ကမၻာ့ဘဏ္၏ ေစာင့္ၾကည့္အစီရင္ခံစာအရ ေငြေၾကးတန္ဖိုး အနိမ့္က်ဆံုးႏိုင္ငံမ်ား စာရင္းတြင္ အေရွ႕ေတာင္အာရွမွ ႏိုင္ငံ ၄ ႏိုင္ငံ ပါဝင္ - Kanbawza Tai News

Kanbawza Tai News

Represent For Shan State, Myanmar

Breaking

Recent Tube

Wednesday, December 19, 2018

ကမၻာ့ဘဏ္၏ ေစာင့္ၾကည့္အစီရင္ခံစာအရ ေငြေၾကးတန္ဖိုး အနိမ့္က်ဆံုးႏိုင္ငံမ်ား စာရင္းတြင္ အေရွ႕ေတာင္အာရွမွ ႏိုင္ငံ ၄ ႏိုင္ငံ ပါဝင္မင္းေဇာ္မင္း၊ ကေမၻာဇတိုင္း
.
ကမၻာေပၚရွိ ႏုိင္ငံမ်ား၏ ေငြေၾကးတန္ဖိုး ဆန္းစစ္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကမၻာ့ဘဏ္၏ ေစာင့္ၾကည့္အစီရင္ခံစာအရ ေငြေၾကး တန္ဖိုးအနိမ့္က်ဆံုး ႏုိင္ငံမ်ားစာရင္းတြင္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွေဒသမွ ႏုိင္ငံ ၄ ႏုိင္ငံ ပါဝင္ေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါရွိသည္။
.
.
ႏိုင္ငံတစ္ခု၏ စီးပြားေရးအတက္/အက်ကို တိုင္းတာရာတြင္ အဆိုပါႏိုင္ငံ၏ ေငြေၾကးတန္ဖိုးအနိမ့္/အျမင့္သည္ သက္ေရာက္မႈ မ်ားျပားၿပီး ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁၂ ရက္က ေငြေၾကး တန္ဖိုးအျမင့္ ဆံုးျဖစ္သည့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ၊ ဥပေရာပယူ႐ို၊ ၿဗိတိသွ်ေပါင္စတာလင္၊ ျပင္သစ္ဖရန္႔ေငြတို႔ႏွင့္ လဲလွယ္ႏႈန္းမ်ားအရ ကမၻာ့ႏုိင္ငံမ်ားအနက္မွ ေငြေၾကးတန္ဖိုး အနိမ့္က်ဆံုး ၁ဝ ႏိုင္ငံစာရင္းတြင္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွႏိုင္ငံမ်ားထဲမွ ဗီယက္နမ္၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ လာအို၊ ကေမၻာဒီးယားတို႔ပါ ဝင္ေနေၾကာင္း ကမၻာ့ဘဏ္၏ စစ္တမ္းအရ သိရသည္။
.
အဆိုပါ စစ္တမ္းအရ ကမၻာ့ေငြ ေၾကးတန္ဖိုး အနိမ့္က်ဆံုး အဆင့္ ၁ဝ ရွိ ႏုိင္ငံမွာ အာဖရိကတိုက္မွ ယူဂန္ဒါ ႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး ေဒသအလိုက္ စစ္ပြဲမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးမတည္ၿငိမ္မႈ မ်ားေၾကာင့္ က်ဆင္းခဲ့သည့္ စီးပြား ေရး ျပန္တက္လာေသာ္လည္း အေမ ရိကန္ ၁ ေဒၚလာလွ်င္ ယူဂန္ဒါသွ်ီ လင္ ၃၆၉၅ UGX အထိရွိၿပီး ယင္း ႏုိင္ငံအတြင္း လွည့္လည္ သံုးစြဲေန ေသာ ေငြစကၠဴမ်ားမွာ ၁ဝဝဝ တန္မွ ၅ဝဝဝဝ တန္အထိ ရွိေနသည္ဟု ပါရွိသည္။
.
အဆင့္ ၉ တြင္ အေရွ႕ေတာင္အာ ရွိေဒသရွိ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံ တည္ရွိ ေနၿပီး အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာလွ်င္ ၄ဝ၇၁ KHR ရီယယ္ျဖစ္ကာ ေငြ စကၠဴ အေနျဖင့္ ၅ဝ riales မွ ၁ဝဝဝဝဝ အထိရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။
.
အဆင့္ ၈ တြင္ ပါရာေဂြးယန္းဂြာရာနီ (ပါရာေဂြး) ႏိုင္ငံျဖစ္ကာ အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာလွ်င္ ၅၇၃၃ PYG ျဖစ္ၿပီး ေငြစကၠဴတန္ဖိုး ၂ဝဝဝ မွ ၁ဝဝဝဝဝ အထိ ရွိေနသည္။
