ရွမ္းျပည္နယ္ေန႔ ဆိုသည္မွာ - Kanbawza Tai News

Kanbawza Tai News

Represent For Shan State, Myanmar

Breaking

Recent Tube

Thursday, February 7, 2019

ရွမ္းျပည္နယ္ေန႔ ဆိုသည္မွာ

ေက်ာ္ေက်ာ္လင္း (ရွမ္းျပည္)
.
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ျပည္နယ္မ်ားအနက္ ရွမ္းျပည္နယ္သည္ နယ္ နိမိတ္အားျဖင့္ အက်ယ္ဆုံးျဖစ္သလို ေဒသခံ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုလည္း အမ်ားဆုံး ျဖစ္သည္။ ေရွးကာလၾကာျမင့္စြာ အခ်ိန္မ်ားကပင္ ရွမ္းျပည္နယ္ကို အေျခစိုက္ ေနထိုင္ခဲ့သည့္ ထင္ရွားသည့္ လူမ်ိဳးစုမ်ား ရွိသကဲ့သို႔ မထင္မ ရွားေသာ လူမ်ိဳးစုငယ္မ်ားလည္းရွိေနသည္။ ရွမ္း၊ ပအို၀္း၊ ပေလာင္၊ အင္းသား၊ ဓႏု၊ အင္း သား၊ လားဟူ၊ ပေဒါင္(ကယန္း)၊ ေတာင္႐ိုး၊ လီဆူ၊ ကိုးကန္႔၊ စသည့္ မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားမွာ ထင္ရွားသကဲ့သို႔ ယင္းနက္၊ ယင္းၾကား၊ ထ ေနာ့ကဲ့သို႔ လူသိ မမ်ားလွသည့္ မထင္မရွား တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုငယ္ကေလးမ်ားလည္း ေနထိုင္ခဲ့ၾကသည္။ ေအဒီ ၆၅၀ ကာလခန္႔တြင္ တ႐ုတ္ျပည္ေတာင္ပိုင္း၌ နန္ခ်ိဳႏိုင္ငံေတာ္ကို တည္ေထာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ေအဒီ ၁၂၅၃ ခုႏွစ္ခန္႔ တြင္ ယေန႔ကာလ၌ ေနထိုင္ေနသည့္ ေဒသ မ်ားအျပင္ ကေမ္ၻာဒီးယား၊ လာအို၊ ထိုင္း စ သည့္ေဒသမ်ားသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္ခဲ့ၾကသည့္ ရွမ္းျပည္ေဒသအား အထက္ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္တည္း ၿဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ႕တို႔က သိမ္းပိုက္ ခဲ့သည္။ ဒိုင္အာခီအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဗမာျပည္တြင္ အတည္ျပဳသည့္ ၁၉၂၃ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၂ ရက္အထိ ရွမ္းျပည္ေဒသကို ဗမာျပည္မေဒသ ႏွင့္အတူ ပူးတြဲအုပ္ခ်ဳပ္ေစသည္။ ျမန္မာတစ္ ႏိုင္ငံလုံးကို ၁၈၉၇ ခုႏွစ္အထိ ၀န္ရွင္ေတာင္ မင္းႀကီးခ်ဳပ္ျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။ ေသြးခြဲ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို အျပည့္အ၀အေကာင္အထည္ေဖာ္ ခဲ့ႏိုင္သည္။
.


