ပိုးလမ္းမႀကီးအေၾကာင္း - Kanbawza Tai News

Kanbawza Tai News

Represent For Shan State, Myanmar

Breaking

Tuesday, February 26, 2019

ပိုးလမ္းမႀကီးအေၾကာင္း


ေက်ာ္ေက်ာ္လင္း (ရွမ္းျပည္)
.

.
တ႐ုတ္ႏုိင္ငံရဲ႕ မဟာစီမံကိန္းကို ေနာက္ဆံုး တရားဝင္ေခၚဆိုသည့္ အမည္မွာ ခါးပတ္ႏွင့္ လမ္းစီမံကိန္းမ်ား (Belt and Road Initia-tives) ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းမတိုင္မီခါးပတ္ တစ္ ကြင္း၊ လမ္းတစ္စင္း (One Belt One Road) ဟု ေခၚဆိုခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ သမၼတဇီက်င္ ပင္းမွ စတင္ခဲ့သည္။ ဤစီမံကိန္းသည္ ယခုအ ခါတြင္ ႏုိင္ငံေပါင္း ၆ဝ ေက်ာ္ ပါဝင္ခဲ့ၿပီး တစ္ ထရီလီယံ တန္ဖုိးရွိသည့္ လုပ္ငန္းႀကီးျဖစ္ေန သည္။ ကမၻာ႕ကုန္သြယ္စီးပြား၏ ဗဟိုခ်က္သည္ တ႐ုတ္ျပည္ျဖစ္လာရန္ ရည္မွန္းခ်က္ထားသည္။ အာရွ၊ အာဖရိက၊ ဥေရာပစသည့္ ကမၻာတစ္ ဝန္းျဖန္႔က်က္ ကုန္သြယ္မႈအားျဖင့္ တ႐ုတ္ျပည္ ႀကီးကို ဦးတည္ဆက္ႏြယ္ရန္ ျဖစ္လာရန္ျဖစ္ သည္။ ပိုးလမ္းမ စီမံကိန္းေအာက္က လမ္းတံ တားစီမံကိန္းမ်ားသည္ မည္သည့္ႏုိင္ငံတြင္ရွိပါ ေစ တ႐ုတ္ျပည္၏ ေရရွည္စီးပြားေရးဗ်ဴဟာအ စိတ္အပိုင္းမ်ားသာ ျဖစ္သည္ဟု သမၼတဇီက်င္ ပင္းက ဆိုခဲ့သည္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ အေထာက္ အကူလည္း လိုခ်င္ေသာ္လည္းျငင္းမရသည့္ အေပးအယူမ်ားေၾကာင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ နက္ နက္႐ႈိင္း႐ိႈင္းပတ္သက္မႈကို မလိုလားဟု ဆိုရ မည္။
.
တ႐ုတ္ႏွင့္ ပတ္သက္ခဲ့သူမ်ားကလည္း   ''တ႐ုတ္၏ အၿပီးသတ္ရည္မွန္းခ်က္က ေရေရ ရာရာ မရွိဘူး'' ပိုးလမ္းမစီမံကိန္းသည္လည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးအေထြေထြမ်ားႏွင့္ ဘာရယ္လို႕ အတိ အက်ရည္ၫႊန္းဖို႔ ခက္ပါသည္''ဟု ဆိုၾကသည္။ ခ်ိတ္ဆက္မႈ တိုးျမႇင့္ရန္၊ကုန္သြယ္ေရး အား ေကာင္းေစရန္၊ ကုန္စည္စီးဆင္းမႈကို ထိန္းထား ႏုိင္ရန္ႏွင့္ ျပည္ပတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္တို႔တြင္ ဘယ္နည္းလမ္းျဖင့္သြားသြား အက်ံဳးဝင္သည့္ သေဘာမ်ိဳးျဖစ္ေနသည္။ လိုသလို ဆက္စပ္ယူ လို႔ရသည့္ အေျခအေနေၾကာင့္ ထင္ရာျမင္ရာ စိတ္ကူးေပါက္ရာ စီမံကိန္းေတြ၊ လုပ္ငန္းေတြ ေပၚလာေလ့ရွိသည္ဟု ပိုးလမ္းမစီမံကိန္းကို အ ျမင္မၾကည္သူ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ဆိုၾကသည္။ တ႐ုတ္ဘက္မွ အျမင္ၾကည္သူမ်ားကမူ တ႐ုတ္ ပိုးလမ္းမစီမံကိန္းသည္ ကမၻာ႕ေကာင္းက်ိဳးအ တြက္ သူျမတ္-ကိုယ္ျမတ္ အ႐ႈံးမရွိ စီမံကိန္း ဟု တ႐ုတ္ျပည္က ပံုေဖာ္သည္။ သူျမတ္-ကိုယ္ ျမတ္မျဖစ္သည့္ သက္ေသမ်ားရွိေသာ္ျငား ဤ ယူဆခ်က္ကို တ႐ုတ္တို႕ကိုင္ထားသည္။ ဆင္း ရဲသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားကို တ႐ုတ္တို႔က ေခတ္မီေအာင္၊ တိုးတက္ေအာင္လုပ္ေပးမည္၊အျပန္အလွန္အား ျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံမ်ားကသူတို႔၏ အစိတ္ အပိုင္းတစ္ရပ္ရပ္ကို တ႐ုတ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္ ယာယီလႊဲေျပာင္းဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္။ ကိုလို နီျပဳဖို႔မဟုတ္၊ ပိုင္ဆိုဖို႔ မရည္ရြယ္ပါ၊ ေငြေၾကး အက်ိဳးအျမတ္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲပစ္ရန္ႏွင့္ တ ႐ုတ္ျပည္ကို တိုက္႐ိုက္အက်ိဳးအျမတ္ထြက္ေစ မည့္နည္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳႏုိင္ဖို႕ရန္ ရည္ ရြယ္သည္ကို ေတြ႕ရသည္။
