ကမၻာေျမကို ေဆးကုၾကစို႔ - Kanbawza Tai News

Kanbawza Tai News

Represent For Shan State, Myanmar

Breaking

Recent Tube

Tuesday, March 19, 2019

ကမၻာေျမကို ေဆးကုၾကစို႔



ေက်ာ္ေက်ာ္လင္း (ရွမ္းျပည္)
.

.
ကမၻာႀကီးသည္ စက္မႈေတာ္လွန္ေရးေၾကာင့္ ကုန္းေျမထဲရွိ စက္မႈသယံဇာတမ်ားကို အသံုး ျပဳမႈမ်ားလည္း ဂ႐ုမျပဳၾကေတာ့၊ ထိုစက္မႈကုန္ ၾကမ္းမ်ားကို အၿပိဳင္အဆိုင္ ထုတ္ယူျခင္းျဖင့္ စက္မႈသယံဇာတမ်ား ရွားပါးျခင္း အျဖစ္သို႔ ေရာက္လာသည္။ လူမ်ားသည္ ပင္လယ္သမုဒၵရာ ၾကမ္းျပင္တြင္းရွိ သယံဇာတမ်ားကို ရွာေဖြ မႈမ်ား ျပဳလုပ္လာၾကသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ဆယစုႏွစ္ ၂ ခုကာလခန္႔က ပင္လယ္သမုဒၵရာၾကမ္း ျပင္တြင္ သယံဇာတမ်ားကို ရွာေဖြမႈ မရွိခဲ့ေသာ္ လည္း ယခုကာလတြင္ ပင္လယ္သမုဒၵရာၾကမ္း ျပင္၌ ဓာတ္သတၱဳမ်ားကို ရွာေဖြမႈ ျပဳလုပ္လာ ၾကရာ သမုဒၵရာၾကမ္းျပင္ စတုရန္းမိုင္ေလး ေသာင္းေျခာက္ေထာင္ေက်ာ္ကို ရွာေဖြမႈမ်ားျပဳ လုပ္ေနၾကၿပီဟု ဆိုသည္။
.
ကမၻာ၏ သံုးပံုတစ္ပံုသည္ ေျမထုျဖစ္ၿပီး က်န္သံုးပံုႏွစ္ပံုမွာ ေရထု ျဖစ္သည္။ ပင္လယ္ သမုဒၵရာမ်ားသည္ ကမၻာ႕ရာသီဥတုမွ်တရန္ အ ဓိက အခန္းမွ ပါဝင္ေနသည္။ ကမၻာေျမေပၚရွိ လူႏွင့္ တိရစၧာန္မ်ား၊ သစ္ပင္မ်ား ရွင္သန္ေစ ရန္ ေရထုက အေထာက္အကူျပဳေနပါသည္။ သိပၸံပညာရွင္မ်ားက လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ ရာေက်ာ္ကာလတြင္ စက္မႈေတာ္လွန္ေရးႀကီးေပၚ ေပါက္လာသည့္ ကာလမ်ားကစ၍ ပင္လယ္ သမုဒၵရာ ေရျပင္၏ အေျခအေန တစ္စတစ္စ ေျပာင္းလဲလ်က္ရွိသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ပင္ လယ္သမုဒၵရာ၏ အပူခ်ိန္သည္ ပို၍ ပူေႏြးလာ ျခင္း၊ ေရထုထဲတြင္ ဆားငန္ဓာတ္ပိုမ်ားလာျခင္း၊ ေရထုလႊာျမင့္တက္လာျခင္းတို႔ ပါဝင္သည္။ ကမၻာ႔ ရာသီဥတုမွာလည္းအတိတ္ကာလမ်ား ထက္ ပို၍ ပူေႏြးလာျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ သိပၸံပညာရွင္မ်ား၏ အဆိုအရ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ သည္ ကမၻာတြင္ အပူဆုံး ႏွစ္တစ္ႏွစ္ ျဖစ္သည္ ဟု သိရသည္။ မွတ္တမ္းမ်ားအရ ၂ဝဝဝ ျပည့္ ႏွစ္ ဝန္းက်င္တစ္ဝိုက္ရွိ ႏွစ္မ်ားသည္ အပူဆံုး အေျခအေနကို ေရာက္ခဲ့သည္။
.