၁၈၉၇ ခု၊ ေမလ ၁ ရက္ေန႔မွစ၍ ျမန္မာ ျပည္အား အိႏၵိယျပည္နယ္တစ္နယ္ အဆင့္အ တန္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး လက္ေထာက္ဘုရင္ခံ အဆင့္အတန္းျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေစသည္။ ၁၈၉၇ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ဥပေဒျပဳေကာင္စီကို ဖြဲ႕စည္းေပးခဲ့သည္။ ေကာင္စီအဖြဲ႕၀င္မ်ားကို ဘုရင္ခံက အမည္တင္သြင္းသူကိုသာ ခန္႔အပ္ ထားသည္။ အဓိက အေရးႀကီးသည့္ ဘ႑ာ ေရးအာဏာကို အိႏ္ၵိယဗဟိုအစိုးရက တိုက္ ႐ိုက္ခ်ဳပ္ကိုင္ထားသျဖင့္ ျမန္မာျပည္၏ဥပေဒျပဳ ေကာင္စီသည္ အာဏာမရွိသလိုျဖစ္ေနသည္။  ၁၉၀၉ ခုႏွစ္တြင္ လက္ေထာက္ဘုရင္ခံခန္႔အပ္ သည့္ ဥပေဒျပဳေကာင္စီတြင္ အရာရွိမဟုတ္သူ မ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းခန္႔အပ္ခဲ့ရာ ရွမ္းေစာ္ ဘြားတစ္ဦးလည္း ပါ၀င္လာသည္။ ၁၉၂၉ ခုႏွစ္တြင္ ဒိုင္အာခီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ျမန္မာျပည္ အား တိုးတက္ေပးအပ္ခ်ထားသည္။ သို႔ေသာ္ ရွမ္းျပည္အပါအ၀င္ ေတာင္တန္းေဒသမ်ားသည္ ပါလီမန္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္ကို လက္ခံက်င့္သုံး ႏိုင္ေလာက္သည့္ ႏိုင္ငံေရးအားျဖင့္ တိုးတက္မႈ မရွိေသးဟု အေၾကာင္းျပခ်န္လွပ္ထားခဲ့သည္။ ဗမာျပည္ဥပေဒျပဳေကာင္စီႏွင့္၀န္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ က လက္ဖ်ားႏွင့္မွ် မတို႔မိႏိုင္ေသာ ခၽြင္းခ်န္ ထား ေဒသမ်ားလည္းရွိသည္။ ထိုေဒသမ်ားကို ဘုရင္ခံသည္ အတိုင္ပင္ခံ၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ တိုက္ ႐ိုက္အုပ္ခ်ဳပ္သည္။ ေဒသဆိုင္ရာ ဘုရင္ခံမင္း ႀကီးမ်ား ခန္႔ထားအုပ္ခ်ဳပ္သည္။ ထိုသူမ်ား သည္ ဘုရင္ခံနီးနီး ထိုေဒသမ်ားတြင္ တန္ခိုး ထြားၾကသည္။ ထိုေဒသမ်ားမွာ
          (၁) ရွမ္းျပည္ပေဒသရာဇ္နယ္စု
          (၂) ခ်င္းတြင္းႏွင့္ ျမစ္ႀကီးနားခ႐ိုင္အတြင္း ရွိ နယ္မ်ား
          (၃) ခ်င္းေတာင္တန္းခ႐ိုင္
          (၄) ကခ်င္ေတာင္တန္းေဒသမ်ား
          (၅) နာဂေတာင္တန္းေဒသမ်ား
          (၆) ဟူးေကာင္းခ်ိဳင့္၀ွမ္းေဒသမ်ား
          (၇) ႀတိဂံေဒသ