.
လာအိုႏုိင္ငံမွာရွိသည့္ ပမာဏႀကီးမားသည့္ တ႐ုတ္ရဲ႕ ပိုးလမ္းမေခါင္းစဥ္ေအာက္က စီမံ ကိန္းေတြရဲ႕ သေဘာက အတုိင္းအတာတစ္ရပ္ အထိ လာအိုသည္ အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာကို လက္လႊတ္ေပးလိုက္ၿပီး တ႐ုတ္၏စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ မႈထဲေပးလိုက္ၿပီး ေခတ္မီေရး၊ တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးတို႕ျဖင့္ အလဲအထပ္လုပ္တာမ်ိဳး ျဖစ္သည္။ ကိုယ့္ေရေျမ အစိတ္အပိုင္းကို တ႐ုတ္၏ စီမံ အုပ္ခ်ဳပ္မႈထံ ေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံတစ္ ခု၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္ကေန အျခားႏုိင္ငံတစ္ ခု၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈထဲသို႔ ေနရာေဒသမ်ားကို လႊဲ ေျပာင္းေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ႀကီးမားသည့္ လုပ္သားအင္အားစု ရွိေနျခင္း၊ ေခါင္းေဆာင္ တိန္႔ေရွာင္ဖိန္၏ စီးပြားေရးအေၿမာ္အျမင္အျပင္ အေျခခံ အေဆာက္အဦ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ေၾကာင့္ တ႐ုတ္ျပည္စီးပြားေရး ႀကီးထြားမႈအရွိန္ ေကာင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
.
သကၠရာဇ္ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္တြင္ ႏုိင္ငံ၏ ဂ်ီဒီ ပီထက္ဝက္ခန္႔ကို တ႐ုတ္အစိုးရက ျပည္တြင္း အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား တည္ေဆာက္ရာ တြင္ သံုးစြဲသည္။ ကမၻာမွာ အႀကီးဆံုးေသာ သံုးစြဲမႈ ျဖစ္သည္။ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းမွာပင္အ မွန္တကယ္ လိုအပ္သည္ထက္ တိုက္တာမ်ား၊ ေလဆိပ္မ်ား၊ စက္႐ုံမ်ားသည္ ပိုလွ်ံလာသည္။ ထိုအခါ ျပည္ပထြက္ ေဆာက္ရန္ေနရာရွာေတာ့ သည္။ ပိုးလမ္းမစီမံကိန္းႀကီး ျဖစ္ေပၚလာေစ သည့္ တြန္းအားမ်ားထဲတြင္ တစ္ခုက ျပည္တြင္း မွာ ပိုလွ်ံေနသည့္ စြမ္းအားစုမ်ားကို ျပည္ပသို႔ တင္ပို႕ထုတ္သံုးရန္ ျဖစ္သည္။ ပိုးလမ္းမစီမံ ကိန္း၏ အခ်ိဳ႕ေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ားသည္အ ေရးတႀကီး လိုအပ္ေနသည့္ အေျခခံအေဆာက္ အဦ ျပႆနာေျဖရွင္းရန္ ဦးတည္ျခင္းမဟုတ္ ပါ။ ကမၻာကို တ႐ုတ္ၾသဇာျဖန္႔က်က္ဖို႔ရန္ႏွင့္ ျပည္တြင္းစြမ္းအားစုမ်ား ပိုလွ်ံေနျခင္းကို ေျဖ ရွင္းရန္အတြက္သာ ျဖစ္သည္ဟု ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလမွာ ထုတ္သည့္အစီရင္ခံစာ တစ္ခု တြင္ ဆိုပါသည္။
.
တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ ႀကီးထြားတိုးတက္မႈသည္ ''ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ျမင့္မားလာျခင္း''ဟု တ႐ုတ္အာ ဏာပိုင္မ်ားက သ႐ုပ္ေဖာ္ေလ့ရွိသည္။ တစ္ဖက္ မွာလည္း ပိုးလမ္းမစီမံကိန္းမ်ားသည္ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံျခားေရး မူဝါဒႏွင့္ ခြဲျခားျမင္ရန္ ခက္ခဲပါ သည္။ တ႐ုတ္အစိုးရသည္ ပံုမွန္မဟာမိတ္တည္ ေဆာက္ေရးထက္ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ၾကားခံထားသည့္ အျပန္အလွန္ လက္တြဲမႈ ပံုစံကို တည္ေထာင္ထားသည္။ တ ႐ုတ္၏ တည္ရွိမႈကို ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ တြင္သာမက အိႏၵိယသမုဒၵရာတစ္ဝိုက္မွ သီရိ လကၤာ၊ ပါကစၥတန္ႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွကြၽန္း ဆြယ္ေဒသမ်ားအထိ ျမင္သာပါသည္။ အခ်ိဳ႕ ေသာ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားက ဆိပ္ကမ္းမ်ား၊ေလ ဆိပ္မ်ား၊ စက္မႈဇံုမ်ားႏွင့္ အိႏၵိယသမုဒၵရာတစ္ ဝိုက္ကို ပုလဲလည္ဆြဲလို ဝန္းရံဖို႔ရန္ တ႐ုတ္က လုပ္ေဆာင္ေနသည္ဟု စြပ္စြဲပါသည္။
.
ပိုးလမ္းမႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တ႐ုတ္၏ သူ ႏုိင္ကိုယ္ႏုိင္ (win-wn)ဆိုသည့္ ေၾကြးေႀကာ္ သံကို သံသယဝင္ေစသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္ သမားကိစၥမ်ား ျဖစ္သည္။ အင္ဒိုနီးရွားသို႔ေရာက္ လာသည့္ အလုပ္သမားမ်ား၏ ေလးပံုတစ္ပံု သည္ တ႐ုတ္စီမံကိန္းမ်ားတြင္ လုပ္မည့္တ႐ုတ္ အလုပ္သမားမ်ား ျဖစ္သည္။ လူဦးေရ ၁၅ သန္းသာ ရွိသည့္ကေမၻာဒီးယားတြင္ တ႐ုတ္အ လုပ္သမား ငါးသိန္းေလာက္ရွိမည္ဟု မွန္းထား သည္။ လူဦးေရခြန္ႏွစ္သန္း မျပည့္သည့္ လာ အိုတြင္ တ႐ုတ္အလုပ္သမား ၃ သိန္းေလာက္ ရွိပါသည္။ တ႐ုတ္ေခ်းေငြ စီမံခ်က္မ်ားမွာ တ ႐ုတ္အလုပ္သမားမ်ားသာ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ ေနျခင္းေၾကာင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏုိင္ငံမ်ား အတြက္က ဘာျမတ္စရာရွိလို႔လဲဟု ေမးခြန္း ထုတ္လာၾကသည္။ တ႐ုတ္ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္ သမားမ်ားေၾကာင့္ လူမ်ိဳးစုျဖစ္တည္မႈ ပိုခက္ခဲ မည္ဟု စိုးရိမ္မႈမ်ားလည္း ေပၚေပါက္လာသည္။
.
ပိုးလမ္းမသည္ တ႐ုတ္စီးပြားေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံ ေရးတိုးခ်ဲ႕မႈသာ ျဖစ္ေသာ္လည္း မလႊဲမေရွာင္ သာတြဲပါလာသည့္ ကိစၥမွာ စစ္ေရးတည္ ေဆာက္မႈ ျဖစ္ပါသည္။ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားျဖန္႔ က်က္သည့္အခါ လုပ္ငန္းႀကီးငယ္မေရြး လံုၿခံဳ ေရး၊ စစ္ေရးတည္ေဆာက္မႈမ်ား ပါလာပါသည္။ တ႐ုတ္စီမံကိန္းမ်ားထဲတြင္ တ႐ုတ္လံုၿခံဳေရးမ်ား ယူထားတာအစ၊ မဲေခါင္ျမစ္တြင္ ထိုင္း၊ လာအို၊ ျမန္မာတပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကင္းလွည့္ေနျခင္း အလယ္၊ ေရတပ္စခန္းျဖစ္လို႔ရသည့္ ေရနက္ ဆိပ္ကမ္းတည္ေဆာက္ပံုအဆံုး ပံုစံမ်ိဳးစံုရွိပါ သည္။ ကုန္သြယ္ေရးမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္ဖို႔လိုၿပီး ကုန္သြယ္ေရးမွ စစ္ေရးတည္ေဆာက္မႈသို႔ ဦး မတည္သြားရန္ တ႐ုတ္လို ႏုိင္ငံႀကီးမ်ား သတိ ထားရန္ အေရးႀကီးသလို ပိုးလမ္းမေပၚတြင္ ရွိ ေနသည့္ အိမ္ရွင္ႏုိင္ငံမ်ားကလည္း ပထဝီႏိုင္ငံ ေရး အားၿပိဳင္ဆဲကမၻာတြင္ လံုၿခံဳေရးဆုိင္ရာအ ႐ႈပ္အေထြးထဲ ေရာမပါသြားရန္ သတိထားရန္ အေရးႀကီးသည္။
.