ကမၻာႀကီး ပူလာသည္ဆိုျခင္းမွာ ကမၻာ႕ေရ ထု၊ ေျမထုႏွင့္ ကမၻာကို ဝန္းရံထားသည့္ ေလ ထုတို႔ ပူေႏြးလာျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ထုိသို႔ ျဖစ္ ရသည့္ အဓိက အေၾကာင္းရင္းမွာ လူတုိ႔၏ ပေယာဂေၾကာင့္ ကမၻာ႔ေလထုႀကီးႏွင့္ ပင္လယ္ သမုဒၵရာ ေရထုႀကီးထဲသို႔ ပူေႏြးေစေသာ ကာ ဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ ဓာတ္ေငြ႕မ်ား ဝင္ေရာက္ လာမႈမ်ားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အဆိုပါဓာတ္ ေငြ႕မ်ားသည္ စက္႐ုံအလုပ္႐ုံမ်ားမွ ထြက္ရွိေသာ ေလာင္စာမ်ား၏ ဓာတ္ေငြ႕မ်ား၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ မ်ားမွ ထြက္လာသည့္ မီးခိုးေငြ႕မ်ားသည္ အဓိ က ျဖစ္ေနသည္။ ကမၻာ႕သစ္ေတာမ်ား ျပဳန္းတီး မႈေၾကာင့္ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ ဓာတ္ေငြ႕ကို စုပ္ယူမႈနည္းလာျခင္းေၾကာင့္ မ်ားစြာေသာ ကာ ဗြန္ဒုိင္ေအာက္ဆုိဒ္ ဓာတ္ေငြ႕မ်ားသည္ ေရထဲ သို႔ ေလထုထဲသို႔ ေရာက္ရွိသြားၿပီး ကမၻာႀကီး ပူေႏြးလာရျခင္းျဖစ္သည္။ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ကမၻာ ႀကီးပူေႏြးမႈသည္ ၁၈၈ဝ ျပည့္ႏွစ္မတိုင္မီ ကာ လထက္ ၂ ဒီဂရီဆဲလ္စီးယပ္ပို၍ ပူေႏြးလာ သည္ဟု သိရသည္။
.
ကမၻာေပၚရွိ ေရခဲျပင္မ်ားသည္ ကမၻာႀကီး ပူေႏြးလာမႈေၾကာင့္ အေရေပ်ာ္မႈမ်ားလာပါသည္။ သိပၸံပညာရွင္မ်ား၏ တြက္ခ်က္မႈအရ ေရခဲျပင္ မ်ား အရည္ေပ်ာ္ႏႈန္းသည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ အၾကမ္းအားျဖင့္ တစ္မီတာႏႈန္းျဖင့္ အရည္ေပ်ာ္ေန ၿပီး ကမၻာ႔ပင္လယ္ သမုဒၵရာေရျပင္သည္ လြန္ခဲ့ ေသာ ႏွစ္ေပါင္း တစ္ရာအတြင္း ၂ဝ စင္တီမီ တာ ျမင့္တက္လာသည္ဟု ခန္႔မွန္းမႈမ်ား ရွိလာ သည္။ ထိုအရည္ေပ်ာ္ႏႈန္းသည္ ကမၻာႀကီးကို ေျခာက္လန္႔လ်က္ ရွိပါသည္။ ယခုႏႈန္းအတိုင္း သာ ေရခဲျပင္မ်ား ဆက္လက္အရည္ေပ်ာ္ေန လွ်င္ လာမည့္ရာစုႏွစ္မ်ားသည္ အနည္းအတြင္း ပင္လယ္သမုဒၵရာေရျပင္သည္ ယခုကာလထက္ ဆယ္ေပခန္႔ ပိုျမင့္လာမည္ ျဖစ္သည္။ အကယ္ ၍ ကမၻာ႕အပူခ်ိန္သည္ ဆက္တိုးေနၿပီး ေရခဲ ျပင္မ်ား ဆက္လက္အရည္ေပ်ာ္ေနလွ်င္ သမုဒၵ ရာ ကမ္းေျခေဒသအနိမ့္ပိုင္းမ်ားတြင္ ေနထိုင္သူ မ်ားသည္ ေရလႊမ္းမိုးမႈေဘး ဒုကၡဆိုးမ်ားႏွင့္ ပို မိုႀကံဳေတြ႕ရမည္မွာ ဧကန္မလြဲပါ။ ပင္လယ္ေရ မ်က္ႏွာျပင္ထက္ နိမ့္ေသာ ႏုိင္ငံမ်ား၊ ၿမိဳ႕ႀကီး မ်ားသည္လည္း ဒုကၡေရာက္မည္မွာ အေသအ ခ်ာ ျဖစ္သည္။
