ဒုတိယအႀကိမ္ ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ၃ ႏွစ္တာ သက္တမ္းအတြင္း ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း ၁ ခုသာ ေမးျမန္းသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၅ ဦးအထိ ရွိေန - Kanbawza Tai News

Kanbawza Tai News

Represent For Shan State, Myanmar

Breaking

Recent Tube

Thursday, February 14, 2019

ဒုတိယအႀကိမ္ ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ၃ ႏွစ္တာ သက္တမ္းအတြင္း ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း ၁ ခုသာ ေမးျမန္းသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၅ ဦးအထိ ရွိေန


ကိုစိုး
.
ဒုတိယအႀကိမ္ ရွမ္းျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ (၁၃) ႀကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္ အစည္းအေဝး (ပထမေန႔) ကို ၿပီးခဲ့ သည့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၈ ရက္က ရွမ္း ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး ခန္းမေဆာင္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ ရွမ္းျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ ဦးစိုင္းလံုဆိုင္က လႊတ္ေတာ္သက္တမ္း ၃ ႏွစ္တာကာလအတြင္း လႊတ္ေတာ္သို႔ ၾကယ္ပြင့္ျပ ေမးခြန္း ၁ ခုစီ သာ ေမးျမန္းထားသည့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၅ ဦးအထိရွိေနၿပီး ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း ၉၂ ခုအထိ အမ်ားဆံုး ေမးျမန္းထားသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁ ဦး ရွိေနေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။
.
.
ဒုတိယအႀကိမ္ ရွမ္းျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ (၁၃) ႀကိမ္ေျမာက္ ပံု မွန္အစည္းအေဝးကို ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးခန္းမေဆာင္တြင္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၈ ရက္မွ စတင္၍ က်င္းပျပဳလုပ္လ်က္ရွိရာ ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ဦးစိုင္းလံုးဆိုင္က ပထမေန႔တြင္ ႏႈတ္ခြန္းဆက္ အမွာစကား ေျပာၾကားစဥ္ ယင္းကဲ့သို႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
.
ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ဦးစိုင္းလံုးဆုိင္က ယခုက်င္းပသည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၃) ႀကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္အစည္းအေဝးသည္ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ပထမဆံုးက်င္းပသည့္ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးျဖစ္သည့္ အျပင္ လြန္ခဲ့သည့္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ ဝါရီလ ၈ ရက္တြင္ စတင္က်င္းပခဲ့ သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ရွမ္းျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ ပထမပံုမွန္အစည္းအေဝး ပထမေန႔ က်င္းပသည့္ေန႔၏ ၃ ႏွစ္ ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔လည္း ျဖစ္သည့္အတြက္ (၁၃) ႀကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္အစည္းအေဝး ပထမေန႔ကိုေခၚ ယူက်င္းပရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒုတိယအႀကိမ္ ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၃) ႀကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္အစည္း အေဝးအတြင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၃ ဦးမွ ေပးပို႔ထားသည့္ အဆို ၃ ခုကို တင္သြင္းျခင္း၊ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၇ ဦး၏ ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း ၄၁ ခုကို ေမးျမန္း ေျဖၾကားျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဥပေဒၾကမ္းအေနျဖင့္ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရ အဖြဲ႕ႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီမွ စိစစ္ၿပီး ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကို ေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ဥပေဒၾကမ္းအသစ္ တစ္ခုကိုလည္း တင္သြင္းရန္ရွိပါေၾကာင္း၊ ဒုတိယအႀကိမ္ ရွမ္းျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္း ၃ ႏွစ္ကာလအတြင္း တင္သြင္းလာသည့္ ဥပေဒၾကမ္း ၁၅ ခု ႏွင့္ အဆို ၄၇ ခု အနက္ အဆို ၂၇ ခုကို အတည္ျပဳ ေပးႏုိင္ခဲ့ၿပီး ၾကယ္ပြင့္ျပ ေမးခြန္းအေနျဖင့္ လႊတ္ ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ၆၅ ဦးမွ  ေမးျမန္းလာခဲ့သည့္ ၾကယ္ပြင့္ျပ ေမးခြန္းေပါင္း ၆၇၆ ခုႏွင့္ လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၅၃ ဦးတို႔မွ ေမးျမန္းလာသည့္ ၾကယ္ပြင့္မပေမးခြန္းေပါင္း ၅ဝ၄ ခုကို ေမးျမန္းေျဖၾကားႏုိင္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ယေန႔အထိ ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း ၁ ခုစီေမးျမန္းသည့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၅ ဦး၊ ေမးခြန္း ၂ ခုမွ ၄ ခုအထိ ေမးျမန္းသည့္ လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁၄ ဦး၊ ေမးခြန္း ၅ ခုမွ ၉ ခုအထိ ေမးျမန္းသည့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၂ဝ ဦး၊ ေမးခြန္း ၁ဝ ခုမွ ၂ဝ ခု အထိ ေမးျမန္းသည့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၂၃ ဦး၊ ေမးခြန္း ၂၈ ခု ေမးျမန္းသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁ ဦး၊ ေမးခြန္း ၄၉ ခု ေမးျမန္းသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁ ဦးႏွင့္ ေမးခြန္း ၉၂ ခုအထိ အမ်ားဆံုးေမးျမန္းသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၁ ဦး ရွိပါေၾကာင္း၊  ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမ်ားကို အနည္းဆံုး တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၃ ႀကိမ္ ေခၚယူက်င္းပလ်က္ရွိပါေၾကာင္း အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့သည္။
.
အစည္းအေဝး ပထမေန႔တြင္ ကတိသစၥာ မျပဳရေသးေသာ တပ္မေတာ္သားျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဗိုလ္ႀကီးဟန္လင္းထြန္းက ကတိသစၥာျပဳျခင္းႏွင့္ ကတိသစၥာျပဳလႊာေပၚတြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း ေမးျမန္းျခင္း၊ အဆိုတင္သြင္းျခင္း၊ ဥပေဒမူၾကမ္းမ်ားကို ေဆြးေႏြးျခင္းတို႔ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
.
ရွမ္းျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္  စုစုေပါင္း ၁၄၁ ဦး ရွိရာ ျပည္ ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါ တီမွ ကုိယ္စားလွယ္ ၃၁ ဦး၊ ရွမ္းတိုင္း ရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ကုိယ္စားလွယ္ ၂၈ ဦး၊ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ကိုယ္စားလွယ္ ၂၄ ဦး၊ တအာင္း(ပေလာင္) အမ်ိဳးသားပါတီမွ ကိုယ္စားလွယ္ ၆ ဦး၊ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ကိုယ္စားလွယ္ ၆ ဦး၊ လားဟူအမ်ိဳးသား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီမွ  ကိုယ္စားလွယ္ ၂ ဦး၊ ''ဝ'' ဒီမို ကရက္တစ္ပါတီမွ ကိုယ္စားလွယ္ ၂ ဦး၊ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမို ကရက္တစ္ပါတီမွ ကိုယ္စားလွယ္ ၁ ဦး၊ ကိုးကန္႔ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ညီၫြတ္ေရးပါတီမွကိုယ္စားလွယ္ ၁ ဦး၊ ''ဝ''အမ်ဳိးသားစည္းလံုးညီၫြတ္ ေရးပါတီမွ ကိုယ္စားလွယ္ ၁ ဦး၊ အာခါ အမ်ိဳးသားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ပါတီမွ ကိုယ္စားလွယ္ ၁ ဦး၊ လီဆူ အမ်ိဳးသားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီမွ ကိုယ္စားလွယ္ ၁ ဦး၊ တစ္သီးပုဂၢလ ၁ ဦးႏွင့္ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္ စားလွယ္ ၃၆ ဦးတို႔ျဖင့္ ပါဝင္ဖြဲ႕ စည္းထားေၾကာင္း သိရသည္။
.

No comments:

Post a Comment

Recent Tube