          (၈) သံလြင္ခ႐ိုင္ တို႔ ပါ၀င္သည္။
.
၁၉၃၃ ခုႏွစ္ ျမန္မာျပည္အက္ဥပေဒအရ ၉၁ ဌာန” အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ျမန္မာျပည္သို႔ တိုး တက္ေပးခဲ့သည္။ ၁၉၃၇ ခုႏွစ္တြင္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ခၽြင္းခ်န္ထားေသာ ေဒသမ်ားကို ဆက္လက္၍ ခၽြင္းခ်န္ခဲ့သည္။ ထို ခၽြင္းခ်န္ ထားေသာ ေဒသမ်ားအား ဘုရင္ခံက တိုက္႐ိုက္အုပ္ခ်ဳပ္သည္ ဆိုေသာ္လည္း ကာကြယ္ ေရးအတိုင္ပင္ခံ၀န္ႀကီးအား လႊဲအပ္ထားသည္။ ဗမာျပည္မႏွင့္ ခြဲျခားကာ နယ္ျခား၀န္ထမ္းမ်ား ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေစသည္။ ထိုခၽြင္းခ်န္ထားေသာ ေဒသမ်ားအားလုံး၏ အက်ယ္အ၀န္းမွာ ျမန္မာ တစ္ႏိုင္ငံလုံး၏ သုံးပုံတစ္ပုံခန္႔ ရွိေလသည္။ ရွမ္းျပည္အတြက္ ၀န္ရွင္ေတာ္မင္းႀကီးတစ္ဦး၊ အေရးပိုင္တစ္ဦး၊ နယ္ပိုင္၀န္ေထာက္ဆယ္ဦး ခန္႔ျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။ နယ္ပိုင္၀န္ေထာက္ မ်ားသည္ မိမိတို႔ သက္ဆိုင္ရာနယ္ေျမအတြင္း ရွိ ေစာ္ဘြားၿမိဳ႕စား၊ ေငြခြန္မွဴးတို႔ အုပ္ခ်ဳပ္ ေသာ ပေဒသရာဇ္နယ္မ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲရသည္။ ရွမ္းျပည္လက္စြဲ ဥပ ေဒတြင္ပါရွိေသာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအတိုင္း အုပ္ ခ်ဳပ္ရသည္။ ေစာ္ဘြားၿမိဳ႕စား၊ ေငြခြန္မွဴးမ်ား သည္လည္း ရွမ္းျပည္လက္စြဲ ဥပေဒမ်ားအတိုင္း အုပ္ခ်ဳပ္ရသည္။ တရားစီရင္ရန္အတြက္ ရွမ္း ျပည္ဓေလ့ ထုံးစံဥပေဒပုဒ္မ(၁၀)ကို ေစာ္ဘြား မ်ား လိုက္နာက်င့္သုံးရသည္။ ပေဒသရာဇ္ ေကာင္စီကို ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး အဂၤလိပ္၀န္ရွင္ ေတာ္မင္းႀကီးက ဥက္ၠဌ၊ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း အေရးပိုင္က အတြင္းေရးမွဴးျဖစ္ၿပီး ေစာ္ဘြား၊ ၿမိဳ႕စား၊ ေငြခြန္မွဴးမ်ားမွာ ေကာင္စီအဖြဲ႕၀င္မ်ား ျဖစ္သည္။ ပေဒသရာဇ္ေကာင္စီတြင္ ေစာ္ဘြား အပါအ၀င္ က်န္ေကာင္စီ၀င္တို႔မွာ လက္ညိဳး ေထာင္ေခါင္းညိတ္သည္ထက္ပို၍ အျခားအခြင့္ အေရးဘာမွ် မရရွိခဲ့ပါ။ မ်က္ႏွာျဖဴ ဗ်ဴ႐ိုက ရက္မင္းမ်ား တင္ျပသည့္အတိုင္း သေဘာတူ လက္ခံၾကရသည္။
.