.
ပင္လယ္သမုဒၵရာမ်ားထဲတြင္ ကာဗြန္ဒိုင္ ေအာက္ဆုိဒ္မ်ား ဝင္ေရာက္လာမႈမ်ားလာျခင္း ေၾကာင့္ ေရမ်ားထဲ၌ အက္ဆစ္ဓာတ္မ်ား ပိုမ်ား လာသည္။ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ ဓာတ္ေငြ႕ သည္ ပင္လယ္သမုဒၵရာေရမ်ားထဲသို႔ ေရာက္ သြားသည့္အခါ ကာဗြန္နစ္အက္ဆစ္ ျဖစ္သြား ၿပီး ေရထဲေပ်ာ္ဝင္သြားရာ ပင္လယ္သမုဒၵရာေရ သည္ ပို၍ ညစ္ညမ္းလာကာ အက္ဆစ္ဓာတ္မ်ား သြားေသာေၾကာင့္ ပင္လယ္သမုဒၵရာေန သတၱ ဝါငယ္ေလးမ်ား ပ်က္စီးမႈႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ရေတာ့ သည္။ သႏၱာေက်ာက္ခက္တန္းမ်ားလည္း ပ်က္ စီးမႈမ်ား ရွိလာသည္။ အခ်ိဳ႕ေဒသမ်ား၌ သႏၱာ ေက်ာက္ခက္တန္းမ်ားသည္ ၁၉၇ဝ ျပည့္ႏွစ္ ဝန္းက်င္ႏွစ္မ်ားမွစ၍ ၄ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိပ်က္ စီးမႈ ရွိလာသည္။ ကမၻာေက်ာ္ ဂရိတ္ဘယ္ရိ ယာသႏၱာ ေက်ာက္တန္းႀကီးမ်ားတြင္လည္း သႏၱာ ေက်ာက္တန္းႀကီးသည္ အေရာင္ေျပာင္း လဲမႈရွိလာျခင္း၊ ပ်က္စီးမႈမ်ားလည္း ရွိလာသည္ ဟု ကမၻာ႕သတင္းမီဒီယာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထား သည္ကို ေတြ႕ရသည္။
.
ကမၻာ႔ေရျပင္ ပူေႏြးလာသည့္အတြက္ ငါးမ်ားသည္ ပို၍ေအးေသာ ေရမ်ားရွိရာ ေရျပင္ ပိုင္းမ်ားဆီသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕မႈမ်ားလာသည္။ အတၱလန္တိတ္ သမုဒၵရာရွိ အခ်ိဳ႕ငါးမ်ားသည္ပိုေအး ေသာ ေရမ်ားရွိရာ ေျမာက္ဘက္ ပိုင္းသို႔ ေရႊ႕ ေျပာင္းေနၾကသည္။ ပင္လယ္ သမုဒၵရာေရျပင္ ၏ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ အေျခအေနသည္ ေရွး ကာလမ်ားႏွင့္ မတူေတာ့ဘဲ ေျပာင္းလဲလာရာ ေရေနသတၱဝါမ်ားသည္ ပင္လယ္သမုဒၵရာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ရွိေအာင္ ေနထိုင္လာၾကသည္။ ဤသို႔ ေနထုိင္ရင္း ရာသီဥတု ေဖာက္ျပန္မႈေၾကာင့္ ပင္လယ္ သမုဒၵရာေရျပင္ေပၚတြင္ အားေကာင္းေသာမုန္တိုင္းမ်ား ေပၚေပါက္လာေလ့ရွိရာ ေရမ်ားႏွင့္ အတူ ပင္လယ္ေရေနေသာ သတၱဝါအခ်ိဳ႕သည္ ကမ္းစပ္ေပၚသို႔ ေရာက္ရွိသြားၾကၿပီးေနာက္ ေရမ်ား ႐ုတ္တရက္ ျပန္က်သြားသည့္အခါ အခ်ိဳ႕ ေသာ သတၱဝါအခ်ိဳ႕သည္ ေရတိမ္ကမ္းစပ္တြင္ က်န္ရစ္ခဲ့ပါသည္။ ေဝလငါးမ်ား ေရတိမ္ပိုင္း၌ ေသာင္တင္ေနမႈသည္ ယခုကာလတြင္ ပိုၿပီးအ ျဖစ္မ်ားလာသည္ကို ေတြ႕ရသည္။
