလက္က်န္း မာေရး ဌာနခြဲတြင္ စတင္သေႏ္ၶစခဲ့ပါသည္။
.
က်န္းမာေရးအသိပညာေပးျခင္း
.
က်န္းမာေရးမွဴးမ်ားဦးေဆာင္သည့္ ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာနမ်ားရွိ အေျခခံက်န္းမာေရး ၀န္ထမ္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကို မွတ္မိလြယ္ေအာင္ ပဏာမက်န္းမာေရးေစာင့္ ေရွာက္မႈဟု မွတ္သားထားရပါသည္။ ပဏာမက်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုသည္မွာ မရွိ မျဖစ္ လိုအပ္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ျဖစ္ၿပီး လက္ေတြ႕လည္းက်၊ သိပၸံနည္းလည္း က်ကာ လူမႈေရးအရ လက္ခံႏိုင္သည့္ နည္းပညာရပ္မ်ားကို အေျခခံပါသည္။ ထို႔ျပင္ ပ ဏာမ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုသည္မွာ လူတစ္ဦးခ်င္းကိုျဖစ္ေစ၊ မိသားစုတစ္ခုျခင္းကို ျဖစ္ေစ၊ လူထုတစ္ရပ္လုံးကိုျဖစ္ေစ၊ လြယ္ကူစြာ လက္လွမ္းမီစြာ ရရွိႏိုင္ရန္ျဖစ္ၿပီး ျပည္သူလူထု က ကိုယ္တိုင္ ပါ၀င္ဆုံးျဖတ္ၿပီး မိမိကိုယ္တိုင္ပါ ၀င္ရေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈသာ ျဖစ္ ပါသည္။ ပဏာမက်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ တြင္ လုပ္ငန္းစဥ္ ၈ ခ်က္ ပါ၀င္ပါသည္။ ၎င္း တို႔မွာ
          (၁) ေဒသအလိုက္ ျဖစ္ပြားေသာ ေရာဂါ မ်ားအေၾကာင္း ပညာေပးျခင္း
          (၂)ေဒသအလိုက္ျဖစ္ပြားေသာ ကူးစက္ ေရာဂါမ်ားအား ႏွိမ္နင္းျခင္း
          (၃) ကာကြယ္ေဆးမ်ား ထိုးႏွံေပးျခင္း၊
          (၄) မိခင္ႏွင့္ကေလး က်န္းမာေရးေဆာင္ ရြက္ျခင္း၊
          (၅) ပတ္၀န္းက်င္သန္႔ရွင္းေရးေဆာင္ ရြက္ျခင္း၊
          (၆) အာဟာရ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊
          (၇) ကုသေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ ျခင္း၊
          (၈) အဓိက ေဆး၀ါးႏွင့္ ပစ္ၥည္းကိရိယာ မ်ား ေထာက္ပံ့ျခင္း။
.
အထက္ပါ အခ်က္ ၈ ခ်က္ကို ၾကည့္ျခင္း အားျဖင့္ အေျခခံက်န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ်ား သည္ က်န္းမာေရးအသိပညာအားနည္းေသာ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားကို က်န္းမာေရးအသိ ပညာမ်ား ေပးရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ကုသျခင္းထက္ ကာကြယ္ျခင္းသည္ ပို၍ေကာင္း၏””ဟူ ေသာ က်န္းမာေရးေဆာင္ပုဒ္အတိုင္း က်န္းမာ ေရး၀န္ထမ္းအားလုံးသည္ ေဆးထိုးအပ္ကိုင္ ေသာ လက္ထက္ က်န္းမာေရးအသိပညာမ်ားမ်ားေပးႏိုင္ေသာ ပါးစပ္မ်ားမ်ားရွိဖို႔ လိုအပ္ ပါသည္။
.
