အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္တို႔ႏွင့္ ေဆြးေႏြးလိုေသာ ေျမာက္ပုိင္း ၃ ဖြဲ႕ကို ႀကိဳဆိုေၾကာင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ ထုတ္ျပန္ - Kanbawza Tai News

Kanbawza Tai News

Represent For Shan State, Myanmar

Breaking

Recent Tube

Monday, December 17, 2018

အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္တို႔ႏွင့္ ေဆြးေႏြးလိုေသာ ေျမာက္ပုိင္း ၃ ဖြဲ႕ကို ႀကိဳဆိုေၾကာင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ ထုတ္ျပန္


ရဲရင့္ဇြဲ၊ ကေမၻာဇတိုင္း
.
ျပည္တြင္း၌ ျဖစ္ပြားေနသည့္ တုိက္ပြဲမ်ား ရပ္တန္႔၍ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္တို႔ႏွင့္ ေဆြေႏြးကာ ႏုိင္ငံေရး နည္းလမ္းျဖင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္း ေရးျဖစ္စဥ္တြင္ ပါဝင္မည္ဟု ထုတ္ျပန္ေၾကညာလုိက္သည့္ ေျမာက္ပိုင္း မဟာမိတ္အဖြဲ႕ဝင္ ၃ ဖြဲ႔အား ႀကိဳဆိုေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မရွင္က ဒီဇင္ဘာလ ၁၂ ရက္ တြင္ သေဘာထား ေၾကညာခ်က္တစ ေစာင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္ဟု သိရသည္။
.
.
အဆိုပါထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္တြင္ ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ အဆုိပါ ျမန္ မာအမ်ိဳးသားဒီမိုကရက္တစ္ မဟာမိတ္ တပ္မေတာ္ (MNDAA)၊ တအာင္းပေလာင္ လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ (TNLA)ႏွင့္ ရကၡိဳင့္ တပ္မေတာ္(AA)တို႔ႏွင့္ တစ္ဖြဲ႕ခ်င္း စီအလိုက္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲ ေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (Bilateral Ceasefire Agreement) ခ်ဳပ္ဆိုႏုိင္ ရန္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး တစ္ႏုိင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (Nationwide Ceasefire Agreement-NCA)တြင္ မပါဝင္ေသးသည့္ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လည္း ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါရွိသည္။
.
ျမန္မာအမ်ဳိးသားဒီမိုကရက္ တစ္မဟာမိတ္တပ္မေတာ္ (MNDAA)၊ တအာင္းအမ်ိဳးသား လြတ္ ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္(TNLA) ႏွင့္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ (AA) တို႔အ ေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အျမန္ရရွိရန္၊ ေကာင္းမြန္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အခင္း အက်င္းကို ရရွိရန္အတြက္ စစ္ပြဲမ်ား ရပ္တန္႔ၿပီး ႏုိင္ငံေရးနည္းျဖင့္ ေျဖရွင္း ႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမည္ဟု ယင္းအဖြဲ႕ ၃ ခုမွ ဒီဇင္ဘာလ ၁၂ က ထုတ္ ျပန္ေၾကညာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
.
တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အ ဖြဲ႕ ၃ ခု၏ ထုတ္ျပန္ေၾကညာစာတြင္ စစ္ေရးနည္းလမ္းျဖင့္ ႏိုင္ငံေရး ျပႆနာကို အေက်အလည္ ေျဖရွင္းရန္ မျဖစ္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏွစ္ေပါင္း ၇ဝ ေက်ာ္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားက သက္ေသျပခဲ့ၿပီးျဖစ္သျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အား ေဆာလ်င္စြာေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အခင္းအက်င္းကို ဖန္တီးႏိုင္ ရန္အတြက္ စစ္ေရးဆိုင္ရာေဆာင္ ရြက္မႈမ်ားကို ဦးစြာရပ္တန္႔ကာ စစ္ ေရးနည္းလမ္းမွအပ ႏိုင္ငံေရး နည္း လမ္းအရ ေဆာင္ရြက္ရန္ဆႏၵရွိၿပီး ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ဘက္မွလည္း စစ္ ပြဲမ်ား ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေစရန္ေဆာင္ရြက္ မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္ဟု ေဖာ္ျပ ပါရွိသည္။
.
လက္ရွိျဖစ္ပြားေနေသာ စစ္ေရး ပဋိပကၡႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာမ်ားကို အဆိုပါအဖြဲ႕ ၃ ခုက ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္တို႔ႏွင့္အတူ ေတြ႕ဆံုေဆြး ေႏြးမႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ ဆႏၵရွိေနၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္း စဥ္တြင္ ပါဝင္လာႏိုင္ရန္အတြက္ FPNCC ၏ တိုက္တြန္းမႈျဖင့္ တ ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ၾကားဝင္ညႇိႏိႈင္းစီစဥ္ေပး မႈမ်ားအရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ (PC)ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္း မႈမ်ား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရိွသည္ဟု ယင္းထုတ္ျပန္စာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
.
.
.
#KBZTai #Shan

Recent Tube