ရွမ္းျပည္နယ္ အေရွ႕ပုိင္းႏွင့္ ေတာင္ပိုင္းအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ၈ ခုတြင္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း ဘိန္းခင္း ဧက ၅ဝဝ ေက်ာ္ ဖ်က္ဆီး - Kanbawza Tai News

Kanbawza Tai News

Represent For Shan State, Myanmar

Breaking

Recent Tube

Monday, December 31, 2018

ရွမ္းျပည္နယ္ အေရွ႕ပုိင္းႏွင့္ ေတာင္ပိုင္းအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ၈ ခုတြင္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း ဘိန္းခင္း ဧက ၅ဝဝ ေက်ာ္ ဖ်က္ဆီးစိုင္းရာဇာ
.
ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပိုင္း၊ မိုင္းပ်ဥ္း ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း ပင္ေလာင္း၊ ဟိုပံုး၊ ဆီဆိုင္၊ လိြဳင္လင္၊ လဲခ်ား၊ မိုင္းရွဴး၊ ဖယ္ခံုၿမိဳ႕နယ္ မ်ားတြင္ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁ ရက္မွ ၂၇ ရက္အထိ စုစုေပါင္း ၅၈၈ ဒသမ ၅ ဧကကို ရွာေဖြဖ်က္ ဆီးထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ထဲေရး ၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ သိ ရသည္။
.
.
ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးရာသီတြင္ ဘိန္းခင္း မ်ားကို ရွာေဖြ ဖ်က္ဆီးျခင္းအား ေဒ သအလိုက္ သက္ဆိုင္ရာ ဌာနမ်ားပါ ဝင္သည့္ ပူးေပါင္းအဖြဲ႕မ်ားျဖင့္ လုပ္ ေဆာင္ေနၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ အတြင္း ဘိန္းစိုက္ခင္း မ်ား ရွာေဖြ ဖ်က္ဆီးႏုိင္မႈမွာ ပင္ ေလာင္း၊ ဟိုပုံး၊ ဆီဆိုင္၊ လိြဳင္လင္၊ လဲခ်ား၊ မိုင္းရွဴးၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁၃ ရက္က ၇၉ ဧက၊ ဟိုပုံး၊ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္ မ်ား၌ ဒီဇင္ဘာလ ၁၆ ရက္က ၃၁ ဧက၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁၇ ရက္က ၃၃ ဧက၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁၈ ရက္က ၄ဝ ဧက၊ ဟိုပံုး၊ ပင္ေလာင္းႏွင့္ ဆီဆိုင္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၌ ဒီဇင္ဘာလ ၁၉ ရက္ က ၄၃ ဧက၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂ဝ ရက္ က ၅ဝ ဧက ရွာေဖြဖ်က္ဆီးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
.
ဘိန္းစိုက္ခင္းမ်ား ရွာေဖြဖ်က္ဆီး ျခင္းကို ပူးေပါင္းအဖြဲ႕ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ ေနရာ ဒီဇင္ဘာလ ၂၇ ရက္က ဟို ပံုးၿမိဳ႕၊ ဗန္းေစာက္ေက်းရြာ အနီးတြင္ အျမင့္ ၃ ေပခန္႕ရွိ ဘိန္းစိုက္ခင္း ၂၆ ဧကခန္႔ကို လည္းေကာင္း၊ ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕ နယ္၊ ထီေဒးေက်းရြာ၌ဘိန္းစိုက္ခင္း ၁၂ ဧကခန္႔အား လည္းေကာင္း၊ ပင္ ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္ ေက်းရြာ ၂ ရြာမွ ဘိန္းစိုက္ခင္း ၂၅ ဧက ခန္႔အား လည္းေကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။
.
ထို႕အတူ ဆီဆိုင္၊ ပင္ေလာင္း၊ ဟိုပံုးႏွင့္ ဖယ္ခံုၿမိဳ႕နယ္မ်ား၌ ဒီဇင္ ဘာလ ၂၁ ရက္က ဘိန္းစိုက္ခင္း ၄၄ ဒသမ ၅ ဧက၊ ဟိုပံုး၊ပင္ေလာင္း ႏွင့္ မိုင္းပ်ဥ္းၿမိဳ႕နယ္တို႕၌ ဒီဇင္ဘာ လ ၂၂ ရက္က ၆၅ ဧက၊ ဟိုပံုး၊ ပင္ေလာင္းႏွင့္ မိုင္းပ်ဥ္းၿမိဳ႕နယ္တို႕၌ ဒီဇင္ဘာလ ၂၃ ရက္က ၆၁ ဧက၊ ဟိုပံုး၊ ပင္ေလာင္းႏွင့္ ဆီဆုိင္ၿမိဳ႕နယ္ တို႕၌ ဒီဇင္ဘာလ ၂၆ ရက္က ၇၉ ဧကႏွင့္ ဟိုပံုး၊ ဆီဆိုင္ႏွင့္ ပင္ေလာင္း ၿမိဳ႕နယ္တို႕၌ ဒီဇင္ဘာလ ၂၇ ရက္က ၆၃ ဧကတို႔ကို ရွာေဖြဖ်က္ဆီးႏုိင္ခဲ့ သည္ဟု သိရသည္။
.

Recent Tube