ႏုိင္ငံတကာျဖန္႔က်က္ေရး ပိုးလမ္းမစီမံကိန္း ျဖစ္လာျခင္း၏ တ႐ုတ္ျပည္တြင္းမွ ေနာက္ခံ အ ေျခအေနမ်ားကို တ႐ုတ္ပညာရွင္မ်ားက ဤသို႔ ေဖာ္ျပထားသည္။
- ေရာင္းလိုအား၊ ဝယ္လိုအားစီးပြားေရးသ ေဘာတရားအရ ဆိုလွ်င္ ေရာင္းလိုအားကိုျဖစ္ ေစသည့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ စသည့္ စြမ္းေဆာင္ ရည္မ်ားသည္ တ႐ုတ္ျပည္တြင္ ပုိလွ်ံေနသည့္ အေျခအေနသို႔ ေရာက္လာသည္။
- လမ္းတံတား စသည့္ အေျခခံအေဆာက္ အဦ တည္ေဆာက္ႏုိင္စြမ္းမ်ားလည္း ပိုလွ်ံလာ သည္။ ထိုအထဲတြင္ ဘိလပ္ေျမ၊ စတီးနည္းပ ညာ စသည္တို႔လည္း ပါဝင္လာသည္။
- ျပည္တြင္း၌ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ညစ္ညမ္း မႈဒဏ္ ႀကီးမားလာသည္။ ျပည္ပသို႔ ပို႕လွ်င္ဝန္ ထုပ္သက္သာမည္။
- တ႐ုတ္ျပည္သူမ်ား၏ စုေငြပမာဏသည္ႀကီး မားလာသည္။ ထိုစုေငြမ်ားကို ယူထားသည့္ ဘဏ္မ်ား၌ ဝန္ထုပ္ႀကီးလာသည္။
- စြမ္းအင္ႏွင့္အျခား ရင္းျမစ္လိုအပ္ခ်က္မ်ား ကလည္း ဆက္ႀကီးထြားလာရန္ အလားအလာ ရွိေနသည္။
.
ျပည္ပဖြံ႕ၿဖိဳ႕ေရး အေထာက္အပံ့ (ODA) ႏွင့္ ျပည္ပတိုက္႐ိုက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ (ႀီႈ)ဆို သည့္ အဓိကပံုစံ ႏွစ္မ်ိဳးအားျဖင့္ ႏုိင္ငံႀကီးမ်ား ႏွင့္ ႏုိင္ငံငယ္မ်ား ဆက္ႏြယ္လာၾကသည္။ ယ ေန႔ေခတ္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားအတြက္ ႏွစ္စဥ္ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့မႈသည္ အေမရိကန္ ကို ေက်ာ္လြန္သြားခဲ့ပါသည္။ ၁၅ ႏွစ္တာ ကာလ (၂ဝဝဝ-၂ဝ၁၄)ခုႏွစ္မ်ား၌ တ႐ုတ္က ျပည္ပႏုိင္ငံ
.
သုိ႔ျဖစ္၍မ်ားအတြက္ကို ၃၆၂ ဒသမ ၁ ဘီလီယံ သံုးစြဲခဲ့ၿပီး အေမရိကန္ႏိုင္ငံက ၄၂၄ ဒသမ ၃ ဘီလီယံ သံုးစြဲခဲ့သည္ဟု ဆိုပါသည္။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက သံုးစြဲသည့္ ၂၁ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ အေမရိကန္ သံုးစြဲသည့္ ၉၃ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ျပည္ပဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အကူအညီ ျဖစ္ပါသည္။ တ႐ုတ္ကေပးသည့္ ျပည္ပဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးအကူအညီကို လက္ခံရရွိသည့္ ႏုိင္ငံအမ်ား စု၏ စီးပြားေရးသည္ အကူအညီေၾကာင့္ ဝ ဒ သမ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ တိုးသြားသည္ဟု ေစာင့္ၾကည့္တြက္ခ်က္သူမ်ားက ေျပာပါသည္။ တ႐ုတ္၏ ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံမႈသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အေထာက္အပံ့ပံုစံ (ဦဗ)ျဖစ္မည္ဆိုလွ်င္ အ ျခားနည္းလမ္းႏွင့္ ေပးသည္ထက္ ပို၍အက်ိဳး မ်ားသည္ဟု ဆိုပါသည္။
.
