ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တို႔တြင္ စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား ရပ္ဆိုင္းမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္မွ ထုတ္ျပန္ - Kanbawza Tai News

Kanbawza Tai News

Represent For Shan State, Myanmar

Breaking

Recent Tube

Friday, December 21, 2018

ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တို႔တြင္ စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား ရပ္ဆိုင္းမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္မွ ထုတ္ျပန္

ရွမ္းျပည္နယ္အေျခစိုက္ အေရွ႕ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္၊ အေရွ႕ေျမာက္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္၊ ႀတိဂံေဒသတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္၊ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ အေျခစိုက္ ေျမာက္ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ နယ္ေျမမ်ားရွိ စစ္ဆင္ေရး နယ္ေျမမ်ားအလိုက္ စစ္ေရးဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ား အားလံုးကို  ရပ္ဆိုင္းသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုးမွ ယေန႔ ဒီဇင္ဘာလ ၂၁ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။


ယင္းေၾကညာခ်က္ကို ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးႏွင့္ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ထုတ္ျပန္ခ်က္ဟု ေဖာ္ျပထားၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ က်န္ရွိေနေသးေသာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕အစည္းမ်ား အားလံုးႏွင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးအတြက္ အဖဲြ႕ တစ္ဖဲြ႕ခ်င္းအလိုက္ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးရန္အတြက္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၁ ရက္မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၃၀ ရက္ထိ စစ္ေရးဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ရပ္ဆိုင္း၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရာျပည့္ ဦးေဆာင္ေသာ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးေရးအဖဲြ႕မွ ေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။
.
ထို႔အျပင္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕မ်ားအေနျဖင့္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းမူ၀ါဒ ၆ ရပ္အနက္မွ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္မ်ားအတိုင္း ကတိတည္ရန္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအေပၚ အျမတ္မထုတ္ရန္၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအေပၚ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုး မျဖစ္ေစရန္၊ ႏိုင္ငံေတာ္က ထုတ္ျပန္ထားသည့္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကို လိုက္နာရန္ အပါအ၀င္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕ အခ်င္းခ်င္း တစ္ဖဲြ႕ႏွင့္ တစ္ဖဲြ႕ အျပန္အလွန္ အင္အားသံုး၍ တိုက္ခိုက္ျခင္း၊ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ားအေပၚ အႏိုင္က်င့္ျခင္းမ်ားကို မျပဳလုပ္ေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၱရား အဆင့္ဆင့္ကို လည္းေကာင္း၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္မႈ လံုၿခံဳေခ်ာေမြ႕ေစေရးကို လည္းေကာင္း၊ ျပည္သူလူထု၏ အသက္အိုးအိမ္ စည္းစိမ္ႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို လည္းေကာင္း ထိခိုက္မႈ မျဖစ္ေစရန္အတြက္ တာ၀န္ယူရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းျဖစ္ရပ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာပါက တပ္မေတာ္မွ လိုအပ္သလို တားဆီး ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ေၾကညာခ်က္၌ ေဖာ္ျပထားသည္။
.

တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ နယ္ေျမမ်ားအတြင္းရွိ တိုက္ပဲြေရွာင္ ျပည္သူမ်ား မူလေနရပ္သို႔ အျမန္ဆံုး ျပန္လည္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္း ေနရာခ်ေပးႏိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္ကို ပူးေပါင္း ကူညီေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ တိုင္းရင္းသား နယ္ေျမမ်ား၏ လူမႈ စီးပြားဘ၀ ဖြံ႕ၿဖဳိးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈတြင္ ပါ၀င္ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။
.
NCA လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း ၃ ႏွစ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ သီးသန္႔ေတြ႕ဆံုပဲြတြင္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္မွ ေျပာဆိုခဲ့ေသာ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ၿပီးေျမာက္ေစေရး သႏၷိဌာန္ ခ်ထားေၾကာင္းႏွင့္ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ သႏၷိဌာန္အတိုင္း ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး တိုင္းရင္းသား ျပည္သူလူထု လိုလားေတာင့္တေနသည့္ ထာ၀ရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ျပည္သူလက္သို႔ အေရာက္ အပ္ႏွင္းမည္ဟူသည့္ သႏၷိဌာန္ကို တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖဲြ႕အစည္း အားလံုးကလည္း ကတိက၀တ္ ျပဳၿပီးေနာက္ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ ျပန္လည္ ေပါင္းစည္းေရးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ေရး  သတ္မွတ္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတိုင္း ၿပီးေျမာက္ ေအာင္ျမင္သည္ထိ ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္္ တိုက္တြန္းထားေၾကာင္း သိရသည္။


Recent Tube