က်န္းမာေရး အသိပညာေပးျခင္းသည္ လူထုက်န္းမာေရးလုပ္ငန္းအတြက္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ေသာ လက္နက္တစ္ခုပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္တစ္နည္းဆိုရေသာ္ က်န္းမာေရးအသိ ပညာေပးျခင္းသည္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း၊ ႏႈိးေဆာ္ေပးျခင္း၊ ေဆာင္ရြက္ရန္ညိႇႏႈိင္းေပးျခင္း၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျဖင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီၫြတ္ေသာ အေလ့အထ၊ လူေနမႈအဆင့္အတန္း ၎င္းတို႔ႏွင့္လိုက္ဖက္ ေသာ ပတ္၀န္းက်င္ေျပာင္းလဲမႈတို႔ကို ျဖစ္ေပၚ ေစျခင္း၊ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားေပးႏိုင္ ျခင္းတို႔ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ က်န္းမာေရး အသိပညာေပးျခင္းသည္ ႏိုင္ငံသားတိုင္း ေရာဂါဘယကင္းစြာျဖင့္ က်န္းမာစြာ ေနထိုင္ႏိုင္ရန္ အင္မတန္မွ အေရးႀကီးလွပါသည္။ က်န္းမာေရးအသိပညာျမင့္မားတိုးတက္လာသည္ႏွင့္ အမွ် လူတစ္ဦးခ်င္းစီက မိမိကိုယ္တိုင္က်န္းမာ လာေစရန္ အသိတရားျဖင့္ ထိန္းသိမ္းလာမည္ ျဖစ္ၿပီး မိသားစုႏွင့္ မိမိပတ္၀န္းက်င္တို႔ကို လည္း က်န္းမာေသာ လူေနမႈဘ၀သို႔ တြန္းအားေပး ပံ့ပိုးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ အနာဂတ္ မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြအတြက္ က်န္းမာေသာလူေန မႈဘ၀ ပတ္၀န္းက်င္ကို ေကာင္းေမြအျဖစ္ ခ်န္ ရစ္ခဲ့ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ က်န္းမာေရးအသိ ပညာေပးျမႇင့္တင္ျခင္းသည္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန၏ အဓိက ဦးစားေပး က႑တစ္ခု ျဖစ္လာပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနအေန ျဖင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ စံျပဳအခ်က္အလက္မ်ားစာအုပ္ကို ျပဳစုထုတ္ေ၀ခဲ့ၿပီး မိုဘိုင္းတယ္ လီဖုန္းမ်ားတြင္ ထည့္သြင္း၍ က်န္းမာ ေရး၀န္ထမ္းမ်ားအားလုံး လြယ္ကူစြာသယ္ယူ အသုံးျပဳႏိုင္ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိပါသည္။
.
ရည္မွန္းခ်က္မ်ား
.
က်န္းမာေရးအသိပညာေပးျခင္း၏ ရည္ မွန္းခ်က္မ်ားမွာ
          (၁) ျပည္သူလူထုအား သတင္းအခ်က္အ လက္မ်ား ျဖန္႔ျဖဴးေပးျခင္း၊
          (၂) ျပည္သူလူထုအား လုပ္ကိုင္ေဆာင္ ရြက္လိုစိတ္မ်ား ေပၚေပါက္လာေအာင္ တပ္ လွန္႔ႏႈိးေဆာ္ေပးျခင္း၊
          (၃) လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရန္ ဦးေဆာင္ေပး ျခင္း၊
.
က်န္းမာေရးပညာေပးျခင္းတြင္ ေရာဂါမ်ား ကို ကာကြယ္ႏွိမ္နင္းရန္ႏွင့္ က်န္းမာေရးျမႇင့္ တင္ႏိုင္ရန္အတြက္ သိပၸံနည္းက်ေသာ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ဗဟုသုတမ်ားကို ျဖန္႔ျဖဴးေပးရန္ ျဖစ္ပါသည္။ မွားယြင္းေသာ ယုံၾကည္မႈမ်ားကို ပေပ်ာက္ေစၿပီး က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ မိမိတို႔ တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ သိျမင္ေစရန္ျဖစ္သည္။ တပ္လွန္႔ႏႈိးေဆာ္ေပးျခင္းသည္ ျပည္သူလူထုအား ၎တို႔၏ အေလ့အထ၊ ေနထိုင္မႈစနစ္၊ လူထုက်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အျပဳအမူတို႔ကို ေျပာင္းလဲေစရန္ ႏႈိးေဆာ္ရေသာ အပိုင္းျဖစ္၍ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ျဖန္႔ျဖဴးေပးျခင္းထက္ ပို၍အေရးပါေသာ အပိုင္းျဖစ္ သည္။ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအုပ္ခ်ဳပ္သူ မ်ားမွ က်န္းမာေရးစီမံကိန္းတြင္ လူထုပူးေပါင္း ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လာေစရန္ အတြက္ က်န္းမာေရးပညာေပးျခင္း လုပ္ငန္းသည္ ေပါင္းစည္း တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ ျပဳၾကသည္။
.
နိဂုံးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ က်န္းမာေရးအသိပညာ ေပးျခင္းသည္ ျပည္သူလူထုမ်ား အေျခခံက်န္း မာေရး ဗဟုသုတမ်ား ရရွိၾကၿပီး တိုးတက္ ေအာင္ျမင္ေသာ ေပ်ာ္ရႊင္ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ႏိုင္ငံ ေတာ္ကို တည္ေဆာက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ က်န္းမာေရး အသိပညာ ေပးျခင္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ လူငယ္လူရြယ္မ်ား ႏွင့္ ဘ၀တစ္ခုရပ္တည္ဖို႔ရာ အသက္ကိုဖက္လို ထား၊ အစာတပ္မွ်ားၾကသူေတြျဖစ္တဲ့ ေက်း လက္ေနျပည္သူမ်ား က်န္းမာေရးႏွင့္ ပတ္သက္ ၿပီး အယူအဆအမွားမ်ား ပေပ်ာက္ၿပီး က်န္း မာေရးနည္းလမ္းမွန္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ရရွိ ႏိုင္ပါမည္။ ျပည္သူလူထုမ်ား က်န္းမာေရးဗဟု သုတမ်ား သိရွိႏိုင္ရန္ က်န္းမာေရး၀န္ထမ္း မ်ားမွ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ က်န္း မာေရးအသိပညာေပးျခင္း၊ ပညာေပးကားခ်ပ္ မ်ား၊ ဗီြႏိုင္းမ်ားႏွင့္ ပညာေပးေဟာေျပာပြဲမ်ား စသည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို ႏွီးႏြယ္ေသာ အဖြဲ႕အ စည္းမ်ားႏွင့္ အတူတကြ ပူးေပါင္း၍ အရွိန္ဟုန္ တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ။
.
ကျန်းမာရေး အသိပညာပေးခြင်း
.
ကောင်လေး (မြန်မာစာ)
.
ကျန်းမာခြင်း
.
ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့မှ အဆိုပြုချက်အရ ကျန်းမာခြင်းဆိုသည်မှာ ရောဂါဘယကင်းရှင်း ခြင်း၊ ကိုယ်ခန္ဓာမသန်စွမ်းခြင်း ကင်းရုံမက ကာယသုခ၊ စိတ်္တသုခ၊ မိတ်္တသုခနှင့်ပြီးပြည့်စုံ  သော အခြေအနေကို ဆိုလိုသည်။
.          
ကျန်းမာရေးဖွဲ့စည်းပုံ
.