.
အဆင့္ ၇ မွာ ဥစၥဘက္ကစၥတန္ ႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၅ ရက္မွစကာ ေငြေၾကးမူဝါဒ ေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္ခဲ့သ ျဖင့္ ယခုအခါ အေမရိကန္ ၁ ေဒၚ လာလွ်င္ ဥစၥဘက္ကစၥတန္သံုုးေငြ ၈၃၃၇ UZS (Som) ဆြန္႔ရွိေၾကာင္း ႏွင့္ ေငြစကၠဴမွာ ၁ ဆြန္႔မွ ၅ဝဝဝဝ ဆြန္႔အထိရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။
.
အဆင့္ ၆ အျဖစ္ အာဖရိကတိုက္ရွိ ဆီအာရာလီယြန္းႏိုင္ငံမွ အီဘိုလာ ကူးစက္ေရာဂါႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအနိမ့္အျမင့္ တို႔ေၾကာင့္ ေငြေၾကးတန္ဖိုးနိမ့္က် လ်က္ရွိရာ အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာ လွ်င္ ဆီအာရာလီယြန္သံုုးေငြ ၈၆ဝဝ SLL လီယြန္ရွိၿပီး ေငြစကၠဴအေနျဖင့္ ၁ဝဝဝ လီယြန္မွ ၁ဝဝဝဝ လီယြန္တန္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
.
အဆင့္ ၅ တြင္ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသမွ ျမန္မာႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံျဖစ္သည့္ လာအိုႏိုင္ငံကို ေဖာ္ျပ ထားၿပီး ၁၉၅၂ ခုႏွစ္ကတည္းက ေငြေၾကးတန္ဖိုး၊ ေငြလဲႏႈန္းကို နိမ့္ ခ်ႏႈန္း (Low Price)အျဖစ္ ထုတ္ ျပန္ထားခဲ့သျဖင့္ ေငြေၾကးတန္ဖိုး နိမ့္ က်ေနကာ အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာ လွ်င္ လာအိုႏိုင္ငံသံုးေငြ ၈၆ဝ၃ LAK လစ္ပ္ ရွိေနခဲ့ရာ လမ္းေဘး ထမင္းတစ္ပြဲလွ်င္ ၁၇ဝဝဝ ေက်ာ္က် သင့္ေနၿပီး ေငြစကၠဴအေနျဖင့္ ၁ Kip မွ ၁ဝဝဝဝ တန္အထိရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။
.
အဆင့္ ၄ မွာ အာဖရိကတိုက္မွ ဂီနီႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး ဆင္းရဲမြဲေတမႈမ်ား ျပားကာ လူဆိုးဂုိဏ္းသားမ်ားသာ ခ်မ္းသာေနသည့္ အေနအထားရွိေန ၿပီး အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာလွ်င္ ဂီနီ ႏိုင္ငံသံုးေငြ ၉၁၄၂  GNF ဖရန္႔ရွိေန ေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါရွိၿ႔ပီး ေငြစကၠဴအ ေနျဖင့္ ၂၅ ဖရန္႔မွ ၂ဝဝဝဝ အထိ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
.
အဆင့္ ၃ မွာ အေရွ႕ေတာင္အာ ရွေဒသမွ အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာလွ်င္ အင္ဒို နီးရွားႏိုင္ငံ သံုးေငြ ၁၄၅၉၅  IDR (အင္ဒိုနီးရွားေဒၚလာ) ရွိေနေသာ္ လည္း စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေနသည္ဟု ေဖာ္ျပထားၿပီး ေငြစကၠဴ အေနျဖင့္  Rp  ၁ဝဝဝ မွ ၁ဝဝဝဝ အထိ ရွိေၾကာင္းသိရသည္။
.