.
ပင္လယ္သမုဒၵရာမ်ား ႀကံဳေတြ႕ေနရေသာ အျခားေသာ အျဖစ္တစ္ခုမွာ ကမၻာ႔လူဦးေရမ်ား လာသည့္အတြက္ စားနပ္ရိကၡာမ်ား ပိုမိုလိုအပ္ လာျခင္းေၾကာင့္ လူမ်ားက ပင္လယ္သမုဒၵရာထဲ ရွိ ေရေနသတၱဝါမ်ားကို ဖမ္းဆီးမႈ အလြန္အကြၽံ ျပဳလုပ္လာျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤသို႔ ဖမ္းဆီးရာ တြင္လည္း ေခတ္မီငါးဖမ္း ပစၥည္းကိရိယာမ်ား ကို သံုးၿပီး ပင္လယ္ၾကမ္းျပင္သို႔ ေရာက္ေအာင္ ပိုက္ကြန္မ်ားခ်၍ ရွပ္တိုက္ဖမ္းဆီးျခင္းေၾကာင့္ သဘာဝေက်ာက္တန္းမ်ား ပ်က္စီးျခင္း ပင္ လယ္သမုဒၵရာေန သတၱဝါအခ်ိဳ႕မွာ မ်ိဳးသုဥ္းလု နီးပါး အေျခအေနသို႔ ဆိုက္ေရာက္ေနသလို အ ခ်ိဳ႕ေသာ ေရေနသတၱဝါမ်ား မ်ိဳးသုဥ္းေပ်ာက္ ကြယ္သြားပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ေဝလငါးမ်ား၊ ငါးမန္းမ်ား၏ အေရအတြက္မွာ နည္းပါးလာ သည္ကို ေတြ႕ရသည္။
.
ယခုအခါ ကမၻာ႕ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ကမၻာႀကီး ပူေႏြးလာမႈေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာမည့္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ေဘးဆိုးႀကီးမ်ား၏ အႏၱရာယ္ ေဘးဆိုးမ်ားကို သိလာၾကေသာေၾကာင့္ ကမၻာ႔ ေလထု၊ ကမၻာ႕ေရထုကို ပူေႏြးရာ၌ အဓိကက် ေသာ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ ဓာတ္ေငြ႕ထုတ္ လြတ္မႈကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္၊ သစ္ေတာမ်ားဆက္ လက္ မျဖဳန္းတီးရန္တို႔ကို ႀကိဳးစားလာပါသည္။ ဤႀကိဳးစားမႈ ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ ကမၻာ႔လူ သားအားလံုးက ညီညီၫြတ္ၫြတ္ ဝိုင္းဝန္းလုပ္ ေဆာင္ၾကရန္ လြန္စြာ အေရးႀကီးလွသည္။ ကမၻာေျမ၏ အပူခ်ိန္ တိုးလာမႈသည္ ႐ုပ္ၾ<ြကင္း ေလာင္စာမ်ား ေလာင္ကြၽမ္းမႈမ်ားျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ရသည္။ ထိုကဲ့သို႔ အပူခ်ိန္တိုးတက္မႈေၾကာင့္ ေရခဲေတာင္မ်ား အရည္ေပ်ာ္က်မႈေၾကာင့္ ေမာ္ လဒိုက္ႏွင့္ ကီဘာတီတို႔ ကဲ့သို႔ ကြၽန္းငယ္ႏုိင္ငံ ငယ္မ်ား ေရျမႇဳပ္သြားႏုိင္သည့္ အေနအထားသို႔ ေရာက္ရွိေနေပသည္။ အကယ္၍ အပူခ်ိန္မွာ ေနာက္ထပ္ ၂ ဒီဂရီဆဲလ္စီးယပ္မွ ၄ ဒီဂရီဆဲလ္ စီးယပ္အထိ ျမင့္တက္လာပါက အစြန္းေရာက္ ရာသီဥတု ျဖစ္စဥ္မ်ားကို ႀကံဳရေပေတာ့မည္။
