၂၀၁၉ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲ ဒုတိယေန႔တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း၌ ပ်က္ကြက္သူ ၂၇၀၀ ေက်ာ္ ရွိ - Kanbawza Tai News

Kanbawza Tai News

Represent For Shan State, Myanmar

Breaking

Thursday, March 7, 2019

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲ ဒုတိယေန႔တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း၌ ပ်က္ကြက္သူ ၂၇၀၀ ေက်ာ္ ရွိ

ကေမၻာဇတိုင္း
.
၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာေမးပြဲမ်ားကို မတ္လ ၆ ရက္မွ စတင္၍ စစ္ေဆးလ်က္ရွိရာ စာေမးပြဲ ဒုတိယေန႔ ျဖစ္ေသာ ယေန႔ မတ္လ ၇ ရက္၊ အဂၤလိပ္စာဘာသာရပ္ ေျဖဆိုသည့္ေန႔တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္တစ္ဝွမ္းလံုး၌ စာေမးပြဲ ေျဖဆိုရန္ ပ်က္ကြက္သူ ၂၇၀၀ ေက်ာ္ ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
.
.
ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း၌ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲ ေျဖဆိုရန္ စာရင္းေပးထာသူ က်ား ၂၂၉၁ ဦး၊ မ ၃၆၄၀၂ ဦး၊ စုစုေပါင္း ၅၉၃၁၃ ဦး ရွိသည့္အနက္မွ စာေမးပြဲ ဒုတိယေန႔တြင္ က်ား ၂၁၄၂၉ ဦး၊ မ ၃၅၁၁၈ ဦး၊ စုစုေပါင္း ၅၆၅၄၇ ဦး သာ ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုခဲ့ၿပီး က်ား ၁၄၂၈ ဦး၊ မ ၁၂၈၄ ဦး စုစုေပါင္း ၂၇၆၆ ဦး ပ်က္ကြက္ခဲ့သည့္အတြက္ ရာခိုင္ႏႈန္းအားျဖင့္ ၄ ဒသမ ၆၆ ရာခိုင္ႏႈန္း ေျဖဆိုရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
.
၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြက္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာေမးပြဲမ်ားကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၆ ရက္မွ ၁၅ ရက္အထိ ေျဖၾကား လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
.

No comments:

Post a Comment