အဆင့္ ၂ မွာလည္း အေရွ႕ေတာင္ အာရွေဒသမွ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာလွ်င္ ၂၄၃၂ဝ VND ေဒါင္ (Dong) ရွိေန ကာ ဗီယက္နမ္အစိုးရမွ အိမ္နီး ခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားကို လုိက္မီေစရန္အစြမ္း ကုန္ႀကိဳးပမ္းလ်က္ ရွိေနေသာ္လည္း ကမၻာလွည့္ ခရီးသည္တစ္ဦး၏ တစ္ ေန႔သံုးေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၅ ေဒၚလာလွ်င္ ေဒါင္ ၆ သိန္းခန္႕ ကုန္က်လ်က္ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါရွိ ကာ ေငြစကၠဴအေနျဖင့္ ၁ဝဝ မွသည္ ၅ဝဝဝဝဝ အထိရွိေၾကာင္းသိရသည္။
.
ေအာက္ဆံုးအဆင့္ ၁ တြင္ေဖာ္ျပ ခံရသည့္ႏိုင္ငံမွာ အီရန္ျဖစ္ၿပီး အီရန္/အီရတ္စစ္ပြဲ၊ အစၥေရးႏွင့္စစ္ပြဲမ်ား၊ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ကိစၥရပ္ မ်ားျဖင့္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးမ်ား က်ဆင္းလ်က္ ရွိေနခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာလွ်င္ အီရန္ ႏိုင္ငံသံုးေငြေၾကး ၄၂၁ဝ၅  IRR ရီယယ္ရွိေနကာ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္က အ ေမရိကန္ႏွင့္အီးယူတို႕မွ အေရးယူ ပိတ္ဆို႔မႈအခ်ိဳ႕ ေျဖေလွ်ာ့ေပးခဲ့ေသာ္ လည္း ေငြတန္ဖိုးမွာ တိုးတက္သင့္ သေလာက္ မတိုးတက္သည့္ႏိုင္ငံ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားၿပီး ေငြစကၠဴ အေနျဖင့္ ၁ဝဝ တန္မွသည္ ၁ဝဝဝဝဝ တန္အထိ ရွိေၾကာင္းသိရသည္။
.
ယခင္က ေငြေၾကးအလြန္ေဖာင္းပြသည့္  ဇင္ဘာေဘြ၊ ေျမာက္/ေတာင္ ကိုးရီးယားႏိုင္ငံမ်ားမွာ စာရင္းတြင္ မပါဝင္ေတာ့ဘဲ ဇင္ဘာေဘြႏိုင္ငံတြင္ သန္း ၁ဝဝဝ (ထရီလီယံ)ေငြစကၠဴ တန္အထိ ထုတ္လုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါ အေမရိကန္ေဒၚလာကို အစားထိုးလိုက္ျခင္းျဖင့္ အနိမ့္ဆံုး ေငြေၾကးစနစ္တြင္ ပါဝင္ျခင္း မရွိ ေတာ့ေၾကာင္း သိရသည္။
.
ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္မူ အဆိုပါ စာရင္းတြင္ ပါဝင္ျခင္းမရွိဘဲ ၿပီးခဲ့သည့္ ဧၿပီလမွ ေအာက္တိုဘာလအထိ ျမန္မာႏိုင္ငံသံုး က်ပ္ေငြတန္ဖိုးမွာ အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာလဲလွယ္ႏႈန္း ၁၈ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ က်ဆင္းေနၿပီး ေငြေၾကးတန္ဖိုး မတည္ၿငိမ္ဘဲ ေငြ လဲႏႈန္းျမင့္မားျခင္းႏွင့္ စားသံုးကုန္ ေစ်းႏႈန္း ျမင့္မားျခင္း၊ စက္သံုးဆီ ေစ်းႏႈန္း ျမင့္မားျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ၂ဝ၁၈-၁၉ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ျမန္မာ့စီး ပြားေရးတိုးတက္မႈႏႈန္း ၆ ဒသမ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ေလ်ာ့က်သြားႏိုင္ ေၾကာင္း ဒီဇင္ဘာ ၁၃ ရက္က ထုတ္ျပန္သည့္ကမၻာ့ဘဏ္အုပ္စု ျမန္ မာ့စီးပြားေရးေစာင့္ၾကည့္ အစီရင္ခံ စာတြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။
.
.
.
#KBZTai #Shan

Recent Tube