ေညာင္ေရႊတြင္ ညီေနာင္တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ား ဖက္ဒေရးရွင္း (NBF)၏ ၃၂ ႀကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္အစည္းအေဝး ျပဳလုပ္ - Kanbawza Tai News

Kanbawza Tai News

Represent For Shan State, Myanmar

Breaking

Recent Tube

Saturday, December 29, 2018

ေညာင္ေရႊတြင္ ညီေနာင္တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ား ဖက္ဒေရးရွင္း (NBF)၏ ၃၂ ႀကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္အစည္းအေဝး ျပဳလုပ္မင္းေဇာ္မင္း၊ ကေမၻာတိုင္း
.
ညီေနာင္တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ားဖက္ဒေရးရွင္း (Nationalities Brotherhood Federation-NBF)၏ ၃၂ ႀကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္အစည္းအေဝး ကို ဒီဇင္ဘာလ ၁၉ ရက္ႏွင့္ ၂ဝ ရက္မ်ားက ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္း၊ ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕ရွိ Ever Joy ဟိုတယ္ တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး သေဘာထားေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
.
.
အဆုိပါ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္တြင္ အခ်က္ ၄ ခ်က္ ပါရွိရာ ယင္းတို႔မွာ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာ ၁၁ ရက္က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၂၄ ျဖင့္ ျပဌာန္းခဲ့သည့္ ေျမလြတ္ေျမလပ္၊ ေျမ႐ိုင္းမ်ား စီမံ ခန္႔ခြဲမႈ ဥပေဒမွာ တိုင္းရင္းသားမ်ား ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္ ပိုင္ဆိုင္ခဲ့သည့္ ေျမယာမ်ား ဆံုး႐ႈံးကာ ေျမမဲ့ယာမဲ့ ဘဝမ်ားသို႔ ေရာက္ရွိေစႏုိင္သျဖင့္ အဆိုပါ ျပဌာန္းခ်က္အား ခြၽင္းခ်က္မရွိ ပယ္ဖ်က္ေပးရန္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ ငန္းစဥ္တြင္ အဟန္႔အတား ျဖစ္ေပၚေနသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးမွ စိတ္ရွည္သည္းခံၿပီး ျပည္သူလူထု အ က်ိဳးစီးပြားကို ေရွ႕႐ႈႀကိဳးပမ္းေပးၾကရန္၊ တိုင္းရင္းသား အခြင့္အေရးေစာင့္ေရွာက္သည့္ ဥပေဒကို ျပဌာန္းၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း နည္းဥပေဒ မရိွေသးသျဖင့္ အျမန္ဆံုး ျပဌာန္းေပးႏုိင္ရန္၊ ႏုိင္ငံေတာ္တစ္ဝွမ္း မူးယစ္ေဆးဝါး မ်ားျပားစြာ ဖမ္းဆီးရမိမႈတို႔ကို ယခုထက္ပိုမို ထိေရာက္စြာ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ႏွင့္ ျပစ္မႈႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္မွ်တေရးတို႔ကို ျပန္လည္သံုးသပ္ေပးရန္ စသည့္အခ်က္မ်ား ပါရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။
.
အဆိုပါ အစည္းအေဝးတြင္ အ ဖြဲ႕ဝင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ ၂၄ ခုအနက္ ခြင့္တိုင္ၾကားသည့္ ၄ ပါတီမွ အပ ပါတီ ၂ဝ မွ ကိုယ္စားလွယ္ ၄၇ ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
.
တက္ေရာက္သည့္ ပါတီမ်ားမွာ ANP, TNP, KKDUP, SNDP, AMDP, CNDP, PSDP, ACNP, ENDP, DNP, FUP, KDP, MNP, KNDP, DNOP, INOP, INDP, WLDDP, KNDP ႏွင့္ ေလ့လာသူ အျဖစ္ KSDP တို႔ တက္ေရာက္ၾက WDP, WNUP, WP (MON) ႏွင့္ ေလ့လာသည့္ ZNRDP တို႕မွ ခြင့္တိုင္ၾကားၾကေၾကာင္း သိရွိရသည္။
.
အဆုိပါ ပါတီမ်ားအနက္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ (ANP)မွာ လက္ရွိ တြင္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ၂၃ ေန ရာ၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ၁ဝ ေန ရာ၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ၁၃ ေနရာ ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီး ၁ ေနရာတို႕ကို ရရွိထားကာ တအာင္း ပေလာင္ အမ်ိဳးသားပါတီ (TNP)မွာ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ၇ ေနရာ၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ၂ ေနရာ၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ၃ ေနရာျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ''ဝ''ဒီမိုကရက္တစ္ ပါတီ (WDP)မွာ ျပည္နယ္လႊတ္ ေတာ္ ၂ ေနရာႏွင့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ ေတာ္ ၁ ေနရာျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ကိုးကန္႔ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ညီၫြတ္ေရး ပါတီ (KKDUP)မွာ ျပည္နယ္လႊတ္ ေတာ္ ၁ ေနရာႏွင့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ၁ ေနရာတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ရွမ္း တိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (SNDP)၊ မြန္ေဒသလံုးဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီပါတီ (AMDP)၊ ''ဝ'' အမ်ိဳးသား စည္းလုံးညီၫြတ္ေရးပါ တီ (WNUP)ႏွင့္ ကယားျပည္နယ္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (KSDP)တို႕မွာ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ၁ ေနရာစီ ရရွိ ထားၾကသည့္ ပါတီမ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး NBF အေနျဖင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒ သႀကီး လႊတ္ေတာ္ ၃၇ ေနရာ၊ အ မ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ၁၂ ေနရာ၊ ျပည္ သူ႕လႊတ္ေတာ္ ၁၈ ေနရာႏွင့္ တုိင္း ရင္းသား ေရးရာဝန္ႀကီး ၁ ေနရာ စု စုေပါင္း ၆၈ ေနရာ ရရွိထားေၾကာင္း သိရွိရသည္။
.
ညီေနာင္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား ဖက္ဒေရးရွင္း (Nationalities Bro-therhood Federation)ကို ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁ဝ ရက္က စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး တိုင္းရင္းသားပါ တီမ်ား၏ နယ္ေျမမ်ားအတြက္ စု ေပါင္း ညီၫြတ္စြာျဖင့္ ျပည္သူလူထု အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ ႏုိင္ငံ့အက်ိဳးစီးပြားကို ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးအတြက္ ပူးတြဲညိႇ ႏိႈင္းလုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
.

No comments:

Post a Comment

Recent Tube