ႏွစ္ေပါင္း တစ္ေထာင္ေက်ာ္ ကာလအတြင္း ရွမ္းျပည္ေဒသတြင္ က်င့္သုံးလာခဲ့သည္။ ဓေလ့ထုံးစံအရ ျပစ္မႈႏွင့္ အျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းမ်ား ကို လြယ္ကူေစရန္ ဥပေဒပုဒ္မ(၁၀)ခု ျပဳလုပ္ ထားျခင္းကို ရွမ္းျပည္ဓေလ့ထုံးစံဥပေဒဟု ေခၚ ၾကသည္။ ပေဒသရာဇ္အႀကီးအကဲမ်ား အုပ္ ခ်ဳပ္ေသာ နယ္ပယ္မ်ားအတြင္း ေနထိုင္သည့္ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ားျဖစ္မႈ တစ္စုံတစ္ရာ က်ဴးလြန္လွ်င္ ယင္းဓေလ့ထုံးစံဥပေဒ ပုဒ္မ(၁) ခုႏွင့္ တရားစီရင္ေပးသည္။ ဗမာအပါအ၀င္ တိုင္းရင္းသား မဟုတ္သူမ်ား ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ လွ်င္ ဗမာျပည္မမွာကဲ့သို႔ပင္ အိႏ္ၵိယရာဇသတ္ ပုဒ္မျဖင့္ တရားစီရင္သည္။ အေရးပိုင္၀န္ ေထာက္မ်ား ႐ုံးထိုင္သည့္ ေတာင္ႀကီး၊ က ေလာ အစရွိသည့္ ေၾကညာထားေသာေဒသတို႔တြင္မူကား အိႏ္ၵိယရာဇသတ္ဥပေဒ၊ အိႏ္ၵိယ ရာဇ၀တ္က်င့္ထုံး ကိုဓဥပေဒ စသည္တို႔ကိုသာ အသုံးျပဳသည္။ ပေဒသရာဇ္ေကာင္စီ ဖြဲ႕ေပး ရသည့္ ထုံးတမ္းကို ျပန္အသက္သြင္းသည့္ အေနျဖင့္ ဒုတိယကမ္ၻာစစ္ၿပီးေနာက္ ျပန္၀င္ လာသည့္ စစ္ေျပးအစိုးရသည္ ခၽြင္းခ်န္ေဒသ ေခၚ ေတာင္တန္းေဒသမ်ားကို တစ္ဆင့္စီအုပ္ ခ်ဳပ္ေရးကို တုိးျမႇင့္ေပးရန္ နယ္စပ္ေဒသဆိုင္ ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစည္းမ်ဥ္းဥပေဒတစ္ခုကို ေရး ဆြဲစီစဥ္ထားခဲ့သည္။
.
ထို စည္းမ်ဥ္းဥပေဒအရ ေတာင္တန္းေဒသမ်ားကို စုေပါင္းၿပီး တစ္ပုံစံတည္း အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္ စီမံျခင္းျဖစ္သည္။ ခ်င္းေတာင္ေဒသတြင္ ေတာင္အုပ္၊ ကခ်င္ေတာင္တန္းေဒသတြင္ ဒူး ၀ါး၊ ကရင္ေဒသတြင္ ေစာ္ကဲ၊ ရွမ္းျပည္နယ္ တြင္ ေစာ္ဘြား၊ ၿမိဳ႕စား၊ ေငြခြန္မွဴး စသည္ျဖင့္ အမည္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေခၚေနၾကရသည့္ ပေဒ သရာဇ္ အႀကီးအကဲတို႔ကို တစ္ပုံစံတည္းျပဳ လုပ္ဖန္တီးကာ အဆင့္အတန္း သတ္မွတ္ေပး ရန္ ရည္ရြယ္သည္။ ရြာအႀကီးအကဲ၊ တိုက္ နယ္အႀကီးအကဲ၊ နယ္အႀကီးအကဲ စသည္ျဖင့္ ခြဲျခားၿပီး သက္ဆိုင္ရာ ပေဒသရာဇ္အေဆာင္ အေယာင္ အမွတ္တံဆိပ္တို႔ကို သတ္မွတ္ေပး ရန္ ျဖစ္သည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတိုးတက္ေပးသည္ ဟုဆိုရာတြင္ မူလပေဒသရာဇ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို အေျခခံမွစ၍ ေျပာင္းေပးျခင္းမဟုတ္၊ တိုက္ နယ္ေကာင္စီ စသည့္အတိုင္ပင္ ေကာင္စီမ်ား ခန္႔အပ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေစျခင္းမွ်သာ နယ္စပ္ေဒသ မ်ား အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနတစ္ခုကို ဖြင့္လွစ္ကာ ေတာင္တန္းၫႊန္ၾကားေရး၀န္တစ္ဦး၊ လက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရး ၀န္ႏွစ္ဦးတို႔ျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ ေစသည္။ ထိုစည္းမ်ဥ္း၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္ မွာ နယ္ခ်ဲ႕အုပ္ခ်ဳပ္ေရး တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေနေစရန္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၿဗိတိသွ်တို႔အား အ စဥ္အၿမဲ သစၥာေတာ္ ခံလာသည့္ ရွမ္းေစာ္ဘြား တခ်ိဳ႕ကလည္း ရွမ္းျပည္ႏွင့္ ဗမာျပည္မကို ခြဲ ျခားအုပ္ခ်ဳပ္သည့္မူကို လက္ခံၾကေသာ္လည္း အႀကံေပးေကာင္စီမ်ားျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ရသည့္မူကို သေဘာမက်ၾကပါ။
.
ပေဒသရာဇ္အႀကီးအကဲမ်ားသည္ နယ္သူ နယ္သားမ်ားကို ေစတစ္လုံးျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ သည္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ေသာ္ ေရြးခ်ယ္ခန္႔ထားသည့္ အတိုင္ပင္ခံေကာင္စီမ်ားႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း သည္ တဆင့္တိုးတက္လာသည္ဟု ယူဆရမ လိုျဖစ္ေနေသာ္လည္း မူလရည္ရြယ္ခ်က္မွာ နယ္ခ်ဲ႕အုပ္ခ်ဳပ္ေရး တည္တ့ံခိုင္ၿမဲရန္သာျဖစ္ သည္။ စစ္ႀကီးအတြင္း တိုးတက္လာသည့္ တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ဗမာတို႔အၾကား ေသြးခြဲ အုပ္ခ်ဳပ္ရန္ႏွင့္ မလြဲမေရွာင္သာ၍ ျမန္မာျပည္ အား အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတဆင့္တိုးေပးရေသာ္ သို႔မ ဟုတ္ လုံး၀လြတ္လပ္ေရးေပးလိုက္ရေသာ္ ေတာင္တန္းေဒသမ်ားကို စုစည္းခ်န္လွပ္ထား ခဲ့ရန္ စီစဥ္ထားသည္။ ထို႔အျပင္ ေစာ္ဘြားမ်ား ကလည္း အႀကံေပးေကာင္စီမ်ား ဖြဲ႕ေပးရေသာ ေၾကာင့္ မိမိတို႔၏ ပေဒသရာဇ္ၾသဇာတန္ခိုးအာ ဏာမ်ား ေမွးမွိန္ေလ်ာ့ပါးေစသည္ဟု ယူဆေန ၾကသည္။ နယ္ခ်ဲ႕တို႔အား ေျဗာင္မကန္႔ကြက္ရဲ ၀ံ့ေသာေၾကာင့္ ေစာ္ဘြားမ်ားက အတိုင္ပင္ ေကာင္စီကို နာမည္ခံ႐ုံအဆင့္ေလာက္သာ ဦး ေဆာင္ဖြဲ႕စည္းေပးခဲ့သည္။ ေကာင္စီ၀င္လူႀကီး မ်ား ခန္႔ထားရာတြင္လည္း မိမိတို႔အား အစဥ္ အၿမဲ ေကာက္ခံေနသူမ်ား၊ ေခါင္းညိတ္ေနသူ မ်ားသာ ေရြးခ်ယ္ခန္႔ထားတာ၀န္ေပးခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ခ်င္းေတာင္အုပ္၊ ကခ်င္ဒူး၀ါးတို႔လို မိမိတို႔ထက္ အဆင့္နိမ့္သူမ်ားႏွင့္ ပေဒသရာဇ္ အႀကီးအကဲျဖစ္သည္ဟုဆိုကာ ေရာေမႊၿပီး အ ဆင့္အတန္းသတ္မွတ္ေပးျခင္းကိုလည္း ရွမ္း ေစာ္ဘြားတခ်ိဳ႕က မႏွစ္သက္ႏိုင္ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ ၁၉၄၇ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ႀကီးေပၚ ထြက္လာခဲ့သည့္အခ်ိန္အထိ နယ္စပ္ေဒသ မ်ားအုပ္ခ်ဳပ္ေရး စည္းမ်ဥ္းဥပေဒကို အေကာင္ အထည္မေဖာ္ႏိုင္ခဲ့ေပ။ တိုးတက္လာသည့္ ေစာ္ဘြားမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားက ေအာင္ပြဲခံသြား ျခင္းျဖစ္သည္။
.


