ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ား၏ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း ဖန္တီးေပးႏုိင္ရန္ ျမစိမ္းေရာင္ေက်းရြာစီမံကိန္းကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိဟု ဆို - Kanbawza Tai News

Kanbawza Tai News

Represent For Shan State, Myanmar

Breaking

Friday, March 8, 2019

ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ား၏ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း ဖန္တီးေပးႏုိင္ရန္ ျမစိမ္းေရာင္ေက်းရြာစီမံကိန္းကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိဟု ဆို


ကေမၻာဇတိုင္း
.
ရွမ္းျပည္နယ္ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန၊ ျပည္ နယ္အဆင့္ ျမစိမ္းေရာင္ေက်းရြာ စီမံကိန္း သံုးသပ္ေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ ဆုခ်ီး ျမႇင့္ပြဲကို မတ္လ ၁ ရက္၊ နံနက္ပိုင္း က ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ရွမ္းျပည္နယ္ အ စိုးရအဖြဲ႕႐ံုး အစည္းအေဝးခန္းမတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ အခမ္းအနားတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္ တာလင္းထြဋ္က ေက်းလက္ေန ျပည္ သူမ်ား၏ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အ လမ္း ဖန္တီးေပးႏုိင္ရန္အတြက္ ျမ စိမ္းေရာင္ေက်းရြာ စီမံကိန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။
.
.
ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလင္းထြဋ္က အစိုးရအေနျဖင့္ ေက်း လက္ေန ျပည္သူမ်ား၏ အလုပ္အ ကိုင္အခြင့္အလမ္း ဖန္တီးေပးႏုိင္ရန္၊ မိသားစုဝင္ေငြ တိုးပြားေစရန္ႏွင့္ တစ္ပိုင္တစ္ႏုိင္ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးလုပ္ ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ အာဟာရ ျပည့္ဝေစရန္ ရည္မွန္းၿပီး ျမ စိမ္းေရာင္ ေက်းရြာစီမံကိန္းကို အ ေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ ျမစိမ္းေရာင္ ေက်းရြာစီမံကိန္း၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း ႏွင့္ မိသားစုဝင္ေငြ တိုးပြားလာေစ ျခင္းျဖင့္ ေက်းလက္ေဒသ ဆင္းရဲမႈ ႏႈန္းကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္၊ တစ္ႏုိင္တစ္ပိုင္ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴ ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ စားနပ္ရိကၡာ ဖူလံုေစရန္ႏွင့္ အာဟာရ ျပည့္ဝေစရန္၊ လည္ပတ္ရန္ပံုေငြစနစ္တြင္ အ ဖြဲ႕မွ သေဘာတူညီေသာ အတိုးေငြ ထည့္ဝင္၍ တိုးပြားလာေသာေငြျဖင့္ ေက်းရြာ၏ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ေက်းရြာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို အေကာင္အ ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္၊ ေက်း ရြာေနလူထု၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ တိုး တက္လာေစရန္ႏွင့္ မေမွ်ာ္မွန္းႏုိင္ ေသာ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားက်ေရာက္ လာပါက တံု႔ျပန္မႈစြမ္းအား ေကာင္း ေသာ လူမႈ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ေပၚ ေပါက္လာ ေစရန္တို႔ ျဖစ္ေၾကာင္း အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့သည္။
.
ဆက္လက္၍ ျမစိမ္းေရာင္ေက်း ရြာစီမံကိန္း အေကာင္းဆုံးဆု ရရွိ သည့္ ေက်းရြာမ်ားအား ဆုခ်ီးျမႇင့္ရာ တတိယဆု ရရွိေသာ ပင္းတယၿမိဳ႕ နယ္၊ သရက္ကုန္းေက်းရြာ၊ ဟိုပန္ ၿမိဳ႕နယ္၊ ေနာင္အြန္ေက်းရြာ၊ မိုင္း တံုၿမိဳ႕နယ္၊ စမ္းသီတာ ေက်းရြာ တို႔အား ျပည္နယ္ တရားလႊတ္ေတာ္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၾ<ြကယ္ၾ<ြကယ္မွ လည္းေကာင္း၊ ဒုတိယဆု ရရွိေသာ လင္းေခးၿမိဳ႕နယ္၊ ဒါးဆိပ္ေက်းရြာ၊ သိႏၷီၿမိဳ႕နယ္၊ ခမ္းတိမ္း+ဟိုနားေက်း ရြာ၊ မိုင္းပ်ဥ္းၿမိဳ႕နယ္၊ စုပံုေက်းရြာ တို႔အား ရွမ္းျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ ဦးစိုင္းလံုးဆုိင္မွ လည္း ေကာင္း၊ ပထမဆုရရွိ ေသာ ရြာငံ ၿမိဳ႕နယ္၊ ဒလပင္ေက်းရြာ၊ မိုးမိတ္ၿမိဳ႕ နယ္၊ နမီေက်းရြာ၊ က်ိဳင္းတံုၿမိဳ႕ နယ္၊ နမ့္ေအာ္ ေက်းရြာတို႔အား ရွမ္း ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ လင္းထြဋ္မွ လည္းေကာင္း ဆုမ်ား အသီးသီး ေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။
.
ျမစိမ္းေရာင္ေက်းရြာ စီမံကိန္း ေဆာင္ရြက္မည့္ ေက်းရြာအား အရင္း မေပ်ာက္ လည္ပတ္ရန္ပံုေငြ က်ပ္ သိန္း ၃ဝဝ ကို ႏုိင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္ မွ မတည္ေပးၿပီး သက္ဆုိင္ရာေက်း ရြာအလိုက္ သက္သာေသာ အတိုးႏႈန္း ျဖင့္ သတ္မွတ္ရယူျခင္းျဖင့္ ရန္ပံုေငြ တိုးပြားလာကာ ေရရွည္တည္တံ့ေစ မည့္ နည္းလမ္းကို အသံုးျပဳထား ျခင္းျဖစ္၍ ေက်းရြာ ေကာ္မတီက အ မ်ားသေဘာတူ ညီခ်က္ျဖင့္ အတိုး ႏႈန္းကို တစ္လလွ်င္ ၅ဝ ျပားမွ ၁ က်ပ္ ၅ဝ ျပားအတြင္း သတ္မွတ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး စီမံကိန္းရန္ပံု ေငြျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရး၊ ေရ လုပ္ငန္း၊ မီးလင္းေရး၊ ကုန္ထုတ္လုပ္ ငန္း၊ အေရာင္းအဝယ္ႏွင့္ အသက္ ေမြးဝမ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။
.

No comments:

Post a Comment