.
ကမၻာ႕ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲျခင္းကို ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလက ႏုိင္ငံအားလံုးအေနျဖင့္ တိုးျမႇင့္ လုပ္ေဆာင္ေရးအတြက္ တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ ပဲရစ္သေဘာတူညီခ်က္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကသည္။ ပဲရစ္ သေဘာတူ ညီခ်က္က ကမၻာေပၚရွိ ႏိုင္ငံအားလံုးနီးပါးအား ကာဗြန္ထုတ္လႊတ္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးကို ကူညီရာ တြင္ ¤င္းတို႔၏ ဝန္ခံကတိျပဳခ်က္မ်ားကို စတင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ တိုက္တြန္းထားသည္။ အဓိပၸါယ္ မွာ ႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံအလိုက္ဆံုးျဖတ္ သတ္မွတ္ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္မႈ (NDA)မ်ားကို တင္သြင္း၍ ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။ အ ဆိုပါ NDA မ်ားသည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ယုတ္ေလ်ာ့ပ်က္စီးမႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္း ရန္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ မ်ားကို လမ္းၫႊန္ျပသထားရမည္ ျဖစ္သည္။
.
ျပည့္ၿဖိဳးၿမဲ စြမ္းအင္ဆိုသည္မွာ ျပန္လည္ အသံုးျပဳ၍ ရႏုိင္႐ုံသာမက ကမၻာေျမႀကီး၏ဓာတ္ သတၱဳမ်ားကို မထိခိုက္ေစဘဲ၊ ကာဗြန္ကို ေလ ထဲထုတ္လႊတ္မႈ မရွိေသာ ေလထုညစ္ညမ္းမႈ နည္းပါးေစသည့္ အရင္းအျမစ္မ်ားထံမွ ရရွိေသာ စြမ္းအင္ျဖစ္သည္။ ယေန႔ေခတ္တြင္ျပည့္ ၿဖိဳးၿမဲ စြမ္းအင္အမ်ားအျပားရွိရာ ေနေရာင္ျခည္၊ ေလ၊ ဒီေရ၊ ေရအားဇီဝ ပစၥည္းႏွင့္ ဘူမိအပူ စြမ္းအင္တုိ႔လည္း ပါဝင္ပါသည္။ ႀကီးမားေသာ ႐ုပ္ၾကင္းေလာင္စာ အရင္းအျမစ္မ်ား ရွိေနေသာ္ လည္း၊ ကမၻာ႔ႏုိင္ငံအသီးသီးအေနျဖင့္ စြမ္းအင္ အရင္းအျမစ္ကို အသြင္ကူးေျပာင္း အသံုးျပဳႏုိင္ ရန္ လိုအပ္ေနပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ တ႐ုတ္ ႏွင့္ အိႏၵိယႏုိင္ငံတို႔သည္ ¤င္းတို႔၏ စြမ္းအင္အ ဓိက ထုတ္လုပ္မႈမ်ားတြင္ ျပည့္ၿဖိဳးၿမဲစြမ္းအင္ ကို ေပါင္းစပ္လုပ္ကိုင္ေနၾကၿပီး ျဖစ္သည္။ လူ ဦးေရမ်ားျပားသည့္ တိုင္းျပည္မ်ား ျဖစ္၍ တုိး တက္လာေသာ စြမ္းအင္လိုအပ္ခ်က္ မ်ားကိုျဖည့္ ဆည္းရန္ လိုအပ္သည္မ်ားကိုလုပ္ေဆာင္ေန ၾကသည္။
.
အာရွေဒသသည္ ၂ဝ၅ဝ ျပည့္ႏွစ္ မတိုင္မီ အႀကီးမားဆံုး စြမ္းအင္သံုးစြဲသည့္ ေဒသျဖစ္ လာေတာ့မည္ျဖစ္ၿပီး သတင္းေကာင္းမွာ ၂ဝ၃ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ အာရွ-ပစိဖိတ္ေဒသရွိ စြမ္းအင္ ထုတ္လုပ္မႈထက္ဝက္နီးပါးမွာ ျပည့္ၿဖိဳးၿမဲစြမ္း အင္မွ ျဖစ္လာမည္ဟု အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္အ ရ သိရသည္။ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေဒသတြင္ အာဆီယံ စြမ္းအင္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ ၂ဝ၁၅-၁၆ အရ ၂ဝ၂၅ ခုႏွစ္တြင္ ျပည့္ၿဖိဳးၿမဲ စြမ္းအင္၏ ၂၃ ရာခိုင္ႏႈန္း ပစ္မွတ္ထား၍ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ သေဘာတူ ညီထားသည္။
.
သတင္းေကာင္း တစ္ရပ္မွာ ေနေရာင္ျခည္ ႏွင့္ ေလအားကဲ့သို႔ ျပန္ျပည့္ၿဖိဳးၿမဲ စြမ္းအင္နည္း ပညာမ်ားမွာ ထုတ္လုပ္ရန္ ပိုမိုေစ်းသက္သာလာ ၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ားအတြက္ ေငြအကုန္အက် ခံႏုိင္မႈႏွင့္ စီးပြားေရးအရ တြက္ေျခကိုက္လာ ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ အဓိပၸါယ္မွာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ အားကို ပိုမိုႏြမ္းပါး ဆင္းရဲေသာ ေဒသမ်ားသို႔ ပို႕ေဆာင္ေပးရန္ အခြင့္အလမ္း တစ္ရပ္ရွိလာ မည္ျဖစ္သည္။ ပိုမိုသန္႔ရွင္းၿပီး ေစ်းႏႈန္းသက္သာ ကာ ပိုမိုထိေရာက္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ပို႕ ေဆာင္ရန္ လိုအပ္မည္ ျဖစ္သည္။
.
အဆိုပါ ကိစၥရပ္မွာ လူသားတို႔ ေနထုိင္မႈ ေကာင္းမြန္ေသာ အစျပဳမႈဟု သတ္မွတ္ႏုိင္ သည္။ ကမၻာေျမႀကီး၏ က်န္းမာေရးအတြက္ ထိေရာက္ေသာ နည္းလမ္းတစ္ရပ္အျဖစ္ တိုး တက္ေအာင္ျမင္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ရပ္ ဟု ဆိုႏုိင္ပါသည္။
.

No comments:

Post a Comment

Recent Tube