ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ တရားသူႀကီး ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ တရားေရး အရာရွိမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ - Kanbawza Tai News

Kanbawza Tai News

Represent For Shan State, Myanmar

Breaking

Recent Tube

Monday, December 31, 2018

ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ တရားသူႀကီး ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ တရားေရး အရာရွိမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမာင္ေမာင္သန္း (ေတာင္ႀကီး)
.
ျပည္ေထာင္စုတရား လႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီး ဦးျမဟန္သည္ ရွမ္းျပည္နယ္တရားလႊတ္ေတာ္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၾကြယ္ၾကြယ္ႏွင့္အတူ ဒီဇင္ဘာလ ၂၆ ရက္က ပအိုဝ္း ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ဟိုပံး ၿမိဳ႕တြင္ တရား႐ုံး ေဆာက္လုပ္မည့္ ေနရာသို႔ သြားေရာက္ စစ္ေဆး၍ ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒ သတရား႐ုံးႏွင့္ ဟိုပုံးၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ုံးတို႔အား ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။
.
.
ထို႔အတူ ျပည္ေထာင္စုတရား လႊတ္ေတာ္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ အဖြဲ႕သည္  ရွမ္းျပည္နယ္တရား လႊတ္ေတာ္ ေတာင္ႀကီးခ႐ိုင္ တရား႐ုံးႏွင့္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ုံးမ်ားအား လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးခဲ့ၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္ တရားလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ ရွမ္းျပည္နယ္ အတြင္းရွိ တရားေရးအရာရွိမ်ားႏွင့္ေတြ႕ ဆံုခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
.
ထိုသို႔ေတြ႕ဆံုရာတြင္ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးျမဟန္မွ  တရားဥပေဒစိုး မိုးေရးမွာ အေရးႀကီးဆုံးျဖစ္ေၾကာင္း၊ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးအတြက္ အမႈလက္က်န္ က်ဆင္းေရးသည္ အေရးပါသည့္ အခန္းက႑တစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာသုံးရပ္ကို သတိမူလိုက္နာေဆာင္႐ြက္ျခင္း အားျဖင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ၿပီး ေျမာက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ တရား သူႀကီးမ်ားအတြက္က်င့္ ဝတ္စာအုပ္ မ်ား ျဖန္႔ေဝထားၿပီးျဖစ္သျဖင့္ လိုက္နာေစာင့္ထိန္းရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ မိမိဌာနႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ပတ္သက္ေန ေသာ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ၾကရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ တရားစီရင္ေရး ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အမ်ားျပည္သူယုံၾကည္ကိုးစားလာေစရန္ မိမိမွန္သည္ဟု ယုံၾကည္ေန႐ုံမွ်ျဖင့္ မၿပီးေျမာက္ႏိုင္ဘဲ အမ်ားျပည္သူၾကားတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ ေတာ္ခ်ဳပ္မွ ခ်မွတ္ထားေသာမဟာဗ်ဴ ဟာစီမံကိန္းအရအမႈမ်ားကို (၆)လ ထက္ မၾကန္႔ၾကာေစရန္ တစ္ႏွစ္ထက္ ၾကန္႔ၾကာေသာအမႈမ်ားကို အျမန္ ဆုံး ၿပီးျပတ္ေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး တရား လႊတ္ေတာ္တရားသူႀကီးမ်ား၊ ခ႐ိုင္/ၿမိဳ႕နယ္တရားသူႀကီးမ်ား စသည္ျဖင့္ ရာထူးအဆင့္အတန္းအေခၚ အေဝၚမ်ား ကြဲျပားေနေစကာမူ မိသားစုဝင္မ်ားျဖစ္ၾကၿပီး မည္သည့္အဆင့္မွ မွားယြင္းသည္ျဖစ္ေစ တရား႐ုံးပုံရိပ္ကို ထိခိုက္ေစမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အထက္ေအာက္တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈ အဆင့္ဆင့္ျဖင့္ တရား႐ုံးပုံရိပ္ေကာင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေစ ရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ၾကရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း လမ္းၫႊန္မွာၾကားခဲ့သည္ ဟု သိရသည္။
.

Recent Tube