မြန်မာနိုင်ငံ၏ လူဦးရေ ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းသည် ကျေးလက်ဒေသများတွင် နေထိုင်သော ကျေးလက်နေ ပြည်သူများ ဖြစ်ကြပါသည်။ ကျေးလက်တောရွာဟူသည် အေးချမ်းသာယာ ပြီး သန့်ရှင်းလတ်ဆတ်သောလေကို ရှုရှိုက်ကာ သန့်ရှင်းလတ်ဆတ်သော ဟင်းသီးဟင်းရွက် များ စားသုံးခြင်းဖြင့် ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ် သော နေရာဖြစ်ပါသည်။ သည်လိုကျေးလက် တောရွာကလေးမှာ ဂုဏ်ပကာသနမပါဘဲ ကျေးလက်ကျန်းမာရေး ဆရာတစ်ယောက် ဖြစ်ရတာကိုပဲ ခုထိ ဂုဏ်ယူလို့ မဆုံးသေးပါ။ ကျွန်တော့်ကို ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးကြီးကြပ် ၂ ရာထူးနှင့်အတူ စတင်တာဝန်ချထားခြင်းခံရ သောနေရာသည် မီးရောင်စုံထိန်ငြီးပြီး ရူ့မငြီး သည့် မြို့ပြကြီးတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ သာမန် ကျေးလက်တောရွာကလေး တစ်ရွာသာဖြစ်ပါ သည်။ ကျန်းမာရေးကြီးကြပ် ၂ အပါအဝင် အခြေခံ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းအားလုံးသည် ကျန်းမာရေးအသိပညာပေးခြင်းလုပ်ငန်းကို အမျိုးသားရေး စီမံကိန်းတစ်ခုအဖြစ် ဆောင်ရွက် ရပါမည်။ လူဦးရေ ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းနေထိုင်သော ကျေးလက်နေ ပြည်သူလူထုများ၏ ကျန်းမာရေး လုပ်ငန်းတာဝန်(ကုသရေး+ကာကွယ်ရေး)များ ကို တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရသည့် ကျေးလက် ကျန်းမာရေးဌာနနှင့် ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ ဟူ၍ရှိပါသည်။ ကျေးလက်ကျန်းမာရေး ဌာန၏ ကျန်းမာရေးဖွဲ့စည်းပုံမှာ ကျန်းမာရေး မှူး အမျိုးသမီး ကျန်းမာရေးဆရာမ၊ သားဖွား ဆရာမနှင့် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးကြီးကြပ် ၂ တို့ သည် ကျေးလက်နေ ပြည်သူများ၏ ကျန်းမာ ရေးလုပ်ငန်းများကို တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရ သည်။ တစ်ဖန် ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ ၏ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းဖွဲ့စည်းပုံတွင် သားဖွား ဆရာမနှင့် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး ကြီးကြပ် ၂ တို့က ကျေးလက်နေ ပြည်သူများ၏ ကျန်းမာ ရေး တာဝန်အသီးသီးကို တာဝန်ယူဆောင်ရွက် ရသည်။ ကျွန်တော်သည် ပြည်သူ့ ကျန်းမာရေး ကြီးကြပ် ၂ ရာထူးနှင့်အတူ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ မတ် လ ၁ ရက်နေ့ ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊ ပင်း တယမြို့နယ်၊ တောင်ရွှေပုထိုး ကျေးလက်ကျန်း မာရေး ဌာနခွဲတွင် စတင်သနေ်္ဓစခဲ့ပါသည်။
.
ကျန်းမာရေးအသိပညာပေးခြင်း
.
ကျန်းမာရေးမှူးများဦးဆောင်သည့် ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာနများရှိ အခြေခံကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်းများ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို မှတ်မိလွယ်အောင် ပဏာမကျန်းမာရေးစောင့် ရှောက်မှုဟု မှတ်သားထားရပါသည်။ ပဏာမကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုဆိုသည်မှာ မရှိ မဖြစ် လိုအပ်သော ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ဖြစ်ပြီး လက်တွေ့လည်းကျ၊ သိပ္ပံနည်းလည်း ကျကာ လူမှုရေးအရ လက်ခံနိုင်သည့် နည်းပညာရပ်များကို အခြေခံပါသည်။ ထို့ပြင် ပ ဏာမ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဆိုသည်မှာ လူတစ်ဦးချင်းကိုဖြစ်စေ၊ မိသားစုတစ်ခုခြင်းကို ဖြစ်စေ၊ လူထုတစ်ရပ်လုံးကိုဖြစ်စေ၊ လွယ်ကူစွာ လက်လှမ်းမီစွာ ရရှိနိုင်ရန်ဖြစ်ပြီး ပြည်သူလူထု က ကိုယ်တိုင် ပါဝင်ဆုံးဖြတ်ပြီး မိမိကိုယ်တိုင်ပါ ဝင်ရသော ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုသာ ဖြစ် ပါသည်။ ပဏာမကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု တွင် လုပ်ငန်းစဉ် ၈ ချက် ပါဝင်ပါသည်။ ၎င်းင်း တို့မှာ
            (၁) ဒေသအလိုက် ဖြစ်ပွားသော ရောဂါ များအကြောင်း ပညာပေးခြင်း
            (၂)ဒေသအလိုက်ဖြစ်ပွားသော ကူးစက် ရောဂါများအား နှိမ်နင်းခြင်း
            (၃) ကာကွယ်ဆေးများ ထိုးနှံပေးခြင်း၊
            (၄) မိခင်နှင့်ကလေး ကျန်းမာရေးဆောင် ရွက်ခြင်း၊
            (၅) ပတ်ဝန်းကျင်သန့်ရှင်းရေးဆောင် ရွက်ခြင်း၊
            (၆) အာဟာရ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
            (၇) ကုသရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက် ခြင်း၊
            (၈) အဓိက ဆေးဝါးနှင့် ပစ်္စည်းကိရိယာ များ ထောက်ပံ့ခြင်း။
.