အေရွ႕အလယ္ပိုင္းက ေရနံႏွင့္ ေလာင္စာ မ်ားကို တ႐ုတ္ျပည္သို႔ သယ္ေဆာင္ရာတြင္ မ လကၠာေရလက္ၾကားကို အဓိကအားထားေနရ ျခင္းသည္ မဟာဗ်ဴဟာအရ အႏၱရာယ္မ်ားပါ သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္လို ႏုိင္ငံမ်ိဳးကို ကုန္းတြင္းတံတားအျဖစ္ သံုးလို႔ရသည္ဟု ယူ နန္ျပည္နယ္မွ ပညာရွင္မ်ားက အဆိုျပဳခဲ့သည္ ဟု သိရသည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ မလကၠာေရ လက္ၾကားကို ျဖတ္စရာမလိုဘဲ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ တဆင့္ ယူနန္ျပည္နယ္သို႔ ပို႕သည့္ ေရနံႏွင့္သ ဘာဝဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းႀကီး ျဖစ္လာသည္။ ယ ခုအခါတြင္ ေဂါင္ဇူခ႐ိုင္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံဘက္ မွ တင္ပို႕သည့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ကို သုံးစြဲသည့္ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၁ ဒသမ ၄၃ သန္းႏွင့္ စီး ပြားေရးလုပ္ငန္းေပါင္း ၈၄ဝဝ ရွိသည္ဟု ဆို သည္။ ျမန္မာျပည္ဘက္မွ ပိုက္လိုင္းမ်ားမွတ ဆင့္ ပမာဏအျပည့္ပို႕မည္ဆိုပါက ႏွစ္စဥ္တ ႐ုတ္ျပည္၏ စြမ္းအင္သံုးစြဲမႈ၏ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ျဖည့္ဆည္းေပးရာ ေရာက္ပါမည္ဟု ဆိုပါသည္။ တ႐ုတ္ျပည္အေနာက္ပိုင္းအတြက္ေတာ့ သူတို႔ သံုးစြဲမႈ၏ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ျဖည့္ဆည္းေပး သည့္ အေျခအေနရွိျခင္းေၾကာင့္ ဤပိုက္လိုင္း သည္ ထုိေဒသအတြက္ အလြန္အေရးပါသည္။ ျမန္မာျပည္ဘက္မွ ေရနံတစ္တန္ကို ျဖတ္သန္း ခ ၁ ေဒၚလာႏွင့္ ႏွစ္စဥ္ေၾကး ၁၃ ဒသမ ၈၁ သန္း ရသည္ဟု ဆိုသည္။
ပိုးလမ္းမေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ အဓိကရည္ ရြယ္ခ်က္ ငါးခုကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။
.
မူဝါဒေရးရာ အခ်ိတ္အဆက္မိေရး
ျမန္မာျပည္ဘက္က ဘယ္လမ္းေၾကာင္းႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္ လုပ္မည္ကို မူဝါဒရွင္းလင္းေအာင္ လုပ္ထားရန္အေရးႀကီးသည္။
.
လမ္း၊ တံတား၊ ဆိပ္ကမ္းစသည့္ အေျခခံအ ေဆာက္အဦမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ႏုိင္ေရး
တ႐ုတ္ျပည္ဘက္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မိေရးျဖစ္ သည္။ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ၊ လူထု ထိခိုက္မႈကို ထည့္မတြက္ခဲ့ေသာ္ လူတစ္စု ေကာင္းစားေရးသာ ျဖစ္ၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေခါင္းစဥ္ ေအာက္တြင္ လူထုပိုၿပီး ဆင္းရဲမြဲေတစရာ ျဖစ္ ႏုိင္သည္။
.
ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လြတ္လပ္စြာစီး ဆင္းေရး
ေစ်းကြက္ကို အားမျဖည့္ႏုိင္ဘဲ တ႐ုတ္ႏုိင္ ငံကို အကုန္ဖြင့္ေပးလိုက္လွ်င္ ေအာက္ေျခစိုက္ ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးသမားမ်ား ထိခိုက္ရန္သာ ျဖစ္ေတာ့မည္။ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္ အကာအ ကြယ္ရွိတန္သေလာက္ ရွိေအာင္မည္သို႔ လုပ္ ေဆာင္မည္ကို ေဆြးေႏြးသင့္ပါသည္။ လုပ္ ေဆာင္သင့္သည္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ထားရေပ မည္။