ၿဗိတိသွ်တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေပးအပ္ခဲ့သည့္ ဒိုင္အာခီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ျမန္မာျပည္သူလူထုက မေထာက္ခံ႐ုံသာမက အစိုးရဆန္႔က်င့္ေရး၊ လူ ထုအုံႂကြမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ လကၡဏာ တို႔ ျဖစ္ေပၚလာသျဖင့္ ဒိုင္အာခီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ထပ္မံစစ္ေဆးရန္ ဆိုင္မြန္ေကာ္မရွင္ကို ဖြဲ႕စည္း ေပးခဲ့သည္။ ေကာ္မရွင္မွ တင္သြင္းသည့္ အစီ ရင္ခံစာ၏အလိုအရ ျမန္မာႏိုင္ငံကို အိႏ္ၵိယႏိုင္ငံ မွ ခြဲထုတ္ၿပီးအိႏ္ၵိယျပည္နယ္တစ္ခု၏ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးထက္ အဆင့္မနိမ့္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ်ိဳးကို တီထြင္ေပးရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ထို အစီရင္ခံစာထြက္လာၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္ အိႏၵိယႏွင့္ ကြဲေရးခြဲေရးျပႆနာသည္ ေရွ႕တန္း ေရာက္လာသည္။ ေနာက္ဆုံးတြင္ အိႏ္ၵိယႏွင့္ ကြဲလိုသည္၊ ခြဲလိုသည္တို႔ကို မ်က္ ႏွာစုံညီအစည္းအေ၀းပြဲမ်ား၊ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပ၍ ႏိုင္ငံသားတို႔၏ သေဘာထားကို ရယူရန္ ဆုံးျဖတ္သည္၊ ဤသို႔ျဖင့္ ၁၉၃၀ မွ ၁၉၃၂ ခုႏွစ္ ကာလအတြင္း မ်က္ႏွာစုံညီအစည္း အေ၀းပြဲမ်ားကို လန္ဒန္၌ က်င္းပႏိုင္ခဲ့သည္။ ကြဲေရး၊ ခြဲေရး ေဆြးေႏြးရန္အတြက္ လန္ဒန္၌ ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးပြဲတက္ရန္ ကိုယ္စားလွယ္အ ျဖစ္ ျမန္မာျပည္မမွ ကိုယ္စားလွယ္ ၂၁ ဦးေရြး ခ်ယ္သည္။ သို႔ေသာ္ ရွမ္းျပည္ကိုယ္စားျပဳကိုယ္ စားလွယ္တစ္ဦးမွ မပါ၀င္ခဲ့ပါ။ ေစာ္ဘြားမ်ားက   အေရးဆိုၾကေတာ့မွ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ကို ၿဗိ တိန္ႏိုင္ငံသို႔ ေစလႊတ္ၿပီး သေဘာထားအျမင္ ကို တင္ျပခြင့္ျပဳသည္။ ေညာင္ေရႊေစာ္ဘြားႏွင့္ သီေပါေစာ္ဘြား ႏွစ္ဦးတက္ေရာက္တင္ျပခြင့္ျပဳ သည္။ ထိုသို႔ ေအာင္ျမင္မႈရသည့္ စက္တင္ဘာ လ ၇ ရက္ေန႔ကို ရွမ္းအမ်ိဳးသားေန႔အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ၾကသည္။
.
၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၇ ရက္ေန႔တြင္ နာမည္ေက်ာ္ ပင္လုံစာခ်ဳပ္တြင္ ပါ၀င္ေရးအ တြက္ ေစာ္ဘြားမ်ားႏွင့္ လူထုကိုယ္စားလွယ္တို႔ အႀကိတ္အနယ္ ေဆြးေႏြးၿပီး အခက္အခဲ အ တားအဆီးမ်ားကို ေက်ာ္ျဖတ္ကာ ေစာ္ဘြား မ်ားႏွင့္ လူထု ပူးေပါင္းႏိုင္ခဲ့သည္။ ထိုသို႔ေစာ္ ဘြားႏွင့္ လူထုကိုယ္စားလွယ္တို႔ ညီၫြတ္မႈကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ခဲ့ျခင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္သူ ေစာ္ဘြား မ်ားႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ခံ ျပည္သူမ်ား အၾကား နား လည္ခ်စ္ခင္မႈကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ခဲ့၍  ယခင္ သတ္မွတ္ခဲ့သည့္ စက္တင္ဘာ ၇ ရက္အစား ေဖေဖာ္၀ါရီ ၇ ရက္ေန႔ကို ရွမ္းအမ်ိဳးသားေန႔ဟု သတ္မွတ္လိုက္ၾကသည္။ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ေနာက္ ပိုင္းကာလမ်ားတြင္ ရွမ္းျပည္တြင္ အျခားေသာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုမ်ားလည္း စုေပါင္းေန ထိုင္ၾကသျဖင့္ တိုင္းရင္းသားအေပါင္းကို ဂုဏ္ ျပဳသည့္အေနျဖင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေန႔ဟု ေဖေဖာ္ ၀ါရီ ၇ ရက္ေန႔ကို သတ္မွတ္ခဲ့ၾကသည္။ လူ တန္းစားအလႊာအသီးသီး၊ တိုင္းရင္းသားအ ေပါင္းတို႔ ေသြးစည္းရန္ နားလည္မႈမ်ား စတင္ ႏိုင္ခဲ့သည့္ေန႔ျဖစ္၍ ကမ္ၻာတည္ေအာင္ အဓြန္႔  ရွည္ေနဦးမည္ဟု ယုံၾကည္မိပါသည္။
.
ရွမ္းျပည္နယ္ေန႔သည္ ျပည္ေထာင္စုေန႔ ျဖစ္ေပၚလာေစသည့္ တြန္းအားတစ္ရပ္ ျဖစ္ခဲ့သည္ မဟုတ္ပါလား။
.
ရွမ္းျပည္နယ္ေန႔သည္ ျပည္ေထာင္စုေန႔ ျဖစ္ေပၚလာေစသည့္ တြန္းအားတစ္ရပ္ ျဖစ္ခဲ့သည္ မဟုတ္ပါလား။

No comments:

Post a Comment

Recent Tube