အထက်ပါ အချက် ၈ ချက်ကို ကြည့်ခြင်း အားဖြင့် အခြေခံကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများ သည် ကျန်းမာရေးအသိပညာအားနည်းသော ကျေးလက်နေပြည်သူများကို ကျန်းမာရေးအသိ ပညာများ ပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကုသခြင်းထက် ကာကွယ်ခြင်းသည် ပို၍ကောင်း၏””ဟူ သော ကျန်းမာရေးဆောင်ပုဒ်အတိုင်း ကျန်းမာ ရေးဝန်ထမ်းအားလုံးသည် ဆေးထိုးအပ်ကိုင် သော လက်ထက် ကျန်းမာရေးအသိပညာများများပေးနိုင်သော ပါးစပ်များများရှိဖို့ လိုအပ် ပါသည်။
.
ကျန်းမာရေး အသိပညာပေးခြင်းသည် လူထုကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းအတွက် မရှိမဖြစ် လိုအပ်သော လက်နက်တစ်ခုပင် ဖြစ်ပါသည်။ နောက်တစ်နည်းဆိုရသော် ကျန်းမာရေးအသိ ပညာပေးခြင်းသည် သတင်းအချက်အလက်များ ဖြန့်ဖြူးခြင်း၊ နှိုးဆော်ပေးခြင်း၊ ဆောင်ရွက်ရန်ညှိနှိုင်းပေးခြင်း၊ လုပ်ငန်းစဉ်များဖြင့် ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်သော အလေ့အထ၊ လူနေမှုအဆင့်အတန်း ၎င်းင်းတို့နှင့်လိုက်ဖက် သော ပတ်ဝန်းကျင်ပြောင်းလဲမှုတို့ကို ဖြစ်ပေါ် စေခြင်း၊ ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားပေးနိုင် ခြင်းတို့ ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကျန်းမာရေး အသိပညာပေးခြင်းသည် နိုင်ငံသားတိုင်း ရောဂါဘယကင်းစွာဖြင့် ကျန်းမာစွာ နေထိုင်နိုင်ရန် အင်မတန်မှ အရေးကြီးလှပါသည်။ ကျန်းမာရေးအသိပညာမြင့်မားတိုးတက်လာသည်နှင့် အမျှ လူတစ်ဦးချင်းစီက မိမိကိုယ်တိုင်ကျန်းမာ လာစေရန် အသိတရားဖြင့် ထိန်းသိမ်းလာမည် ဖြစ်ပြီး မိသားစုနှင့် မိမိပတ်ဝန်းကျင်တို့ကို လည်း ကျန်းမာသော လူနေမှုဘဝသို့ တွန်းအားပေး ပံ့ပိုးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် အနာဂတ် မျိုးဆက်သစ်တွေအတွက် ကျန်းမာသောလူနေ မှုဘဝ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ကောင်းမွေအဖြစ် ချန် ရစ်ခဲ့နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ကျန်းမာရေးအသိ ပညာပေးမြှင့်တင်ခြင်းသည် ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန၏ အဓိက ဦးစားပေး ကဏ္ဍတစ်ခု ဖြစ်လာပါသည်။ ထို့ကြောင့်လည်း ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာနအနေ ဖြင့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ စံပြုအချက်အလက်များစာအုပ်ကို ပြုစုထုတ်ဝေခဲ့ပြီး မိုဘိုင်းတယ် လီဖုန်းများတွင် ထည့်သွင်း၍ ကျန်းမာ ရေးဝန်ထမ်းများအားလုံး လွယ်ကူစွာသယ်ယူ အသုံးပြုနိုင်ရန် စီစဉ်လျက်ရှိပါသည်။
.
