၇၁ ႏွစ္ေျမာက္ လြတ္လပ္ေရးေန႔မွသည္ - Kanbawza Tai News

Kanbawza Tai News

Represent For Shan State, Myanmar

Breaking

Recent Tube

Wednesday, January 2, 2019

၇၁ ႏွစ္ေျမာက္ လြတ္လပ္ေရးေန႔မွသည္ကေမၻာဇတိုင္း
.
၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၄ ရက္ဆိုလွ်င္ ျမန္မာႏုိင္ငံ လြတ္လပ္ေရး ရရွိခဲ့သည္မွာ ၇၁ ႏွစ္ ျပည့္ေျမာက္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ နယ္ခ်ဲ႕အဂၤလိပ္တို႔မွ ၁၈၂၄ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ႀကိမ္၊ ၁၈၅၃ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ႀကိမ္၊ ၁၈၈၅ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ႀကိမ္ စသည္ျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို က်ဴးေက်ာ္စစ္ပြဲ ဆင္ႏႊဲကာ မတရားသိမ္းယူခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ လြတ္လပ္ေရး ဆံုး႐ံႈးခဲ့ရသည္။
.
ယင္းကဲ့သို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံအား ကြၽန္ျပဳအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည့္ နယ္ခ်ဲ႕အဂၤလိပ္တို႔ကို ျမန္မာတိုင္းရင္းသားမ်ားမွ ရရာလက္ နက္စြဲကိုင္၍ တြန္းလွန္တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း လူအင္အား၊ လက္နက္အင္အား မမွ်တမႈေၾကာင့္ အခ်ည္းအႏွီးသာ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္တကြ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား၏ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈေၾကာင့္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၄ ရက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လြတ္လပ္ေသာ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ ႏိုင္ငံတစ္ခုအျဖစ္ လြတ္လပ္ေရးျပန္လည္ရရွိခဲ့သည္။
.
၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၁ဝ ရက္တြင္ ၿဗိတိသွ်ပါလီမန္က ျမန္မာႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရး ဥပေဒၾကမ္းကို မဲခြဲဆုံးျဖတ္ခဲ့ရာ ၂၂၈ မဲ၊ ၁၁၄ မဲျဖင့္ အတည္ျပဳႏိုင္ခဲ့ၿပီး ၁၉၄၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၄ ရက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လြတ္လပ္ေသာ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ႏိုင္ငံအျဖစ္ ၿဗိတိသွ်တို႔ထံမွ လြတ္လပ္ေရးရယူႏိုင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
.
ယခုအခါ လြတ္လပ္ေရးရရွိခဲ့သည္မွာ ဆယ္စုႏွစ္ ၇ ခုေက်ာ္ကာလတုိင္ ေရာက္ရွိလာၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္ လြတ္လပ္ေရးႏွင့္အတူ ဖြားဖက္ေတာ္အျဖစ္ ပါဝင္လာခဲ့သည့္ ျပည္တြင္းစစ္မီးမွာ ေတာက္ေလာင္ေနဆဲျဖစ္ သည္။ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စုဟူေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ပန္းတိုင္ခ်င္း တူညီၾကေသာ္လည္း ခ်ဥ္းကပ္ပံု နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ဝိဝါဒအမ်ိဳးမ်ိဳး ကြဲျပားမႈေၾကာင့္ ျပည္တြင္းစစ္မီးသည္ သက္ဆိုးရွည္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။
.
ယခုႏွစ္တြင္ က်ေရာက္မည့္ (၇၁) ႏွစ္ေျမာက္ လြတ္လပ္ေရးေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စုမၿပိဳကြဲေရး၊ တိုင္းရင္းသား စည္းလုံးညီၫြတ္မႈ မၿပိဳကြဲေရးႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးတို႔အတြက္ တိုင္းရင္းသားအားလုံး စုေပါင္းအင္အားျဖင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ျဖစ္ေပၚေရးအတြက္ ဒီမိုကေရ စီ စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားႏွင့္အညီ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒတစ္ရပ္ေပၚေပါက္ရန္ ႀကိဳး ပမ္းေဆာင္႐ြက္ေရး၊ ႏိုင္ငံသူ၊ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ အက်င့္စာရိတၱကို ထိခိုက္ပ်က္ျပားေစသည့္ မူး ယစ္ေဆးဝါး သုံးစြဲမႈမ်ားကို ထိေရာက္စြာ တားဆီးကာကြယ္ေရး၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားအလိုက္ဘက္ ညီမွ်တစြာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစေရးအတြက္ စဥ္ဆက္မျပတ္ အေလးထား ေဆာင္႐ြက္ေရး၊ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ ပီျပင္စြာ ျဖစ္ေပၚေရးႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားကို ဘက္ေပါင္းစုံမွ ကူညီပံ့ပိုးေရး စသည့္ အမ်ိဳးသားေရးဦးတည္ခ်က္မ်ားျဖင့္ က်င္းပသြားမည္ဟု သိရပါသည္။
.
ယင္းကဲ့သို႔ ေကာင္းမြန္ေသာ အမ်ိဳးသားေရးဦးတည္ခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ က်င္းပမည့္ (၇၁) ႏွစ္ေျမာက္ လြတ္လပ္ ေရးေန႔ အခါသမယမွသည္ ႏွစ္ေပါင္းရာေထာင္တိုင္ ျပည္ေထာင္စုႀကီး အဓြန္႔ရွည္ တည္တံ့ကာ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရး အျမန္ဆံုး ရရွိႏိုင္ပါေစေၾကာင္း ဆုမြန္ေကာင္း ေတာင္းအပ္ပါသည္။
.

Recent Tube