ရွမ္းျပည္နယ္ ရန္ပံုေငြတြင္ ပါဝင္ေသာ ဌာန/အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ၂၀၁၈-၁၉ ခု ဘ႑ာေရးႏွစ္ ျဖည့္စြက္ခြင့္ျပဳ ေငြစာရင္းမ်ားအား လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းမည္ - Kanbawza Tai News

Kanbawza Tai News

Represent For Shan State, Myanmar

Breaking

Recent Tube

Monday, February 11, 2019

ရွမ္းျပည္နယ္ ရန္ပံုေငြတြင္ ပါဝင္ေသာ ဌာန/အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ၂၀၁၈-၁၉ ခု ဘ႑ာေရးႏွစ္ ျဖည့္စြက္ခြင့္ျပဳ ေငြစာရင္းမ်ားအား လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းမည္


စိုင္းရာဇာ
.
႐ွမ္းျပည္နယ္ဘ႑ာ ရန္ပံုေငြတြင္ ပါဝင္ေသာ ဌာန/အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုဘ႑ာေရးႏွစ္ ျဖည့္စြက္ ခြင့္ျပဳေငြစာရင္းမ်ားအား ယေန႔ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၁ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္ခ်က္ရွိသည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ႐ွမ္းျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ ၁၃ ႀကိမေျမာက္ ပံုမွန္အစည္းအေဝး ( ဒုတိယေန႔) တြင္ တင္သြင္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
.
ဒုတိယအႀကိမ္ ႐ွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ၁၃ ႀကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္အစည္းအေဝး(ဒုတိယေန႔)ကို ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ရွိ ႐ွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အေဆာက္အအံုတြင္ ျပဳလုပ္ေနျခင္း ျဖစ္ၿပီး အစည္းအေဝး ဒုတိယေန႔သို႔ တက္ေရာက္ခြင့္ ႐ွိေသာ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၄၀ ဦး႐ွိသည့္အနက္ ၁၁၃ ဦး တက္ေရာက္ကာ ခြင့္ပန္ၾကားသူ ၂၇ ဦး ႐ွိၿပီး ရာခိုင္ႏႈန္းအားျဖင့္ ၈၀ ဒသမ ၇၁ ရာခိုင္ႏႈန္းွိေၾကာင္း သိရသည္။
.


ထို႔အျပင္ အစည္းအေဝး၌ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၈ ဦးမွ ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း ၁၀ ခုအား ေမးျမန္းသြားမည္ ျဖစ္သည့္ အျပင္ အစည္းအေဝး ပထမေန႔က တင္သြင္းခဲ့ေသာ ၿမဳိ႕၀င္ေၾကး ဘီးခြန္မ်ားအား ေနာင္လာမည့္ ဘ႑ာေရးႏွစ္မ်ားတြင္ ေကာက္ခံျခင္း(မျပဳ)ဘဲ ဖ်က္သိမ္းေပးရန္ ႐ွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအား တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆိုကို  ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေဆြးေႏြးကာ လႊတ္ေတာ္၏ အဆံုးအျဖတ္ ရယူျခင္းႏွင့္ ႏွစ္စဥ္ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း ျပည္ေထာင္စု၊ ျပည္နယ္ ရန္ပံုေငြတို႔ျဖင့္ ဌာနအသီးသီးမွ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လုပ္ငန္း ၿပီးစီးမႈအလိုက္ အရစ္က် ေတာင္းခံသည့္ အခါတိုင္း ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရမွ ဖဲြ႕စည္းထားေသာ လုပ္ငန္း အရည္အေသြး စစ္ေဆးေရး အဖဲြ႕ႏွင့္ လုပ္ငန္း ၿပီးစီးမႈ စစ္ေဆးေရး အဖဲြ႕တို႔၏ ေထာက္ခံခ်က္အျပင္ သက္ဆိုင္ရာ ေဒသခံ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ သေဘာထား မွတ္ခ်က္ ပါမွသာ လက္ခံေဆာင္ရြက္ေပးရန္ တိုက္တြန္းေၾကာင္း အဆိုကို တင္သြင္းသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

No comments:

Post a Comment

Recent Tube