ေငြေၾကးက႑ခ်ိတ္ဆက္မိေရး
စာခ်ဳပ္မ်ားခ်ဳပ္ဆိုသည့္ ယြမ္ေငြႏွင့္လား၊ ေဒၚလာႏွင့္လား၊ က်ပ္ေငြႏွင့္လား ဆိုသည္ကို ျပည္သူမ်ား သိခြင့္မရွိပါ။ ထို႕ေၾကာင့္ေငြေၾကး က႑ခ်ိတ္ဆက္ေရးကို မည္သို႔လုပ္ေဆာင္မည္၊ က်ပ္ေငြတန္ဖိုး က်ဆင္းေနသည္ကိုသာ ႀကံဳေန ရသည့္ ႏုိင္ငံတြင္ အထိမနာေအာင္ မည္သို႔ လုပ္ေဆာင္မည္ကိုလည္း စဥ္းစားသင့္ပါသည္။

ျပည္သူခ်င္းေပါင္းစည္းေရး
အမွန္တကယ္ ကူးလူးဖလွယ္မႈျဖစ္ေအာင္ မည္သို႔ လုပ္ၾကမည္၊ ဝါဒျဖန္႔ခ်ိေရး မဆန္သည့္ တစ္ဖက္ကို တစ္ဖက္ သိျမင္ေရး၊ ေလးစားၾက ေရးျဖစ္ေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္ၾကမည္တို႔ကို အ ေလးအနက္ စဥ္းစားသင့္သည္။
.


No comments:

Post a Comment