ရည်မှန်းချက်များ
.
ကျန်းမာရေးအသိပညာပေးခြင်း၏ ရည် မှန်းချက်များမှာ
            (၁) ပြည်သူလူထုအား သတင်းအချက်အ လက်များ ဖြန့်ဖြူးပေးခြင်း၊
            (၂) ပြည်သူလူထုအား လုပ်ကိုင်ဆောင် ရွက်လိုစိတ်များ ပေါ်ပေါက်လာအောင် တပ် လှန့်နှိုးဆော်ပေးခြင်း၊
            (၃) လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန် ဦးဆောင်ပေး ခြင်း၊
.
ကျန်းမာရေးပညာပေးခြင်းတွင် ရောဂါများ ကို ကာကွယ်နှိမ်နင်းရန်နှင့် ကျန်းမာရေးမြှင့် တင်နိုင်ရန်အတွက် သိပ္ပံနည်းကျသော ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ဗဟုသုတများကို ဖြန့်ဖြူးပေးရန် ဖြစ်ပါသည်။ မှားယွင်းသော ယုံကြည်မှုများကို ပပျောက်စေပြီး ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များ၊ အခက်အခဲများနှင့် မိမိတို့ တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ရမည့် အချက်အလက်များကို သိမြင်စေရန်ဖြစ်သည်။ တပ်လှန့်နှိုးဆော်ပေးခြင်းသည် ပြည်သူလူထုအား ၎င်းတို့၏ အလေ့အထ၊ နေထိုင်မှုစနစ်၊ လူထုကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အပြုအမူတို့ကို ပြောင်းလဲစေရန် နှိုးဆော်ရသော အပိုင်းဖြစ်၍ သတင်းအချက်အလက်များ ဖြန့်ဖြူးပေးခြင်းထက် ပို၍အရေးပါသော အပိုင်းဖြစ် သည်။ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအုပ်ချုပ်သူ များမှ ကျန်းမာရေးစီမံကိန်းတွင် လူထုပူးပေါင်း ပါဝင်ဆောင်ရွက်လာစေရန် အတွက် ကျန်းမာရေးပညာပေးခြင်း လုပ်ငန်းသည် ပေါင်းစည်း တစ်ခုဖြစ်ကြောင်း အသိအမှတ် ပြုကြသည်။
.
နိဂုံးချုပ်အနေဖြင့် ကျန်းမာရေးအသိပညာ ပေးခြင်းသည် ပြည်သူလူထုများ အခြေခံကျန်း မာရေး ဗဟုသုတများ ရရှိကြပြီး တိုးတက် အောင်မြင်သော ပျော်ရွှင်ငြိမ်းချမ်းသော နိုင်ငံ တော်ကို တည်ဆောက်နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ ကျန်းမာရေး အသိပညာ ပေးခြင်းကြောင့် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ လူငယ်လူရွယ်များ နှင့် ဘဝတစ်ခုရပ်တည်ဖို့ရာ အသက်ကိုဖက်လို ထား၊ အစာတပ်မျှားကြသူတွေဖြစ်တဲ့ ကျေး လက်နေပြည်သူများ ကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်သက် ပြီး အယူအဆအမှားများ ပပျောက်ပြီး ကျန်း မာရေးနည်းလမ်းမှန် အကျိုးကျေးဇူးများ ရရှိ နိုင်ပါမည်။ ပြည်သူလူထုများ ကျန်းမာရေးဗဟု သုတများ သိရှိနိုင်ရန် ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း များမှ ကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်သက်သော ကျန်း မာရေးအသိပညာပေးခြင်း၊ ပညာပေးကားချပ် များ၊ ဗွီနိုင်းများနှင့် ပညာပေးဟောပြောပွဲများ စသည့်လုပ်ငန်းများကို နှီးနွယ်သော အဖွဲ့အ စည်းများနှင့် အတူတကွ ပူးပေါင်း၍ အရှိန်ဟုန် တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။ ။
.

No comments:

Post a Comment

Journal Download

Photo of three cats