ကုန္စည္ေဈးႏႈန္း - Kanbawza Tai News

Kanbawza Tai News

Represent For Shan State, Myanmar

Breaking

Saturday, March 23, 2019

ကုန္စည္ေဈးႏႈန္းကေမၻာဇတိုင္း
.

.
ဆန္ေစ်း
၁။       ေရႊဘိုေပၚဆန္းေမႊး(သစ္)         တစ္ျပည္         ၂၂ဝဝ
၂။       ဖ်ာပံုေပၚဆန္း(သစ္)      တစ္ျပည္         ၂ဝဝဝ
၃။       ေဒသဆန္(ရွမ္း)(သစ္)   တစ္ျပည္         ၁၅ဝဝ-၂ဝဝဝ
၄။       ငခ်ိပ္္                       တစ္ျပည္         ၂ဝဝဝ
၅။       ေကာက္ၫႇင္း              တစ္ျပည္         ၁၆ဝဝ
.
ဆီေစ်း
၁။       ပဲဆီ(ရွယ္)       တစ္ပိႆာ      ၃၂ဝဝ-၆ဝဝဝ
၂။       ပဲဆီ(႐ိုး႐ိုး)       တစ္ပိႆာ      ၂၈ဝဝ
၃။       အေမထြား       တစ္ပိႆာ      ၅၅ဝဝ
၄။       ေနၾကာဆီ       တစ္ပိႆာ      ၄၅ဝဝ
.
ဆား              တစ္ပိႆာ      ၄ဝဝ
.
င႐ုတ္သီး
၁။       င႐ုတ္ (အရွည္) တစ္ပိႆာ      ၄ဝဝဝ-၆ဝဝဝ
၂။       င႐ုတ္(အပု)     တစ္ပိႆာ      ၃၅ဝဝ-၅ဝဝဝ
.
ၾကက္သြန္
၁။       ၾကက္သြန္ျဖဴ (မ်ိဳးျခား)   တစ္ပိႆာ      ၃ဝ
၂။       ၾကက္သြန္ျဖဴ မႊာထူး(၄)  တစ္ပိႆာ      ၄ဝဝ
၃။       ၾကက္သြန္ျဖဴ မႊာထူး(၃)  တစ္ပိႆာ      ၂ဝဝ
၄။       ၾကက္သြန္ျဖဴ မႊာထူး(၂)  တစ္ပိႆာ      ၁ဝဝ
၅။       ၾကက္သြန္ျဖဴ မႊာထူး(၁)  တစ္ပိႆာ      ၇ဝ
၆။       ၾကက္သြန္ျဖဴ တ႐ုတ္     တစ္ပိႆာ      ၁၂ဝဝ-၁၅ဝဝ
၇။       ၾကက္သြန္နီ(ဥႀကီး)       တစ္ပိႆာ      ၈ဝဝ
၈။       ၾကက္သြန္နီ(ဥေသး)     တစ္ပိႆာ      ၆ဝဝ
.
ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳး
၁။       ပဲနီေလး                    တစ္ပိႆာ      ၂၂ဝဝ
၂။       ကုလားပဲ         တစ္ပိႆာ      ၁၂ဝဝ
၃။       ပဲစင္းငံု(နီေသး) တစ္ပိႆာ      ၁၁ဝဝ
၄။       ပဲစင္းငံု (ျဖဴႀကီး) တစ္ပိႆာ      ၁ဝ၅ဝ
၅။       ပဲစင္းငံု (နီႀကီး)  တစ္ပိႆာ      ၁ဝ၅ဝ
၆။       ပဲပုတ္ေစ့         တစ္ပိႆာ      ၁၁ဝဝ
၇။       ပန္းႏွမ္း           တစ္ပိႆာ      ၁၃၂ဝ
၈။       ႏွမ္းျဖဴ            တစ္ပိႆာ      ၁ဝဝဝ
၉။       ေျပာင္း            တစ္ပိႆာ      ၃၉ဝ-၄ဝဝ
.
အာလူး (ေဒသ) တစ္ပိႆာ      ၅ဝဝ-၁၃ဝဝ
.
ခ်င္း     (ႀကီး)   တစ္ပိႆာ      ၂၅ဝ
ခ်င္း     (ေသး) တစ္ပိႆာ      ၆ဝဝ
.
လက္ဖက္ေျခာက္         တစ္ပိႆာ      ၄ဝဝဝ-၁၁ဝဝဝ
.
သားငါးေစ်း
၁။       ၾကက္သား(ေဒသ)       တစ္ပိႆာ      ၁၁ဝဝဝ
၂။       ၾကက္သား(စီပီ) တစ္ပိႆာ      ၇ဝဝဝ
၃။       ဝက္သား         တစ္ပိႆာ      ၁၁ဝဝဝ
၄။       ဆိတ္သား       တစ္ပိႆာ      ၁၆ဝဝဝ
၅။       အမဲသား         တစ္ပိႆာ      ၁၂ဝဝဝ
၆။       ငါး (ငါးၾကင္း)    တစ္ပိႆာ      ၃ဝဝဝ-၉ဝဝဝ
.
ေရႊေစ်း
၁။       အေခါက္ေရႊ               တစ္က်ပ္သား   ၁ဝ၆၄၅ဝဝ
၂။       ဒဂၤါးေရႊ(၁၅ ပဲရည္)       တစ္က်ပ္သား   ၁ဝဝ၂ဝဝဝ
၃။       ဒဂၤါးေရႊ(၁၄ ပဲရည္)       တစ္က်ပ္သား   ၉၆၃ဝဝဝ
.
စက္သံုးဆီ
၁။       ဓာတ္ဆီ (၉၂/၉၅)       တစ္လီတာ      ၈၇ဝ / ၉၇ဝ
၂။       ဒီဇယ္ (႐ိုး႐ိုး/ပရီမီယံ)    တစ္လီတာ      ၁ဝ၂၅ / ၁ဝ၅ဝ
.

No comments:

Post a Comment